Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2020 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta Jarosławia 29 czerwca. Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium.

Głównym tematem sesji zwołanej na 29 czerwca w trybie zdalnym było udzielenie Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 rok. Ponadto w porządku obrad znalazło się aż 35 uchwał. Wszystkie zyskały poparcie radnych.

Na wstępie ustalono porządek obrad, przyjęto też protokoły z poprzednich sesji RMJ. Sesja odbywała się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Głównym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania, poprzedzone przedstawieniem „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2019" zilustrowanego prezentacją przygotowaną przez burmistrza Waldemara Palucha oraz  debatą nad raportem, w której mogli wziąć udział również mieszkańcy Miasta.

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław, sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jarosławia za 2019 rok zostało rozpatrzone i zatwierdzone.

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje pozytywne stanowisko dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowie Miasta Jarosławia za 2019 rok. Radni zapoznali się też z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok. Rada Miasta Jarosławia większością głosów udzieliła Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

„Pragnę podkreślić, że to nie jest tylko absolutorium dla burmistrza miasta, ale dla wszystkich osób, które ciężko pracowały przez cały rok, wszystkich moich współpracowników z urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także wszystkich osób, które się zaangażowały w realizację budżetu i rozwój naszego miasta. Szczególne podziękowania raz jeszcze kieruję do Państwa Radnych z klubu Wspólnie Zmieniajmy Jarosław za zrozumienie i ogromną współpracę na rzecz mieszkańców naszego miasta" - powiedział burmistrz Waldemar Paluch, dziękując za uzyskanie aprobaty Rady Miasta Jarosławia dla swoich działań za 2019 rok. 

Wśród podjętych w czasie sesji uchwał znalazły się m.in. zmiany wprowadzone w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok, uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami, czy oświaty, podjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2020.  Rada Miasta Jarosławia powierzyła organowi wykonawczemu ustalanie opłat za korzystanie ze stadionu przy ul. Bandurskiego dla podmiotów prowadzących działalność sportową na rzecz mieszkańców Jarosławia. Ponad 290 tys. zł przeznaczono na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Opieki Senior + przy Pl. Mickiewicza 18.

Przedmiotem obrad było również omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019, a także z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, z zakresu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.06.2020 | aktualizacja 30.06.2020 12:42)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31