Strona główna » Dla Mieszkańców » Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław » Aktualności
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności

Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 przyjęty przez Radę Miasta Jarosławia

526x65.jpg

 

Uchwałą nr 655/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 dn. 27 listopada 2017 roku Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 po weryfikacji przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został przyjęty.

Treść uchwały wraz z załącznikiem dostępna jest pod linkiem Uchwała nr 655/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023.

Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 sporządzony został w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu dotacji "Przygotowanie programów rewitalizacji" ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

Po przyjęciu Uchwałą nr 549/L/2017 dnia 4 lipca 2017 roku, program rewitalizacji ponownie został przekazany do weryfikacji przez Zespół ds. Rewitalizacji. Dokonując weryfikacji zespół sformułował uwagi, które Gmina Miejska Jarosław uwzględniła dokonując stosownych zmian w przyjętym programie rewitalizacji.

Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 dostępny jest również poniżej w załączniku.

Zaktualizowany Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 po konsultacjach społecznych

526x65.jpg

Zakończyła się procedura konsultacji społecznych dotyczących zaktualizowanego (zgodnie z uwagami Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego) Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023.
Konsultacje trwały do 15 listopada 2017 r.

Poniżej przedstawiamy w formie załączników Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 wraz z zał. nr 1 w postaci listy projektów podstawowych, uwzględniający wyniki konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczące zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023

 

526x65.jpg

 

 

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących zaktualizowanego (zgodnie z uwagami Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego) Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023.

Konsultacje potrwają do 15.11.2017 r.

Wszystkich zainteresowanych Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 można składać:

  • drogą elektroniczną na adres:   w temacie/ tytule wpisując „Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław",
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem "Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław" (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 2- Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jarosławia

w terminie do 15 listopada 2017 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07.07.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023"

 

526x65.jpg

 

Treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07.07.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu  pn. „Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023" znajduje się poniżej w formie załącznika.

Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 przyjęty przez Radę Miasta Jarosławia

526x65.jpg

Uchwałą nr 549/L/2017 Rady Miasta Jarosławia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 dn. 4 lipca 2017 roku Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 po weryfikacji przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został przyjęty.
 
 
Wcześniej program został przyjęty Uchwałą nr 494/XLV/2017 z dnia 27 marca 2017 roku przez Radę Miasta Jarosławia (Uchwała nr 494/XLV/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023), a następnie zgodnie z procedurami został przedłożony do werfikacji przez Zespół ds. Rewitalizacji.
 
Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 sporządzony został w oparciu o "Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020", "Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" oraz Regulamin konkursu dotacji "Przygotowanie programów rewitalizacji" ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
 
Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 dostępny jest również poniżej w załączniku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023"


Treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.04.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu  pn. „Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023" znajduje się poniżej w formie załącznika.

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023. Konsultacje potrwają do 24 marca 2017 r.

 

Wszystkich zainteresowanych Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: w tytule wpisując „Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław",
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław" (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 2 - Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jarosławia

w terminie do 24 marca 2017 roku.

Ponadto, w dniu 22.03.2017 r., w godzinach 11.00-13.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia będą czekać na Państwa konsultanci, którzy odpowiedzą na pytania związane z programem.

 

Warsztaty dot. propozycji projektów związanych z rewitalizacją.

Fot. Renata Pęcak

2 marca br. (czwartek) w sali narad Urzędu Miasta odbyły się warsztaty w zakresie opracowywania fiszek projektowych do Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-20126.

Spotkanie warsztatowe było okazją do przypomnienia poszczególnych celów Rewitalizacji, które są jednym z wyznaczników niezbędnych do opracowania fiszek projektowych. Uczestnicy otrzymali materiały potrzebne przy tworzeniu propozycji rozwiązań problemów dotyczących obszarów rewitalizowanych.
Kolejnym punktem warsztatów była praca w grupach, która miała na celu usystematyzowanie idei i pomysłów, jakie narodziły się po uprzednich konsultacjach społecznych.

Warsztaty prowadziła Małgorzata Nieroda - koordynator Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław ze strony FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego oraz Paweł Werbowy - ekspert FRDL.


 

Nabór projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2026

W związku z trwającym najważniejszym etapem opracowywania Programu Rewitalizacji Waldemar Paluch, Burmistrz Miasta Jarosławia  zaprasza do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

W załączeniu znajdą Państwo również wypracowane podczas spotkania  warsztatowego: wizję, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych (załącznik 2).

Zgłaszać można projekty społeczne, inwestycyjne lub łączące działania inwestycyjne z działaniami społecznymi. Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 3) można składać do dnia 10 marca 2017 r. (piątek) w następujących formach:

a.     podczas spotkania warsztatowego z potencjalnymi  projektodawcami w dniu 2.03.2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta

b.     drogą elektroniczną na adres e-mail:   wpisując w tytule „Fiszka projektowa - rewitalizacja"

c.     drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta w Jarosławiu, Rynek 1, 37-500 Jarosław,  z dopiskiem: „Fiszka projektowa - rewitalizacja"

d.     bezpośrednio do Urzędu Miasta w Jarosławiu, Rynek 1, pokój nr 2- Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jarosławia,  z dopiskiem: „Fiszka projektowa - rewitalizacja".

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Po zaakceptowaniu złożonych propozycji wybrane projekty zostaną zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.


 

Warsztaty dotyczące kierunków i celów rewitalizacji

14 lutego br. (wtorek) w sali narad Urzędu Miasta odbyły się warsztaty w zakresie opracowywania wizji kierunków i celów rewitalizacji miasta Jarosławia.

 

Głównym punktem warsztatów była praca w grupach. Zadaniem grup było podkreślenie problemów, jakie istnieją w każdych sferach życia społecznego, gospodarczego czy kulturalnego miasta oraz stworzenie wyobrażenia zrewitalizowanego miasta, przyjaznego wszystkim grupom społecznym i otwartego na dalszy rozwój w każdej dziedzinie.

Warsztaty prowadziła Małgorzata Nieroda - koordynator Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław ze strony FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego oraz Paweł Werbowy - ekspert FRDL.
Warsztaty były okazją do zaprezentowania pierwszych propozycji wariantów rozwiązania problemów występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.


 

 

Fot. Renata Pęcak
Fot. Renata Pęcak

14 lutego warsztaty dot. kierunków i celów rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch serdecznie zaprasza Radnych Rady Miasta oraz wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty dotyczące wizji kierunków i celów Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław, które odbędą się 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Ratusza.Spacer studyjny dotyczący opracowywanego programu rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące opracowywanego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2026  poprzedzone były spacerem studyjnym (konsultacyjnym na wolnym powietrzu) przeprowadzonym również 3 lutego br.

Spacer objął tereny wstępnie zdiagnozowanego obszaru rewitalizacji, czyli obszaru Jarosławskiego Parku Kulturowego, w tym część obejmującą Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego, tj. Stare Miasto wraz z przyległymi uliczkami oraz wybrany obszar Dzielnicy Nr I, w tym Misztale i okolice oraz ul. Garbarze i jej najbliższe tereny.

W spacerze, obok Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha, uczestniczyli Beata Bujak-Szwaczka- ekspert FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, Anna Jagiełło- Dyrektor FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego oraz Małgorzata Nieroda - koordynator Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław ze strony FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego. W konsultacjach w terenie uczestniczył również zespół prowadzący i wspierający ds. rewitalizacji wraz z koordynatorem oraz interesariusze - mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Spacer studyjny pozwolił uczestnikom, nie tylko na konfrontację posiadanych informacji z rzeczywistością zastaną i problemami występującymi na wyznaczonych obszarach, ale również na bezpośrednie zaangażowanie grupy interesariuszy  w możliwość współdecydowania o kształcie powstającego programu rewitalizacji na każdym kolejnym etapie powstawania.


 

Fot. Barbara Brzezińska
Fot. Barbara Brzezińska

Konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji

3 lutego br. (piątek) w Sali Lustrzanej CKiP odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnicy Nr 1, a także innymi zainteresowanymi osobam, w temacie opracowywania gminnego programu rewitalizacji miasta.
 
Omówiono cele i korzyści opracowania programu oraz rolę jarosławian w wyznaczaniu kierunków działań przywracających właściwe funkcje w obszarze rewitalizowanym. Spotkanie było okazją do zaprezentowania pierwszych propozycji mieszkańców, dotyczących możliwości rozwiązania problemów występujących na wyznaczonym obszarze. Uczestnicy otrzymali informatory rewitalizacyjne i wskazówki związane z współpracą przy tworzeniu programu. Konsultacje społeczne są jednym z etapów kompleksowego przygotowania programu rewitalizacyjnego dla Gminy Miejskiej Jarosław i wpisują się w szereg podjętych działań.
 

Fot. Barbara Brzezińska
Fot. Barbara Brzezińska

3 lutego 2017 r. konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zaprasza mieszkańców Dzielnicy Nr I oraz wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2026. Spotkanie odbędzie się 3 lutego br. (piątek) o godz. 16.00 w sali lustrzanej CKiP (Rynek 5). Spośród wszystkich uczestników zostanie rozlosowana nagroda główna.

Podczas spotkania zostaną omówione cele i korzyści opracowania program rewitalizacji oraz  rola jarosławian w wyznaczaniu kierunków działań przywracających właściwe funkcje w obszarze rewitalizowanym. Ważną częścią będzie też dyskusja i propozycje mieszkańców dotyczące możliwości rozwiązania problemów występujących na wyznaczonym obszarze.

Wszyscy uczestnicy otrzymają informatory, dodatkowo przewidziana została niespodzianka - losowanie nagrody głównej.

Konsultacje społeczne są jednym z etapów kompleksowego przygotowania programu rewitalizacyjnego dla Gminy Miejskiej Jarosław i wpisują się w szereg podjętych działań.

Do tej pory powołany został m.in. zespół zadaniowy ds. rewitalizacji (zespół prowadzący i zespół wspierający) gwarantujący interdyscyplinarne podejście do procesu rewitalizacji pod wieloma aspektami. Zgromadzono dane jakościowe oraz ilościowe pozyskane z wielu instytucji i jednostek jak MOPS, PUP, KPP, PKW obrazujące negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne w Jarosławiu w celu wyznaczania obszaru przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji. Złożono też wniosek o przyznanie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów na terenie województwa, czy opracowano harmonogram szkoleń, spotkań i konsultacji.

W kolejnych etapach planowane jest przeprowadzenie ponownej, pełnej diagnozy społeczno-gospodarczej w oparciu o zgłoszone uwagi mieszkańców, dane statystyczne oraz badania. Zostaną wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, przygotowana lista potencjalnych podmiotów i instytucji zainteresowanych partycypacją w przedsięwzięciach, przeprowadzone warsztaty, ogłoszony nabór propozycji projektów skierowanych do interesariuszy z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, a także opracowany program i przeprowadzone konsultacje społeczne projektu.

Końcowym etapem będzie przyjęcie uchwały ws. programu rewitalizacji przez Radę Miasta Jarosławia, zaopiniowanie programu przez zespół wskazany przez Urząd Marszałkowski oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.


 

Szkolenie z zakresu rewitalizacji - 19 grudnia 2016

19 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, Rady Miasta Jarosławia, koordynatora projektu, zespołu prowadzącego oraz zespołu wspierającego w zakresie opracowywanego programu rewitalizacji. Podczas spotkania przedstawione zostały wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, a także ogólne założenia procesu rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław.

Spotkanie prowadziła Beata Bujak-Szwaczka- ekspert FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego. Ze strony organizatora w szkoleniu udział wzięła Anna Jagiełło- Dyrektor FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego oraz Małgorzata Nieroda - koordynator Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław ze strony FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.


 

19 grudnia szkolenie w zakresie programu rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jarosławia serdecznie zaprasza pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, Radę Miasta Jarosławia, koordynatora projektu, zespół prowadzący oraz zespół wspierający na pierwsze szkolenie w zakresie opracowywanego programu rewitalizacji. 

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 26). Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat rewitalizacji oraz jej zasad.


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2026

 526x100.jpg

Gmina Miejska Jarosław przystąpiła do prac związanych z opracowaniem LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA LATA 2016-2026. W rozpoczętych pracach udział wzięły władze miasta, zespół zadaniowy oraz ekspert zewnętrzny. Wypracowany program będzie stanowił podstawę ubiegania się przez naszą Gminę o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich).

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Celem rozpoczętych prac jest wskazanie najistotniejszych obszarów zdegradowanych, czyli obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych, na terenie Gminy Jarosław oraz propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do prac nad programem rewitalizacji i aktywne uczestnictwo w jego przygotowywaniu.