Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (124) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (124) / 2003

SESJA RADY MIASTA
Na zdjęciu od lewej radni: Janusz Ważny, Henryk Babiś, Andrzej Lichończak, Jacek Stańda | Fot. Z.K.
Na zdjęciu od lewej radni: Janusz Ważny, Henryk Babiś, Andrzej Lichończak, Jacek Stańda
Fot. Z.K.
Najważniejsza, bo budżetowa sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 24 marca 2003. Uczestniczyło w niej 19 radnych, a także Starosta Powiatu Jarosławskiego Tomasz Oronowicz, Komendant Policji Ryszard Chrzanowski, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo, przedstawiciele Rad Dzielnic, burmistrzowie, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i redaktorzy gazet lokalnych.

Pani Józefa Frendo przekazała radnym XIV tom Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i podziękowała za ubiegłoroczną dotację z budżetu miasta na ten cel.

Podczas 8-godzinnych obrad podjęto ogółem 11 uchwał. Na wstępie jednomyślnie stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Pijanowskiego, który został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta. Z kolei w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Franciszka Gołąba, który objął stanowisko Sekretarza, ślubowanie złożył nowy radny Antoni Lotycz.

Jednomyślnie Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwaliła program na rok 2003.

Również jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy nowo urządzonej ulicy bocznej Pogodna od strony południowo - zachodniej w kierunku ul. Grodziszczańskiej. Od tej pory ulica będzie nosić nazwę Burmistrza Stanisława Hajnusa.

Kolejna uchwała przyjęta jednomyślnie dotyczyła udzielenia stypendiów za wyniki w nauce 50-ciu uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W drugim semestrze obecnego roku szkolnego kwota stypendium wynosi 50 zł miesięcznie.

Po długiej dyskusji większością głosów, przy 3 wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 2661/3 o pow. 0,3060 ha, nr 2661/4 o pow. 0,2880 ha oraz nr 2726/1 o pow. 0,3637 ha obręb nr 4, położone w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej. Następnie większością głosów, przy 1 wstrzymującym się podjęta została uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej zgodnie z operatem ewidencji gruntów jako działki: nr 1437/1 o pow. 0,0660 ha, nr 1439/2 o pow. 0,1026 ha, nr 1465/11 o pow. 0,0380 ha oraz nr 1472/6 o pow. 0,0491 ha obręb nr 4 położonej na os. Piłsudskiego na rzecz użytkownika wieczystego. Jednomyślnie zdecydowano o zamianie gruntu położonego przy ul. 3-go Maja, jak również o zbyciu w drodze bezprzetargowej gruntu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kolejną uchwałą radni powołali na okres kadencji Komisję Dyscyplinarną I i II stopnia. W skład pierwszej wchodzą: Bogdan Wołoszyn, Barbara Chamuła, Andrzej Wyczawski, Stanisław Marmuźniak, Jerzy Śliwa oraz Jan Starost. Komisja Dyscyplinarna II stopnia składa się z radnych: Jana Waltera, Stanisława Juchy, Mieczysława Bilińskiego, Adama Międlara, Romana Zemana i Andrzeja Lichończaka. Dwie uchwały zostały odłożone na kolejną sesję. Jedna z nich dotyczyła zbycia lokali użytkowych położonych przy ul. Chopina 1-3, zaś druga - wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Piekarskiej. Obecni na sesji prof. dr hab Władysław Sułowicz oraz dr Waldemar Dżugan - przedstawiciele Sp. z o.o. Nefrologia Kraków odpowiadali na pytania dotyczące nakładów związanych z realizacją stacji dializ. Radni przychyli się do wniosku Komisji ds. Gospodarki Miejskiej i zobowiązali Burmistrza Janusza Dąbrowskiego (za - 13, p - 4) do znalezienia w ciągu miesiąca kilku innych miejsc na ewentualną lokalizację stacji dializ.

Najwięcej czasu Rada Miasta poświęciła na dyskusję nad projektem budżetu i zgłaszanymi przez poszczególne komisje poprawkami. "Środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - według Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wacława Spiradka - są rozdrobnione. Wnioski o przyznanie dotacji powinny być składane zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta do 15 września roku porzedzającego dany rok budżetowy". Komisja ds. Gospodarki Miejskiej i Komisja Rozwoju Miasta wnioskowały, by zaplanować środki na rozbudowę wysypiska śmieci. Ostatecznie przeznaczono kwotę 200 tys. zł na ten cel.

Znowelizowany budżet został przyjęty jednomyślnie. Uchwalono dochody budżetu miasta w wysokości 52.814.157 zł i wydatki w kwocie 57.915.048 zł. Planowana kwota wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach wynosi 9.475.431 zł, zaś deficyt budżetowy 5.100.891 zł. Ponadto Rada ograniczyła upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej pozostawiając sobie możliwość zmian w planie zadań inwestycyjnych oraz przeniesienia w dziale 900 - gospodarka kumunalna i ochrona środowiska. "Budżet tegoroczny jest trudny do zrealizowania - twierdzi Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Nowowiejski - Cieszy fakt, że udało się osiągnąć konsensus i uwzględniono wnioski różnych komisji oraz poszczególnych ugrupowań. Można powiedzieć, że autorami uchwały budżetowej są zarówno wszyscy radni jak i Burmistrz".

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31