Strona główna » Dla Mieszkańców » Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław » O projekcie
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

O projekcie

 

526x65.jpg

 

 

Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt
pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław".

Celem projektu jest przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 jako podstawowego narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminny wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie Programu zostanie poprzedzone sporządzeniem pełnej diagnozy społeczno-gospodarczej w oparciu o zgłoszone uwagi mieszkańców, dane statystyczne oraz badania ilościowe. Z obszarów o największej koncentracji negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych,  środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych) zostaną wyłonione obszary o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy (obszary rewitalizacji).

Szczególnie ważnym elementem procesu opracowywania programu rewitalizacji jest partycypacja społeczna, oznaczająca włączenie społeczności lokalnej i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowywanie dokumentu poprzez zastosowanie różnorodnych technik i narzędzi partycypacyjnych. W ramach projektu zaplanowano szereg działań służących temu celowi: spotkania z mieszkańcami, warsztaty, spacer studyjny, nabór propozycji projektów, konsultacje społeczne.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona interesariuszy z informacją o planowanych działaniach w projekcie przewidziano utworzenie specjalnej zakładki na stornie internetowej Urzędu Miasta, opracowanie Informatora, zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

Efektem podjętych działań będzie przygotowanie Programu Rewitalizacji - dokumentu wysokiej jakości, odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, wskazującego obszary wymagające intensywnych działań wynikających z potrzeby przełamania zidentyfikowanych barier lub wsparcia niewykorzystanych potencjałów oraz wyznaczającego projekty przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podniesienia jakości życia mieszkańców nie tylko danego obszaru, ale i całego miasta.

 

Celem głównym procesu rewitalizacji będzie wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego miasta Jarosławia, wzmocnienie spójności społecznej, poprawa jakości życia, mieszkania i pracy na obszarach poddanych rewitalizacji oraz realizacja wizji i misji miasta zawartej w Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020.

 

Wartość projektu: 56 710,00 zł

Dofinansowanie: 51 039,00 zł, w tym:

środki Funduszu Spójności: 43 383,15 zł

środki Budżetu Państwa: 7 655,85 zł

Wkład własny: 5 671,00 zł