Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2013 » Inwestycje własne 2013
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Inwestycje własne 2013

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE 

 

Adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne w ramach projektu pod nazwą „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich".

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 -2013.

Beneficjent projektu: Gmina Miejska Jarosław.

Partner 1 projektu: Komitet Wykonawczy Użgorodzkiej Rady Miejskiej.

Partner 2 projektu: Powiat Jarosławski, Agencja ,,Centrum Rozwoju innowacji, inwestycji
i turystyki Użgorodu".

Cel ogólny projektu - poprawa konkurencyjności pogranicza polsko - ukraińskiego poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego i turystycznego.

W ramach projektu, po stronie polskiej, planowane jest wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy piwnicami kamienic Rynek 4, 5, 6 i utworzenie w ich wnętrzach sal ekspozycyjnych z wystawami stałymi:

  • - rekonstrukcja osady,
  • - wystawa garncarska,
  • - wystawa łowiecka,
  • - wóz kupiecki.
  • - wystawa - historia ratowania podziemi Jarosławia,
  • - wystawa „Scenka z życia mieszczańskiego w oczach dzieci",
  • - makieta urbanistyczna Starego Miasta Jarosławia (lub jego fragmentu),
  • - sala multimedialna (projekcja filmu promocyjnego),
  • - gabloty wystawiennicze z wykorzystaniem m. in. eksponatów muzealnych.

 W ramach robót budowlanych planuje się kompleksowy remont wnętrz piwnic, wykonanie   nowej infrastruktury technicznej, a także świetlika aluminiowo-szklanego nad piwnicą kamienicy Rynek 6, wychodzącą poza jej obręb, to jest pasie chodnika przy elewacji kamienicy.

Planowany termin realizacji: 2013-2014

Wizualizacja projektowa podziemnej trasy turystycznej.
Wizualizacja projektowa podziemnej trasy turystycznej.
Podziemne Przejście Turystyczne będzie przebiegać pod kamienicami: Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów. | Fot. J.Stęchły (2)
Podziemne Przejście Turystyczne będzie przebiegać pod kamienicami: Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów.
Fot. J.Stęchły (2)
W piwnicach kamienicy Gruszewiczów (Rynek 6) zostanie urządzona kawiarnia i sklepik z pamiątkami.
W piwnicach kamienicy Gruszewiczów (Rynek 6) zostanie urządzona kawiarnia i sklepik z pamiątkami.
REMONT BRAMY KRAKOWSKIEJ  

 

Remont Bramy Krakowskiej oraz części kurtyny zachodniej fortyfikacji miejskich wzdłuż   ul. Węgierskiej.

Brama Krakowska to dawna brama miejska z 1. poł. XVI wieku. Na zachód od Bramy zachowany jest fragment murów (kurtyna zachodnia) wraz z fosą i wałem. Obiekt przedstawia niezwykle cenne wartości historyczne, naukowe i walory zabytkowe, stanowi ważny element przestrzeni urbanistycznej naszego miasta.  

 

Planowane prace: 

1) Oczyszczenie murów z roślinności wrastającej w spoiny i szczeliny, zwłaszcza w szczytowych partiach oraz na występach i odsadzkach murów, oczyszczenie z nawarstwień mchów, glonów i porostów, z wykwitów solnych i wapiennych.

2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

3) Wykonanie pełnej  konserwacji zabytkowych wątków ceglanej Bramy Krakowskiej oraz murów nowożytnej fortyfikacji obejmującej m.in. zachowanie reliktowych fragmentów pierwotnego fugowania  i spoinowania zgodnie z technologią i techniką przynależną do danego okresu (czyli z uwzględnieniem faz historycznych).

4) Przemurowanie górnej warstwy korony murów Bramy Krakowskiej, fragmentu muru fortyfikacyjnego  oraz najbardziej zniszczonych elementów znajdujących się w stanie destrukcji.

5) Wykonanie nowej korony murów poprzez nadbudowę, ze stopniowym zróżnicowaniem wysokości - na kształt autentycznej ruiny.

6) Remont wnętrza bramy - dwukondygnacjowej kazamaty (konserwacja cegły, wykonanie posadzek, nowych schodków i kutych, metalowych drzwi).

Fot. J. Stęchły (2)
MUR OPOROWY WZDŁUŻ UL. PODGÓRZE

 

Wykonanie projektu technicznego i remont muru oporowego wzdłuż ul. Podgórze

- etap I      

Mur oporowy przedstawia zły stan zachowania, jest osłabiony, popękany, częściowo rozwarstwiony. Wymaga on kompleksowego remontu i całkowitej przebudowy w partii najbardziej zagrożonej. Dlatego, w pierwszej kolejności, zostanie wykonany projekt techniczny remontu przedmiotowego obiektu (ok. 217 m) wraz z projektem zabezpieczenia skarpy (ok. 0,50 ha) i jej zagospodarowaniem poprzez profilowanie, ukształtowanie, zagospodarowanie zielenią dla niej właściwą, odprowadzenie wód opadowych oraz określenie sposobu monitorowania bezpieczeństwa i utrzymania skarpy. Następnie zostaną rozpoczęte prace remontowe (od najbardziej zagrożonych fragmentów muru). Zakres robót zostanie określony na podstawie sporządzonego projektu.

Fot. J. Stęchły (2)

REMONT PIWNIC RATUSZA 

 

Prace remontowe XVII-wiecznych piwnic ratusza mają na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz adaptację zabytkowych wnętrz na restaurację lub kawiarnię.

 

W ramach planowanego zadania zostanie wykonany cały szereg prac z zakresu konserwacji technicznej i estetycznej wiekowych murów i sklepień, w tym:

- skucie wtórnych tynków i posadzek ceramicznych,

- naprawa murów i sklepień, konserwacja oryginalnych wątków kamiennych i ceglanych,

- przywrócenie i wyeksponowanie dawnych wnęk ściennych,

- wykonanie nowych tynków renowacyjnych oraz posadzek,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.


ZABYTKOWE NAGROBKI 

 

Wykonanie usług remontowo-konserwatorskich zabytkowych pomników nagrobnych na terenie Starego i Nowego Cmentarza w Jarosławiu.

 

Proces ratowania zabytkowych pomników nagrobnych będzie kontynuowany w roku bieżącym. Wkrótce zostaną wytypowane obiekty do konserwacji.

OZNAKOWANIE SZLAKU HISTORYCZNEGO

 

Szlak historyczny miasta Jarosławia w ramach projektu pod nazwą „Turystyka bez granic - wzajemne inicjatywy na rzecz wzmocnienia regionalnych produktów turystycznych oraz kulturowych Jarosławia i Humennego".

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 -2013.

Partner projektu: miasto Humenne (Słowacja).

Projekt będzie polegał na utworzeniu i oznakowaniu, na terenie Jarosławia, szlaku historycznego (za pomocą tablic informacyjnych i strzałek kierunkowych), który wraz z już utworzonym, po stronie partnera słowackiego, szlakiem dziedzictwa kulturowego, stworzy szlak transgraniczny. Utworzony zostanie również  transgraniczny szlak wirtualny dziedzictwa kulturowego miast: Humenne i Jarosławia (strona internetowa z lektorem) oraz specjalna wersja przewodnika/folderu dla osób słabowidzacych, co przyczyni się do upowszechnienia dziedzictwa kulturowego wśród osób mających ograniczony dostęp do turystyki i kultury.

OZNAKOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (KONTYNUACJA)

 

Kolejne obiekty zabytkowe na terenie miasta zostaną oznakowane poprzez montaż tabliczek informacyjnych z krótką historią obiektu w języku polskim i angielskim. Celem oznakowania jest promowanie historii i kultury miasta oraz wzbogacenie jego walorów turystycznych.