Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

 
 • 1. Nazwa organizacji i status prawny:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

 • 2. Siedziba:

  37 - 500 Jarosław, ul. Wilsona 6a

tel. (16) 621-53-78
serwis WWW: http://www.jaroslaw.psouu.org.pl/ 

 • 3. Skład zarządu:

 

Przewodniczący Zarządu Koła:
Mariusz Mituś

Wiceprzewodniczący ZK:
Jan Wilk

 Wiceprzewodniczący ZK:
Katarzyna Lepszy

Skarbnik:
Barbara Kot

Sekretarz:
Elżbieta Biały

Członkowie:
Stanisław Stafiej

Małgorzata Tolak

Zofia Hadro

Grażyna Łachmanowicz

Krystyna Górska

Antonina Pudełko

Charakter prowadzonej działalności:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Kieruje się misją sformułowaną jako:    

- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z  upośledzeniem umysłowym;

- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Organizacja działa od 1983 roku. Zrzesza rodziców osób z upośledzeniem umysłowym, profesjonalistów oraz  przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego. Koło PSOUU  w Jarosławiu zrzesza 250 członków.  Teren działania Koła obejmuje pięć powiatów: jarosławski, przeworski, lubaczowski, leżajski i przemyski. Łącznie z placówek Koła korzysta ponad 700 dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. W prowadzonych placówkach i służbach Koło zatrudnia 318  pracowników wielu specjalności.

Oferta  organizacji  adresowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną opiera się na następujących zasadach:

-normalizacji codziennego życia i jego planowaniu,

-samostanowienia, dokonywania maksymalnie samodzielnych wyborów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy zapewnionym  niezbędnym wsparciu,

-koncentracji na indywidualności każdego człowieka, jego możliwościach i szansach na rozwój,

-tworzeniu  warunków do rzeczywistej integracji społecznej,

-nieustannej, trwającej całe życie nauce i rozwoju umiejętności.

Obszary działalności:

Dynamiczny rozwój różnorodnych placówek, programów i służb spowodował konieczność wyodrębnienia w strukturze Koła czterech sektorów:                                                                 

 - edukacji, rehabilitacji i opieki (obejmujący działalność adresowaną do dzieci i młodzieży),      

- pracy (ukierunkowany na szeroko rozumianą aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną),                                                                                                  

- mieszkalnictwa i indywidualnych form wspierania w niezależnym życiu                                                                       

- służb pomocniczych (zabezpieczenie transportu osób do placówek).

Sektor edukacji, rehabilitacji i opieki:

•·         Małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością potrzebują stymulacji rozwoju i specjalistycznej terapii. Rodzice potrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do postępowania z dzieckiem. Wszystko to otrzymują w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Z placówek każdego roku korzysta blisko 150 dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia.

•·         Każde dziecko ma prawo do nauki. Dzieci z wieloma poważnymi niepełnosprawnościami nie powinny leżeć w domu i czekać na nauczyciela. Potrzebują towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych.  Wszystko to dostają w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Koło prowadzi Ośrodek w Jarosławiu, jego filie w Oleszycach (zamiejscowa) i w Jarosławiu (miejscowa) oraz Niepubliczną Szkołę Przysposabiająca do Pracy dla łącznie ponad 150 uczniów w wieku od 3 do 25 lat. W Ośrodku funkcjonuje również Zespół Rehabilitacyjny umożliwiający ponad 30 dzieciom i młodzieży realizującym obowiązek szkolny w innych placówkach korzystanie z wieloprofilowej rehabilitacji w formie ambulatoryjnej.

 • Młode osoby poważnie niepełnosprawne intelektualnie, również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, przebywają w grupie i korzystają z terapii, pod warunkiem otrzymywania wsparcia dostosowanego do ich potrzeb. Są one uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. W Jarosławiu z programu oferowanego przez ŚDS korzysta codziennie 37 osób powyżej 18 roku życia.

Sektor pracy:

 

•·         Młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują dłuższego przygotowania i szkolenia, żeby zdobyć umiejętności przydatne w bardziej samodzielnym życiu i w pracy, zostają uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej. Koło prowadzi  Warsztat dla  45 uczestników.

•·         Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą i chcą pracować w zwykłych miejscach pracy, tak jak inni ludzie. Chcą i mogą zarabiać własne pieniądze i czuć się ludźmi potrzebnymi innym. Pracodawcy cenią ich jako sumiennych pracowników. Zanim rozpoczną pracę, potrzebują pomocy innej niż pełnosprawne osoby.  Stowarzyszenie prowadzi  Centrum Doradztwa Zawodowego  i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Jarosławiu. Dzięki praktycznej realizacji modelu zatrudnienia wspomaganego ponad 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną pozyskało i utrzymuje pracę na otwartym rynku pracy. Beneficjentami Centrów jest 200 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną świetnie sprawdzają się w różnych pracach w wielu dziedzinach. Możliwość zatrudnienia, przy zapewnieniu odpowiednich warunków oraz ze specjalistycznym wsparciem otrzymują w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Koło prowadzi 2 takie zakłady - w Jarosławiu i w Oleszycach. Zatrudnia w nich 56 osób, które wykonują usługi z zakresu gastronomii, pielęgnacji terenów zielonych, poligrafii, profesjonalnego niszczenia dokumentów, produkcji ekologicznych toreb na zakupy, produkcji ekologicznych podpałek do grilla czy kominka. Zakład w Jarosławiu prowadzi również kawiarenkę zlokalizowaną na jarosławskiej starówce.

 

Sektor mieszkalnictwa i indywidualnych form wspierania w niezależności:

 • Rodziny wychowujące osoby głęboko, wielorako niepełnosprawne znajdują się w sytuacji permanentnego obciążenia psychicznego i fizycznego. Aby rodzice mogli wypełniać swoje obowiązki potrzebna jest im okresowa pomoc w opiece nad dzieckiem, pozwalająca na zadbanie o własne zdrowie, przeprowadzenie spraw rodzinnych czy też „złapanie oddechu" do dalszej opieki nad dzieckiem. Stowarzyszenie realizuje w Jarosławiu i Oleszycach program tzw. opieki czasowej, w którym uczestniczy 20 rodzin.
 • Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą tak jak ich rówieśnicy, prowadzić maksymalnie niezależne życie. Często jednak brakuje im doświadczeń związanych z podejmowaniem różnych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osoby te mogą przy niezbędnym, czasem niewielkim wsparciu żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz współżycia, budowania relacji z innymi ludźmi umożliwia im realizowany przez Koło program treningu mieszkaniowego. Każdego roku z regularnego treningu korzysta blisko 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieszkać w małych formach mieszkaniowych, w zależności od swoich możliwości i umiejętności jak też potrzeb i pragnień - w tzw. warunkach chronionych. Mogą to być oddzielne domy, zespoły mieszkań czy też pojedyncze mieszkania pod opieką. Koło PSOUU w Jarosławiu prowadzi pierwszy w regionie Grupowy Dom Rodzinny, w którym zamieszkuje 7 osób.

•·         Osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy odpowiednim wsparciu mogą podejmować ważne decyzje życiowe. Aby im to umożliwić Koło uruchomiło Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa prowadzące różnorodne warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz świadczące nieodpłatne usługi prawne dla nich i ich rodzin. Każdego roku z działalności Centrum korzysta blisko 100 osób.

Pozostałe obszary działalności Koła:

- promuje i wspiera ruch self adwokatów - umożliwiający osobom z niepełnosprawnością intelektualną występowanie w swoich własnych sprawach;

- prowadzi całoroczną Galerię Przedmiotu organizującą każdego roku kilkanaście wystaw artystów plastyków, fotografików, rzeźbiarzy zarówno profesjonalistów jak i  amatorów (w tym osób niepełnosprawnych);                                                        

- publikuje wydawnictwa poruszające najważniejsze kwestie związane  z codziennym życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- organizuje turnusy rehabilitacyjne i inne formy rekreacji;

 • 4. Źródła finansowania:

Działalność organizacji jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, źródeł samorządowych oraz funduszy europejskich.

Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty 1% podatku dochodowego.

 • 5. Miejsce i terminarz udzielania pomocy osobom zainteresowanym:

  od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00


Siedziba Zarządu Koła
Adres:
37 - 500 Jarosław, ul. Wilsona 6a tel. (16) 621-53-78