Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

  

1. Nazwa organizacji i status prawny:

 

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją społeczną. Posiada osobowość prawną i zostało zarejestrowane w dniu 3 grudnia 2009 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000343502 wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON - 180503247.

Z dniem 19 marca 2010 roku, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. RZ.XII NS-REJ.KRS/002840/10/35, zostało wpisane w KRS jako organizacja pożytku publicznego.

 

 

2. Siedziba:

 

Plac ks. Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław
tel. 531 750 989

 

3. Skład zarządu:

 

Prezes Stowarzyszenia:

Tadeusz Stopyra

 

Wiceprezes:

Marian Wojdyło

 

Skarbnik:

Anna Kalamarz

 

Sekretarz:

Janina Obłoza

 

Opiekun - Asystent kościelny:

ks. Marian Bocho, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu.

4. Charakter prowadzonej działalności:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działania na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • organizowanie i prowadzenie przedszkoli oraz świetlic profilaktyczno-wychowawczych,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez działalność informacyjną i wydawniczą
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • pomoc w nauce; wsparcie edukacji, oświaty i wychowania,
 • organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wypoczynku oraz wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, w tym turnusów integracyjnych z dziećmi i młodzieżą z krajów UE, jak również sąsiadujących z Polską,
 • wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, organizowanie i prowadzenie parafialnego muzeum i galerii wystawienniczej przy Kolegiacie oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
 • wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • współpraca z Kuratorem Oświaty i Wychowania, Kościołem, innymi instytucjami życia publicznego, samorządami terytorialnymi, radami pedagogicznymi, radami placówek opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także innymi stowarzyszeniami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze realizuje swoje zadania społeczno-socjalne na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodzin, osób niepełnosprawnych; zadania w zakresie kulturalnym, szkoleniowym, rekreacyjno-sportowym oraz przedsięwzięcia inwestycyjne.

Działania opiekuńcze, wychowawczo-edukacyjne i profilaktyczno-terapeutyczne Stowarzyszenie podejmuje dla dobra dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, narażonych na przemoc i agresję, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym. Działania te mają na celu wspomaganie wymienionych podopiecznych tak, aby prawidłowo kształtować ich postawy psychospołeczne oraz umożliwiać im zdobywanie pozytywnych doświadczeń życiowych, niezbędnych do swobodnego funkcjonowania społecznego.

5. Planowane przedsięwzięcia o zasięgu ogólnomiejskim:

 • kontynuowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Anny Jenke;
 • ukończenie remontu i adaptacji kolejnych pomieszczeń budynku parafialnego dla rozszerzenia działalności Świetlicy i zapewnienia coraz lepszego jej funkcjonowania;
 • udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej, socjalnej i moralnej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych , sportowych i uroczystości środowiskowych o zasięgu lokalnym realizowanych przez parafię;
 • wdrażanie i upowszechnianie programów profilaktycznych oraz edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie problemów alkoholowych i uzależnień;
 • tworzenie warunków i działanie na rzecz wyrównywania braków edukacyjnych dzieci i młodzieży.

6.  Źródła finansowania:

 • dotacje instytucji zewnętrznych;
 • wpływy z tytułu 1% podatku PIT;
 • darowizny pieniężne.

 

    7.    Formy pomocy adresowanej do osób potrzebujących:

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, która jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu wsparcia dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży - również z zaburzeniami zachowania w sytuacjach społecznych i wychowywanych w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, a w szczególności:

 • 1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 • 2. Pomoc w nauce szkolnej w zakresie odrabiania lekcji i wyrównywania braków edukacyjnych poprzez udzielanie korepetycji, organizowanie nieodpłatnych lektoratów językowych.
 • 3. Rozwój twórczych dążeń dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich osobowości w oparciu o kontynuowanie tradycji wychowawczych i wartości chrześcijańskich w procesie dydaktyczno-wychowawczym Patronki Świetlicy, Anny Jenke
 • 4. Pobudzanie aspiracji edukacyjnych, wzmocnienie motywacji do nauki i zainteresowanie zdobywaniem dodatkowej wiedzy poprzez organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z zastosowaniem różnorodnych form i metod nauczania.
 • 5. Organizowanie alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego, organizowanie turniejów i wycieczek.
 • 6. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, m.in. artystycznych, muzycznych, plastycznych, sportowych, fotograficznych i innych.
 • 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych, również dla zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
 • 8. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 • 9. Stworzenie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju osobowości, zdobycia wiedzy i umiejętności dla swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia w świetlicy prowadzi ok. 20 osób - wolontariusze i 4 osoby personelu stałego. Do świetlicy uczęszcza ok. 160 dzieci i młodzieży w wieku 6 - 21 lat i wyżej.

Świetlica czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00;
 • w soboty od 10.00 do 15.00.

Zajęcia odbywają się zgodnie z Rocznym Programem Działania

i wg Tygodniowego Harmonogramu Zajęć.