Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

 2. Siedziba:

  37 - 500 Jarosław, ul. Dominikańska 25
  tel. (0-16) 621-38-82

 3. Skład zarządu:

  Prezes:
  Konrad Fryda

  V - ce prezes:
  Alicja Pelc

  Skarbnik:
  Maria Piróg

  Przewodniczący Kół Parafialnych:
  Koło przy parafii MB Bolesnej: Alicja Pelc
  Koło przy parafii Bożego Ciała: Weronika Haładus
  Koło przy parafii NMP Królowej Polski: Teresa Duduś
  Koło przy parafii Chrystusa Króla: Agnieszka Kochyt
  Koło przy parafii Św. Barbary (Przeworsk): Henryk Skwarczyński
  Koło przy parafii - Grzęska: Józefa Kostka

 4. Charakter prowadzonej działalności:

  Oddział Rejonowy w Jarosławiu zrzesza 5 Kół. Koła rozpoczęły działalność w 1996r. i obejmują formację duchową i działalność charytatywną. Działalność charytatywna skupia się na prowadzeniu 3 świetlic środowiskowych przy parafiach, do których uczęszcza ponad 140 dzieci. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, dotkniętych patologią społeczną lub alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo. Pochodzą z terenu miasta Jarosławia, gminy Pawłosiów i gminy Jarosław. Zapewniamy dzieciom codziennie gorący posiłek, drugie śniadanie i podwieczorek. Stałą opiekę na dziećmi w świetlicach zapewniają opiekunki, które są zatrudnione w Stowarzyszeniu. Ponadto, przy każdej świetlicy zapewniony jest kilkuosobowy wolontariat. Dzieci mogą rozwijać zdolności plastyczne, muzyczne i teatralne, dobrze przygotowane uczestniczą i otrzymują nagrody w konkursach i festiwalach na szczeblu miejskim. Ponadto zapewniamy dzieciom ciągłą pomoc w nauce poprzez udzielane korepetycje przez nauczycieli - wolontariuszy. W czasie wakacji Oddział organizuje 3 turnusy dwutygodniowych kolonii letnich dla dzieci ze świetlic, dzieci z Domu Dziecka w Jarosławiu i dzieci z polskich rodzin z Żółkwi na Ukrainie w miejscowości Brzozów. Dużą rolę w wychowaniu i przygotowaniu do życia pełni opiekun duchowy dzieci, który codziennie poświęca im wiele czasu. Dzięki jego pracy chętnie biorą one udział w rajdach, wycieczkach oraz pielgrzymkach. Dzięki wspaniałemu i wrażliwemu na potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, świętej pamięci panu Romanowi Koba, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zostało objęte patronatem przez Komitet Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych QUIZ w Polsce. Z inicjatywy pana Romana Koba w 1999r. został utworzony przy Oddziale Rejonowym: fundusz stypendialny, ukierunkowany na wsparcie utalentowanej i zdolnej młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i finansowej.

  Koła organizują także Wigilię dla samotnych, pomagają przy organizacji festynów parafialnych. Każdego roku odbywają się w okresie Wielkiego Postu w Klasztorze OO. Dominikanów rekolekcje dla małżeństw, od kilku lat są na nie zapraszane również rodziny z pobliskiej Żółkwi na Ukrainie. Na wniosek członków Stowarzyszenia, Rada Miasta Jarosławia w dniu 29.12.2003r. - w II rocznicę śmierci, podjęła uchwałę o nadaniu nazwy ulicy imienia Romana Koba.

  Całość prac związanych z pozyskiwaniem środków na utrzymanie Świetlic, zaopatrzenie, transport, rozliczenia finansowo - księgowe oraz prace na rzecz innych inicjatyw prowadzone są charytatywnie przez członków Stowarzyszenia.

  Szczególnym wyróżnieniem dla nas było wręczenie nagrody Burmistrza Miasta - "Jarosława 2003" w dziedzinie "aktywność społeczna", która jest potwierdzeniem bardzo ofiarnej i aktywnej działalności dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz Stowarzyszenia, jest też podziękowaniem za trud.

 5. Planowane przedsięwzięcia o zasięgu ogólnomiejskim:

      Kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz poprawy warunków socjalno - bytowych dzieci z rodzin potrzebujących pomocy materialnej i finansowej oraz rozwijanie zdolności dzieci.

 6. Źródła finansowania:

  • Burmistrz Miasta Jarosław
  • Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica
  • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  • Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych "QUIZ"
  • Indywidualni darczyńcy


 7. Formy pomocy adresowanej do osób potrzebujących:

  Zapewnienie dzieciom opieki pedagogicznej i wychowawczej, pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży - stypendia. Dzięki prowadzonym świetlicom dzieci nie zaniedbują nauki, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, aby być akceptowanym w społeczeństwie, nie wychodzą na ulicę, nie ulegają demoralizacji, nia kradną i nie zaczepiają przechodniów prosząc o jałmużnę. Takie formy zajęć profilaktycznych, dydaktycznych i wychowawczych sprawdziły się i powinno się je nadal rozwijać, by w ten sposób, jak najwięcej dzieci miało możliwość bezpiecznego, pożytecznego spędzania czasu po zajęciacch szkolnych.

 8. Miejsce i terminarz udzielania pomocy potrzebującym:

  Świetlice środowiskowe czynne codziennie w godzinach: 10.00 - 17.00
  Przyznawanie stypendiów w miesiącach: luty, wrzesień.