Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  inst_09.gif   Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga.


  Organizacja społeczna o statusie organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000033774 wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON - 650214025

 2. Siedziba:

  Parafia p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu
  37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 49
  tel. (0-16) 621-27-03

 3. Skład zarządu:

  Prezes Stowarzyszenia:
  Ks. Prałat Andrzej Surowiec

  Przewodniczący Zarządu:
  Zbigniew Groszek

  V- ce przewodnicząca Zarządu:
  Stanisława Mierzwa

  Sekretarz:
  Barbara Bąk

  Skarbnik:
  Maria Kowal

  Członkowie:
  Jan Nalepa
  Tadeusz Słowik

 4. Charakter prowadzonej działalności:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • działalność charytatywna,
  • tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  • organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych, oraz dzieci i młodzieży,
  • wypoczynek dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  • promocja i organizacja wolontariatu,


  Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga realizuje zadania charytatywno-społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz zadania w zakresie kulturalnym, szkoleniowym, rekreacyjno-sportowym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zadania inwestycyjne.

  Działania charytatywno-społeczne obejmują w szczególności pracę na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie występuje alkoholizm, ubóstwo, niewydolność wychowawcza.

 5. Planowane przedsięwzięcia o zasięgu ogólnomiejskim:

  • kontynuowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicy "U Kolpinga",
  • prowadzenie działań na rzecz bezrobotnych w środowisku lokalnym, organizacja cyklu bezpłatnych szkoleń dla bezrobotnych,
  • współorganizacja w sierpniu br. pikniku sportowo-integracyjnego na przystani wodnej nad Sanem z udziałem osób niepełnosprawnych i samotnych,
  • ukończenie remontu obiektu w Heluszu i przystosowanie go do całorocznego użytku,
  • pomoc w adaptacji budynku szkoły w Cieplicach na ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z Jarosławia i okolic,
  • pomoc w realizacji imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez parafię,
  • pomoc w budowie sali sportowej przy parafii Chrystusa Króla i jej wyposażenie,
  • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży i realizacja programów edukacyjnych w tym zakresie,


 6. Źródła finansowania:

  • Urząd Miasta Jarosławia,
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa,
  • Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego Rzeszów,
  • Wojewoda Podkarpacki,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
  • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
  • Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce,
  • Phare 2002 "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem",
  • Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu,
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Warszawa,
  • Darowizny z tytułu 1% podatku na organizację pożytku publicznego,
  • Sponsorzy prywatni,


 7. Formy pomocy adresowanej do osób potrzebujących:

  Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, w ramach programu Phare 2002 "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" otworzyło Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych oraz Klub Praca TAK.

  Zadaniem jest świadczenie usług doradczych, usług pośrednictwa pracy oraz usług informacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych / powyżej 12 miesięcy/ o niskich kwalifikacjach i motywacji.

  Codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 15:15, w podziemiach kościoła Chrystusa Króla przy ul. 3-go Maja 49, dyżurują 2 osoby profesjonalnie przygotowane, których zadaniem jest:
  • rejestracja osób zgłaszających się,
  • kontaktowanie się z pracodawcami i przyjmowanie ofert pracy,
  • tworzenie własnej bazy danych pracodawców,
  • świadczenie pomocy w zakresie pisania podstawowych pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego,
  • nabór uczestników na oferowane szkolenia,


  Ponadto dla osób poszukujących pracy są możliwości: bezpłatnego korzystania z telefonu, komputera z dostępem do internetu, kopiowania potrzebnych dokumentów, przejrzenia prasy z bieżącymi ogłoszeniami o pracy, uzyskania porady od prawnika i psychologa. Głównym jednak celem Stowarzyszenia jest prowadzenie świetlicy. Fachowa opieka nad dziećmi, zwłaszcza w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do aktywnego włączenia się w różne dziedziny życia społeczno-kulturalnego, wyrównywanie życiowych szans z rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań, korygowanie mikrodeficytów rozwojowych, uczenie prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, a także stwarzanie warunków dla prawidłowego rozwoju osobowości. Zajęcia w świetlicy prowadzi ok. 25 osób personelu stałego oraz ok. 60 wolontariuszy. Do świetlicy uczęszcza ok. 160 dzieci i młodzieży, dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 16 lat.. Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 1500-1900, praca odbywa się wg tygodniowego schematu działań.

  Główne działania to:
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży realizowane przez pedagogów, psychologa,
  • prowadzenie zajęć w 13 sekcjach zainteresowań,
  • działalność profilaktyczna, wychowawcza i edukacyjna w kawiarence,
  • dożywianie dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie informacyjnego punktu doradczego,
  • warsztaty dla rodziców oraz wolontariuszy,
  • spotkania ze specjalistami,
  • wyjazdy integracyjne - dla dzieci i młodzieży razem z rodzicami,
  • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, spotkań ze znanymi ludźmi,
  • szkolenia i konferencje,
  • organizowanie comiesięcznych spotkań personelu świetlicy,


  Prowadzenie świetlicy o takim zakresie działania ma na celu włączenie i uczestnictwo tych grup społecznych w różne formy aktywności, zmierza do polepszenia ich sytuacji, wypracowuje pewną strategię niesienia pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych pozostawieniem na marginesie życia społecznego.