Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Uchwała Nr 516/XLVI/05
Uchwała Nr 516/XLVI/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu. Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) oraz art.34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:
§ 1


Ustala się cenę biletu jednorazowego za przejazd jednej osoby w następującej wysokości:

Lp Strefa Odległość w km. Cena brutto w zł.
Normalny Ulgowy
1. Miejska W granicach administracyjnych miasta Jarosławia 1,80 0,90
2. I Strefa Do 6 1,90 0,95
3. II strefa Powyżej 6 do 12 2,20 1,10
4. III strefa Powyżej 12 do 18 2,50 1,25
5. IV strefa Powyżej 18 do 24 2,80 1,40

 


1. Ustala się cenę biletu jednorazowego za przejazd jednej osoby na liniach pozamiejskich w następującej wysokości:

Lp. Strefa Cena brutto w zł.
Normalny Ulgowy
1. W granicy jednej strefy bez przekraczania granicy danej miejscowości 1,80 0,90
2. Z przekroczeniem granicy jednej strefy 1,90 0,95
3. Z przekroczeniem granicy dwóch stref 2,20 1,10
4. Z przekroczeniem granicy trzech stref 2,50 1,25

 


2. Ceny biletów miesięcznych imiennych:

Za ilość przejechanych km
(z przesiadką lub bez przesiadki)
Cena imiennego biletu trasowanego
Ważne w dni robocze Ważnego we wszystkie dni miesiąca
w mieście poza miastem w mieście poza miastem
Do 6 km
Od 6 do 12 km
Od 12 do 18 km
Od 18 do 24 km
67 71
82
94
105
92 97
112
128
143
Cena biletu sieciowego na okaziciela na wszystkie linie miejskie 93 X 144 X
Za ilość przejechanych km
(z przesiadką lub bez przesiadki)
Cena imiennego biletu trasowanego szkolnego
Ważne w dni robocze Ważnego we wszystkie dni miesiąca
w mieście poza miastem w mieście poza miastem
Do 6 km
Od 6 do 12 km
Od 12 do 18 km
Od 18 do 24 km
40 42
48
55
62
54 57
66
75
84
Cena biletu sieciowego na okaziciela na wszystkie linie miejskie 72 X 108 X

 

 

 1. Cena biletu miesięcznego na trasie do 6. kilometrów w obrębie jednej miejscowości bez przekraczania granicy miejscowości podmiejskiej jest równa cenie biletu w mieście.
 2. Liniami komunikacyjnymi zamiejskimi są linie komunikacyjne o trasach wybiegających poza granice administracyjne m. Jarosław. Miejscem oznaczającym taką granicę dla określonej linii komunikacyjnej jest (w zależności od kierunku jazdy) ostatni bądź pierwszy przystanek autobusowy położony na terenie miasta Jarosławia najbliższy granicy administracyjnej miasta.
 3. Przejazd autobusem na terenie tej samej miejscowości uważa się za przejazd jak w strefie miejskiej chyba, że długość trasy przejazdu przekracza 6 km lub przekracza granice miejscowości.
 4. Na terenie działalności MZK Jarosław ważne są wyłącznie bilety z nadrukiem "MZK Jarosław". Inne bilety nie będą honorowane.
§ 2
 1. Osoby korzystające z przewozów środkami komunikacji miejskiej mogą nabywać następujące rodzaje biletów miesięcznych:
  1/ imienne bilety trasowane normalne i ulgowe,
  2/ ogólnie dostępne bilety sieciowe na okaziciela,
  3/ bilety siedmiodniowe.
 2. Bilety trasowane przysługują osobom pozostającym w stosunku pracy lub nauki, pomiędzy przystankiem najbliższym miejsca zamieszkania, a najbliższym przystankiem zakładu pracy lub szkoły - najkrótszą trasą.
 3. Bilety miesięczne i siedmiodniowe imienne ważne są wyłącznie z wpisanym pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem legitymacji. Wpisanie powyższych danych jest powinnością pasażera.
 4. Legitymacje i imienne bilety miesięczne i 7. dniowe wydaje Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu ul. Zamkowa 1.
§ 3
 1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:
  1/ za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu - 90,00 zł
  2/ za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz dowóz pasażera, który nie posiada ważnego biletu na przejazd do Komendy Policji w celu potwierdzenia tożsamości - 270,00 zł
  3/ za zabranie ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, lub za których przewóz przewiduje się opłatę bez jej uiszczenia - 36,00 zł
  4/ w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7. dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt 1 obniża się o 30% w stosunku do opłaty podstawowej, to jest do kwoty 63 zł.
  W uzasadnionych przypadkach pasażer może ubiegać się w formie pisemnej o anulowanie opłaty dodatkowej. Opłata manipulacyjna przy anulowaniu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 15% kwoty opłaty dodatkowej, powiększonej o cenę biletu, jaki winien posiadać w czasie kontroli, plus koszty upomnienia.
 2. Opłatę za przewóz bagażu o wymiarach większych niż 20 cm x 40 cm x 60 cm albo przewóz wózka dziecinnego lub psa ustala się w wysokości opłaty normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.
 3. Ceny usług komunikacyjnych świadczone poza obowiązującym rozkładem jazdy ustalane są przez Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu na zasadzie rentowności.
§ 4
 1. Do korzystania z biletów ulgowych są uprawnieni:
  1/ uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych oraz studenci do 26. roku życia - na podstawie odpowiedniej legitymacji,
  2/ dzieci od lat 4 do 7 - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,
  3/ emeryci na podstawie odcinka emerytury wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość, ociemniali i renciści - osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia ZUS wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość; wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia,
  4/inwalidzi słuchu - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych; wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia.
 2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:
  1/ osoby po przekroczeniu 75. roku życia za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dzieci do lat 4. na podstawie oświadczenia opiekuna,
  2/ renciści - osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i ich opiekunowie na czas podróży,
  3/ ociemniali - osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i ich przewodnicy na czas podróży,
  4/ honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia.
  5/ kombatanci oraz inne osoby uprawnione w myśl przepisów ustawy z dn. 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 Nr 42, poz. 371); wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji,
  6/ dzieci niepełnosprawne z Ośrodków Rehabilitacyjno - Wychowawczych w Jarosławiu ul. 3 Maja 39 i os. Witosa 18 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 30 i ich opiekunowie na czas podróży; wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji,
  7/ Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia; wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji.
§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.
§ 6
Tracą moc:
 1. Uchwała Nr 388/XXVII/2000 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie cen na przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.
 2. Uchwała Nr 516/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.
 3. Uchwała Nr 563/XXXVII/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu
 4. Uchwała Nr 597/XLI/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31