Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Sesja Rady Miasta (29.08.2005)

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 29 sierpnia 2005 r. Uczestniczyło w niej 20. radnych, a także Burmistrz Janusz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Marian Muzyczka, prezesi spółek komunalnych, przewodniczący Rad Dzielnic oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta.

Długo dyskutowano nad zmianami porządku obrad, po czym przyjęto trzy protokoły z poprzednich sesji. W pierwszej części Burmistrz Janusz Dąbrowski przekazał informację na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. Temat został omówiony w specjalnym wydaniu Biuletynu.

Podczas 8 - godzinnych obrad przyjęto 29 uchwał i jedno stanowisko. Natomiast odrzucono 5 spośród wszystkich przygotowanych na sesję projektów.

Jednomyślnie radni podjęli 5 uchwał dot. zmian w budżecie miasta na 2005 r. przeznaczając m.in. 5 tys. zł na zakup paliwa do samochodów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, 1.000 zł jako współudział gminy w budowie Pomnika Ofiar Katyńskich, 10 tys. zł na dokończenie remontu budynku SP 10, 10 tys. zł na remont chodnika na terenie SP 4, 6 tys. zł na remont ogrodzenia MP 12, a także 8.178 zł na remont placu przy Zespole Szkół (ul. Traugutta). W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznano kwotę 17.900 zł na dofinansowanie III etapu prac pielęgnacyjno - konserwatorskich zabytkowego drzewostanu w Parku Miejskim przy ul. Kraszewskiego.

Większością głosów, przy 1. wstrz. przyjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2005, związanych z inwestycją "Budowa obiektu dla odbywania uroczystości pogrzebowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Krakowskiej". Kolejna uchwała przyjęta większością głosów (przy 3. wstrz.) dotyczyła uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na kwotę 3,75 zł. Jednomyślnie radni przyjęli kolejne trzy uchwały: w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Radawie oraz w sprawie nabycia gruntu położonego w Jarosławiu przy ul. Skarbowskiego.

Również jednomyślnie zdecydowano o zbyciu w drodze bezprzetargowej: nieruchomości położonej przy ul. Traugutta jako wkładu niepieniężnego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, kilku nieruchomości przy ul. Konfederackiej oraz nieruchomości przy ul. Piastów - łącznie podjęto 4 uchwały. Bez dyskusji podjęta została uchwała w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Większością głosów (przy 1. wstrz.) Rada Miasta upoważniła Burmistrza do występowania z wnioskami do Wojewody Podkarpackiego o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomości Skarbu Państwa - związanych z realizacją jej zadań. Podobnie, przy 1. głosie wstrzymującym postanowiono zbyć w drodze bezprzetargowej 2/16 udziału w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rynek 11 na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia udzielając 99 - procentowej bonifikaty.

Po wprowadzeniu poprawki radni większością głosów (1 wstrz.) przyjęli uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Skarbowskiego jako aport na rzecz Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W kolejnej uchwale przyjętej większością głosów przy 3. wstrz. Rada Miasta postanowiła wydzierżawić na okres 10. lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną przy ul. Pruchnickiej. Następnie (16. gł. za, 2. przec. 1. wstrz.) zdecydowano o nabyciu gruntu położonego przy ul. M. Reja zaznaczając, że cena nabycia nie może przekraczać wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszonej o koszt sporządzenia operatu szacunkowego. Jednomyślnie zapadła decyzja o zbyciu w drodze bezprzetargowej gruntów przy ul. Kraszewskiego jako wkład niepieniężny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Większością głosów (2 wstrz.) podjęta została uchwała w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Jarosław pojazdów porzuconych, zabezpieczonych przez Komendę Powiatową Policji, a których właścicieli nie udało się ustalić.

Podczas obrad uchwalono (1. wstrz.) zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz (jednomyślnie) zasady sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych.

Zgodnie z prośbą Dyrekcji MZK zgłoszoną na poprzedniej sesji, większością głosów, przy 3. przeciwnych i 1. wstrzymującym się, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Długa dyskusja poprzedziła podjęcie zmian w uchwale własnej nr 415/XXIX/05 z 7 marca 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 r. W wyniku głosowania 10. głosami za, przy 7. przeciwnych i 3. wstrzymujących się zmieniono zapis dotyczący utworzenia placu zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży przy ul. Bandurskiego na dostawę urządzeń skateparku na stadionie MOSiR przy ul. Piekarskiej.

Ponownie radni zajmowali się projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z powierzchniowych wód publicznych, przyjmując większością głosów stosowne zapisy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do 31 października 2005 r.

Podobnie większością głosów zostały podjęte dwie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2005. Jedna związana jest z inwestycją "Rozbudowa i modernizacja Hotelu Turkus w ramach funkcjonujących obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - opracowanie projektu technicznego" w wysokości 35 tys. zł, zaś druga dotyczy inwestycji "Przebudowa jezdni i chodników ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Lubelskiej do pl. Św. Michała" w wysokości 276 tys. zł.

Podczas obrad radni przyjęli również stanowisko w sprawie likwidacji nadajnika radiowego w Jarosławiu.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31