Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Odpowiedzi na interpelacje Radnych Rady Miasta z 29.08.2005
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Zbigniew Możdżeń
 • W związku z wystąpieniem w sprawie pozwolenia na wjazd samochodu TIR na Rynek Jarosławski podczas sesji RM, uprzejmie informuję, że złożony ustnie wniosek należy uzupełnić wnioskiem pisemnym z podaniem tonażu samochodu proponowanego miejsca postoju, zapewnienia potrzebnej mocy elektrycznej z określeniem warunków podłączenia samochodu do skrzynki rozdzielczej oraz określenia terminu postoju. Niezbędne jest określenie płatnika za wykorzystaną energię elektryczną i zajęty pas drogowy. Wniosek należy złożyć na min. 7 dni przed planowanym przyjazdem samochodu.
 • W tym roku odbyło się kilka spotkań przedstawicieli Fundatorów Jarosławskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas których postanowiono powołać nowych członków Rady Fundacji. Do tego czasu nie będą podejmowane żadne działania.
 • Propozycja dot. zmiany zapisów uchwały RM w sprawie objęcia zniżką za korzystanie z krytej pływalni studentów studiów zaocznych zostanie w najbliższym czasie poddana analizie finansowej ze względu na konieczność ewentualnego zwiększenia wys. dotacji dla MOSiR w Jarosławiu. Jednak dopiero po zakończeniu bież. roku budżetowego i przedstawieniu przez dyr. ośrodka sprawozdania finansowego za rok 2005 możliwa będzie szczegółowa analiza kosztów utrzymania obiektów krytej pływalni. Pragnę zauważyć, że nie ma uregulowań prawnych obligujących samorząd gminy do udzielania tego typu zniżek. Ustawa z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 56, poz. 385 z późn. zm.) określa w art. 153. konieczność udzielania ulg studentom jedynie za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Ze względu na to, iż studenci studiów zaocznych i wieczorowych są bardzo często osobami pracującymi RM Jarosławia podejmując uchwałę nr 443/XLII/05 z dnia 16 maja br. przychyliła się do propozycji objęcia ulgą studentów studiów dziennych. Wyrażam jednak nadzieję, że dyskusja na ten temat zostanie podjęta przez członków Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM przy analizie projektu budżetu na 2006 r.i wypracowane wnioski pozwolą podjąć dobrą decyzję.
 • Odpowiadając na propozycję wyznaczenia określonych godzin pływalni, w których odbywać się będą komercyjne szkolenia dla zorganizowanych grup, informuję, że rezerwacje dla grup zorganizowanych obejmują tylko małą nieckę przeznaczoną do nauki pływania. Nie podlegają rezerwacji niecki: z atrakcjami wodnymi i sportowa. Z rezerwacji korzystają głównie szkoły oraz szkółki pływackie. Zajęcia tych ostatnich odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który jest udostępniony do publicznej wiadomości. Równocześnie informuje, iż do kierownictwa pływalni nie dotarły żadne skargi na utrudnianie w korzystaniu z niecek basenowych, a analiza godzinowego obłożenia pływalni praktycznie to wyklucza. Niemniej jednak pracownicy pływalni zostali zobowiązani do natychmiastowego reagowania na tego typu uwagi klientów.

Burmistrz Miasta
Janusz Dąbrowski

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p. Mieczysław Biliński
 • W nawiązaniu do interpelacji dot. usunięcia szlabanu zabezpieczającego wjazd na nieruchomość Słowackiego 4, wyjaśniam, iż powyższe działania podjęte prze zarządcę nieruchomości (PGKiM Sp. z o.o.) spowodowane były stanem wyższej konieczności. Stan powstał na skutek zamknięcia przejazdu od strony ulicy Jana Pawła II. Na dzień dzisiejszy Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 4 podjęła uchwałę o zabezpieczeniu wjazdu szlabanem automatycznie podnoszonym i zdalnie uruchamianym. Urządzenia sterujące będą mogli zakupić wszyscy mieszkańcy Słowackiego 4 i mieszkańcy Słowackiego 6A.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

Radna Maria Kuźniar
 • W nawiązaniu do wniosku zgłoszonego podczas sesji RM w sprawie wycięcia krzewów utrudniających widoczność przy skrzyżowaniu ulic Konfederacka - Bandurskiego w Jarosławiu, informuję, iż pismem z dnia 9 września br. wystąpiłem do właścicieli nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu w/w ulic o jej utrzymywanie w stanie zapewniającym należytą widoczność. W załączeniu przesyłam kopię w/w pisma.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej Janusz Ważny
 • W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną w sprawie jakości robót wykonywanych na rzecz miasta, informuję, iż roboty przy budowie chodnika przy ul. Synów Pułku w Jarosławiu wykonywała firma "Usługi Komunalne - Roboty Drogowe", której prace niejednokrotnie wykazały się dobrą jakością. W momencie, gdy zgłosił Pan taką interpelację, prace na tej ulicy nie były jeszcze w pełni ukończone i odebrane. W ubiegłym tygodniu cały chodnik został dokładnie przeglądnięty i ponownie wibrowany w celu uszczelnienia, uzyskania jednolitej powierzchni i stabilizacji bruku z podłożem. Odbiór końcowy odbył się w dniu 12.09.br. bez usterek.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

Wiceprzewodniczący RM Jarosławia Jan Walter
 • W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas sesji RM informuję, że Konstytucja RP w art. 54 ust. 1 zapewnia każdemu obywatelowi wolność wyrażania swoich poglądów. Do udzielania informacji w imieniu Burmistrza Miasta upoważnieni są Zastępcy Burmistrza, Rzecznik prasowy, Sekretarz i Skarbnik, a także w razie potrzeby naczelnicy wydziałów. Informacja Sekretarza o złamaniu prawa przez radnych podczas sesji zwołanej na wniosek Burmistrza, która odbyła się 1 sierpnia 2005 r. dotyczyła Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Radni wprowadzili do porządku obrad dodatkowy punkt: interpelacje i wolne wnioski. Art. 20 ust. 4 cyt. Ustawy mówi, że do porządku sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza, Rada Gminy może wprowadzić zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, ale dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Wnioskodawcą zwołania sesji był Burmistrz Miasta. Prowadzący obrady Przewodniczący RM nie zapytał o zgodę obecnego na sesji Zastępcy Burmistrza.

Burmistrz Miasta
Janusz Dąbrowski

 • Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Jarosławiu między ul. Grunwaldzka, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarska została zawarta z Jeleniogórskim Biurem Planowania i Projektowania Spółka z o.o. w dn. 27.09.2004 r. Wykonawca zobowiązał się do opracowania projektu zgodnie z "Harmonogramem rzeczowo - finansowym" stanowiącym zał. nr 1 do umowy. W harmonogramie określono termin zakończenia prac nad planem (1.09.2005 r.). Prace nad planem zostały podzielone na trzy etapy. Etap I obejmował opracowanie koncepcji planu w dwóch wariantach. 14.12.2004 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami planu miejscowego na etapie koncepcji.
  W wyniku dyskusji przyjęte zostały następujące ustalenia dot. kierunku prac nad planem:
  1. należy opracować III wariant Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniający zagadnienia poruszane w dyskusji,
  2. należy sformułować zalecenia będące dyspozycją do dalszych prac projektowych,
  3. należy wypracować przyszłą strukturę organizacyjną, która umożliwi realizację ustaleń Planu Miejscowego.
  W celu sformułowania przez Burmistrza zaleceń będących dyspozycją do dalszych prac projektowych, 13.01.2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta w sprawie zagospodarowanie terenu przy ul. Piekarskiej. 25.01.br. Burmistrz przekazał projektantowi opinię dot. dalszych prac nad planem, która uwzględniła przekazane stanowisko Komisji. Zgodnie z harmonogramem prac nad planem, etap II przewidywał, że do 14.03.2005 r. Burmistrz Miasta uzyska opinię o planie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Do tego terminu projektant planu powinien był sporządzić projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Niemniej jednak projektant uznał potrzebę uzgodnienia przez Burmistrza Miasta III wersji koncepcji układu przestrzennego projektowanej zabudowy w obszarze objętym opracowaniem planistycznym. Wniosek o uzgodnienie został złożony 6.04.2005 r. i wciąż dotyczył fazy prac koncepcyjnych. Po dokananej analizie przedstawionego układu przestrzennego 4.05.2005 r. projektantowi przekazano opinię akceptującą III wersję koncepcji planu. Z uwagi na fakt, że w maju br. Burmistrz Miasta odbył spotkania z mieszkańcami Jarosławia, nt. zagospodarowania terenu przy ul. Piekarskiej, uznał za konieczne zmianę swojej opinii z 4.05.br. Zmiana opinii została dokonana pismem z 1.06.2005 r.
  W załączeniu do pisma z dnia 18.08.2005 r. (data wpływu 22.08.2005 r.) Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania przysłało projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w terenu wraz z towarzyszącymi prognozami, stanowiącymi przedmiot prac projektowych. Biuro uzasadnia wydłużenie prac potrzebą wypracowania (przy zróżnicowanych poglądach społecznych) wspólnego stanowiska. W wyniku badania przyjętych rozwiązań projektu planu z ustaleniami Burmistrza z (opinia z 1.06.2005 r.) uznano, że projektant opracował plan wprowadzając istotne odstępstwa od wiążącej w/w opinii. W związku z tym podjęcie dalszych czynności określonych w "Harmonogramie rzeczowo - finansowym" będzie wymagało dokonania przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i projektowania zmian ustaleń projektu planu w części tekstowej planu oraz w części graficznej.
  Ponieważ prace nad projektem planu uległy wydłużeniu przewiduje się przedstawienie Radzie miasta projektu planu miejscowego nie wcześniej, niż w styczniu 2006 r.
 • W ślad za zapytaniem dot. nieprawidłowego zinterpretowania formy odczytania przez Pana 20.06. 2005 r. pisma pana (do wiad. red.) dot. rozbicia podatku od posiadania psa na raty, wyjaśniam, że odczytanie w/w pisma zostało zinterpretowane jako zgłoszony wniosek, na który udzielono odpowiedzi zgodnie z obowiązującą procedurą.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

Radna Rady Miasta Elżbieta Kluz
 • W związku z interpelacją w spr. wyznaczenia stałych miejsc do sprzedaży płodów rolnych, wyjaśniam, że takie miejsca istnieją. Zlokalizowane są one przy ul. Piekarskiej, w Hali Targowej i na jej placu oraz na placu PKP (rampa kolejowa). W przypadku ul. Piekarskiej i placu PKP (rampa) w dni targowe pozostają wolne miejsca do handlu płodami rolnymi.
 • Propozycja zakupu małych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji jest godna poparcia. MZK wielokrotnie sugerował wprowadzenie takich pojazdów, lecz brak środków finansowych uniemożliwia realizację tego pomysłu. Możliwość użycia takich pojazdów nie spowoduje jednak całkowitego wycofania dotychczasowego taboru. Uczniowie i studenci korzystający z komunikacji miejskiej w godzinach szczytu wymuszają korzystanie z nieekonomicznych pojazdów spalających duże ilości paliwa. Kursy wieczorne mogłyby natomiast być obsługiwane przez pojazdy mniejsze.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

Wiceprzewodniczący RM Wacław Spiradek
 • W związku z interpelacją dot. promocji miasta poprzez oznakowanie miejsc istotnych dla potencjalnego turysty informuję, że wykonanie tablic informacyjnych zostało zlecone.
 • Zgodnie z zawartym w dniu 3.03.br. porozumieniem GDDKiA O. Rzeszów w budżecie miasta na 2005 r. zabezpieczona została kwota 100 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przebudowy chodnika przy drodze krajowej ul. 3 Maja w Jarosławiu. Materiały (kostka brukowa, krawężniki) zabezpieczone zostały prze GDDKiA O. Rzeszów. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, kwota 100 tys. zł zapewnia pokrycie kosztów robocizny wykonania chodnika do wysokości wjazdu na teren szpitala zakaźnego. W wyniku uzgodnień z GDDKiA O. Rzeszów dyr. J. Lechwacki zapewnił, że brakujący odcinek do wiaduktu drogowego nad potokiem "Głęboka" wykonany zostanie ze środków własnych GDDKIA jeszcze w bieżącym roku.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

 • Okres wyczekiwania na wydanie akt stanu cywilnego został wydłużony do 3. tygodni. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych. MOPS i GOPS wymaga od strony aktualnych odpisów aktów urodzeń dzieci. Dlatego też USC wydaje dziennie 300 - 350 sztuk akt stanu cywilnego tylko do zasiłków i wszystkie akty sporządzane są na maszynach do pisania typu "ŁUCZNIK" lub "ROBOTRON", (co bardzo utrudnia pracę i nie przysparza splendoru Urzędowi Miasta). Praca Urzędu nie podlega jedynie na doraźnym sporządzaniu wypisów - korespondencja, bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, decyzje o zmianie imion i nazwisk, transkrypcje - to tylko nieliczne sprawy załatwiane prze USC. W związku z powyższym tylko całkowita komputeryzacja (na obecnym etapie brak właściwego oprogramowania) w pełni usprawni pracę w USC.

Burmistrz Miasta
Janusz Dąbrowski

 • Organizacja ruchu drogowego jest zadaniem własnym zarządcy drogi. Każda zmiana organizacji ruchu, (zwłaszcza na drodze krajowej) następuje w wyniku decyzji Wojewody na podst. dokumentacji i niezbędnych uzgodnień. "Studium transportu kołowego miasta Jarosławia" opracowane przez "ALKTRANS" Kraków oraz "Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 4 - Zgorzelec - Medyka w mieście Jarosław" opracowany przez Politechnikę Krakowską nie przewidują i nie uzasadniają potrzeby budowy dodatkowych sygnalizacji świetlnych.
  W centrum miasta, przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana Pawła II usytuowane są przejścia dla pieszych z tzw. "wysepkami azylowymi", umożliwiającymi zatrzymanie się pieszych między pasami drogowymi. Eliminuje to konieczność wstrzymywania ruchu pojazdów na obydwu pasach jezdni. Lokalizacja kolejnych sygnalizacji świetlnych w bliskiej odległości od już istniejących spowodowałoby dodatkowe spowolnienie ruchu pojazdów. Zgodnie z założeniami w/w opracowań, przebudowa 3. skrzyżowań na drodze krajowej nr 4 wpłynęły na zmniejszenie wypadków z udziałem osób pieszych. Zasadnicza zmiana organizacji ruchu będzie uzasadniona po wybudowaniu drogi obwodowej, granicznej i ul. Bandurskiego w zakresie nawierzchni dróg i chodników.

Zastępca Burmistrza Miasta
Marian Muzyczka

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31