Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miasta z 29.08.2005
Poniżej prezentujemy Państwu interpelacje radnych RM Jarosławia zgłoszone na sesji w dniu 29 sierpnia br.

Radny p. Zbigniew Możdżeń poinformował zebranych o złożeniu pełnej dokumentacji związanej z rejestracją "Stowarzyszenia na Kupieckim Szlaku".
 • Ponadto zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi w sprawie pozwolenia na wjazd na jarosławski Rynek samochodu marki TIR promujacego poszczególne regiony, w tym także Podkarpacie. Koszt przyjęcia tego samochodu wiąże się: z podłączeniem stanowisk komputerowych znajdujących się w samochodzie do instalacji elektrycznej, środkami finansowymi zabezpieczającymi posiłek dla osób obsługujących, rozreklamowaniem tej inicjatywy zarówno w lokalnej prasie, jak i wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W przypadku braku zgody na powyższe Radny zapewnił, że wszelkie koszty pokryje z własnych środków.
 • Poprosił, aby p. Burmistrz przedstawił efekty ze spotkania z Jarosławską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zaproponował:
  • zmianę uchwały dotycząca cen biletów za korzystanie z miejskiego basenu poprzez dopisanie, iż z biletów ulgowych mogą korzystać także studenci studiów zaocznych.
  • wyznaczenie określonych godzin na pływalni, w których będą odbywać się komercyjne szkolenia dla zorganizowanych grup. Wniosek podyktowany jest licznymi skargami ze strony mieszkanców, którzy płacą wysoką cenę za bilet, a nie mogą korzystać z całego basenu.
 • Zapytał również kiedy zostaną zrealizowane uchwały dot. rewitalizacji i programu promocji dla Jarosławia?
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p. Mieczysław Biliński poinformował, że do Komisji wpłynęła skarga członków Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Slowackiego 4 dotycząca samowolnego usunięcia przez pracownika Administracji Domów Mieszkalnych w Jarosławiu w dniu 28 lipca br. szlabanu zabezpieczajacego wjazd. W związku z tym Przewodniczący chciałby poznać motywy decyzji władz miasta, krzywdzące członków Wspólnoty Mieszkaniowej tego bloku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Jucha podkreślił, że:
 • Rada Miasta niejednokrotnie podejmuje uchwały niezgodne z obowiazującymi przepisami prawa. Wobec powyższego Radny stwierdził, że nosi się z zamiarem rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM.
 • Komisja Rewizyjna pod koniec czerwca br. złożyła na ręce Przewodniczącego Rady raport o obiektach po byłej Carpatii. W raporcie zawarto szereg wniosków i propozycji istotnych do rozwiązania problemu. Dziwi fakt, iż do tej pory sprawa nie była przedmiotem dyskusji na sesji RM.
Radna p. Maria Kuźniar w imieniu mieszkanców zwróciła się z prośbą, by przy skrzyżowaniu ul. Konfederackiej i Bandurskiego wyciąć krzewy utrudniajace widoczność.

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej p. Janusz Ważny wyraził ubolewanie i dezaprobatę wobec braku odpowiedzi na zgłoszone w dniu 1 sierpnia interpelacje, a tym samym nieprzestrzeganie przez pracowników Urzędu obowiazujących przepisów prawa zawartych w statucie Gminy Miejskiej Jarosław. Zaznaczył, że zamierza zasięgnąć opinii radców prawnych i podjąć działania dyscyplinujące w zakresie wyegzekwowania odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa i nierespektowanie terminów.
Ponadto Radny poruszył kwestię jakości wykonywanych robót na rzecz miasta. Jednoznacznie stwierdził, iż jakość tych robót nie odpowiada takim standardom, jakie wynikają z norm. Jako przykład podał wadliwe wykonanie chodnika przy ul. Synów Pułku. Mając na względzie powyższe, Radny jest zdania, że p. Burmistrz Miasta powinien dokonać kompleksowej kontroli robót, rozliczyć Inspektora Nadzoru oraz zlecić przełożenie chodnika na całej długości.

Wiceprzewodniczący RM p. Jarosław Pagacz poinformował, że w związku z 5. rocznicą wręczenia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dyplomu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia rozważana jest możliwość wyjazdu do Rzymu w terminie między 12 - 19.10. br. Przybliżone koszty wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym.

Wiceprzewodniczący RM p. Jan Walter zapytał:
 • kto w imieniu p. Burmistrza Miasta może udzielać informacji do prasy i czy p. Sekretarz Miasta wypowiadając się w lokalnej prasie, iż Radni na ostatniej sesji złamali prawo wypowiadał swoje własne zdanie, czy też zdanie p. Burmistrza?
 • czy MPO na ul. Piekarskiej z terminem realizacji do 30 czerwca br. został opracowany i kiedy zostanie przedstawiony pod obrady sesji Rady Miasta?
 • czy widniejąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta informacja o umorzeniach dotyczy PGKiM będącego jednostką podległa Miastu, jeżeli tak, to czy jest to zgodne z ustawą o nieuczciwej konkurencji?
 • o podjęte działania dotyczące modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego zwłaszcza, że Miasto przeznacza znaczne środki finansowe Zamojskiej Korporacji Energetycznej na ten cel?
 • jak to się stało, że otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą podatku od posiadania psa? Przypomniał, że na sesji w dniu 20 czerwca br. jedynie odczytał pismo p. Ryszarda Łubyka w tej sprawie. Wiceprzewodniczący zażądał skorygowania tego błędu.
  Nawiazując do interpelacji Radnego p. Zbigniewa Możdżenia dotyczącego wjazdu na jarosławski Rynek samochodu ciężarowego marki TIR przypomniał, że takowe zezwolenie od Burmistrza Miasta otrzymał 45. tonowy samochód również marki TIR promujacy pastę do zębów.
Radna p. Elżbieta Kluz zaproponowała:
 • wyznaczenie stałych miejsc na terenie miasta Jarosławia do sprzedaży płodów rolnych przez rolników,
 • rozważenie możliwości zakupu małych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Wiceprzewodniczący RM p. Wacław Spiradek poprosił by:
 • odpowiednie wydziały Urzędu Miasta wzorem innych miast zainteresowały się praktyczną stroną promocji miasta, to jest tabliczkami (drogowskazami) informujacymi o lokalizacji zarówno zabytków, jak też innymi ważnymi dla turystów miejscami, które warto zwiedzić.
 • wydłużyć godziny otwarcia szaletów miejskich.
 • podać informację na jakim odcinku bedzie wykonany chodnik przy ul. 3 - go Maja. Pojawiają się pogłoski, iż roboty zakończą się na wysokości bramy wjazdowej szpitala. Jeśli tak, to należy podjąć interwencje celem wydłużenia wykonania chodnika wzdłuż szpitala, aż do mostka.
 • usprawnić prace USC w Jarosławiu, ponieważ na wszelkie dokumenty typu skrócony odpis aktu urodzenia lub małżeństwa zainteresowani muszą oczekiwać cały miesiąc.
 • podjąć działania mające na celu usprawnienie ruchu pojazdów na terenie miasta. Wiceprzewodniczący zauważył, że korki spowodowane są licznymi przejściami dla pieszych, które nie posiadają sygnalizacji świetlnej.
 • podjąć kroki mające na celu przesunięcie wyjazdu z parkingu zlokalizowanego przy ul. Piekarskiej z uwzglęednieniem kierunku jazdy zarówno na ul. Sikorskiego jak i na ul. Słowackiego.
Radny p. Adam Międlar poprosił, aby zarówno p. Przewodniczący RM, jak i p. Burmistrz przedstawili informacje na temat autolustracji.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31