Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Sesja Rady Miasta (3.10.2005)

Pięć godzin obradowali radni Rady Miasta Jarosławia w dniu 3 października 2005 r. W sesji uczestniczyło 19. radnych, a także zaproszeni goście: nowo wybrani parlamentarzyści - Andrzej Ćwierz, Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, Tomasz Kulesza, Mieczysław Kasprzak, Mieczysław Golba; wicestarosta Janusz Kołakowski, prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej - Czesław Staśkiewicz i Mieczysław Kruk; przedstawiciele spółek miejskich i Rad Dzielnic, Burmistrzowie i naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta.

W pierwszej części obrad radny Stanisław Jucha otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Miasta Jarosławia "za wieloletnią zaangażowaną działalność w strukturach samorządu lokalnego oraz osobisty wkład w tworzenie i rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Jarosławiu". Uchwała została podjęta podczas sesji 20 czerwca br. Gratulacje składali radni i przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej.

Następnie radni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące Carpatii. Kolejnym punktem porządku obrad była informacja, przedstawiona przez Skarbnika Miasta Barbarę Maziarkę dot. realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. W części uchwałodawczej przyjęto 11 uchwał. Trzy z nich dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale własnej nr 415/XXIX/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie budżetu miasta. Poprawki dotyczyły limitów wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych", "Gmina czysta i przyjazna" oraz "Sport i rekreacja". Podczas obrad przyjęto pięć uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r. W związku ze zmniejszeniem wydatków na obsługę poręczeń zwiększono wydatki m.in. na dokończenie modernizacji ul. Danilewicza, remont ul. Drużynieckiej, Kielara, Zacisze, Matusza, Piaskowej, Czechowskiego, Sąsiedzkiej, na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 7 i Miejskim Przedszkolu Nr 3, remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 1, wypłatę stypendiów dla uczniów, sfinansowanie posiłków mlecznych dla dzieci uczęszczających do miejskich placówek oświatowych, zakup energii elektrycznej oraz zakup paliwa do samochodów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Bandurskiego jako wkład niepieniężny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego jako zabezpieczenia zwrotu kwoty 195.939 zł pochodzącej z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radni nie przyjęli dwóch projektów uchwał: w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2005 związanych z inwestycją "Modernizacja ulic Przemysłowa - Chrobrego II etap" oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta, w którym zapisano przeznaczenie kwoty 35 tys. zł na opracowanie programu rewitalizacji miasta Jarosławia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31