Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Wystąpienia Radnych
Wielebni Księża, czcigodne Siostry, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo!

Nie czuję się godny mówić o największym z ludzi naszej epoki, prawdziwym autorytecie moralnym, duchowym przewodniku, 264. papieżu - Janie Pawle II. Papież z rodu Polaków, od 5. lat Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia prowadził Kościół Święty przez prawie 27 lat drogami wiary i ewangelii. Służył wszystkim w sposób nowoczesny zachowując przy tym wierność tradycji apostolskiej z niestrudzoną odwagą. Papież pielgrzym, orędownik prawdy, przemierzał drogę prowadzącą od Chrystusa do człowieka na różnych kontynentach świata. Tytan pracy, pozostawił liczne dokumenty apostolskie, wymienię tylko ważniejsze: 14 encyklik, 11 konstytucji, 15 adhortacji, 40 listów, 25 innych dokumentów, 5 publikacji książkowych: "Przekroczyć próg nadziei" (1994 r.) "Dar i tajemnica" w 50. rocznicę święceń kapłańskich (1996 r.), "Tryptyk rzymski" (2003 r.), "Wstańcie chodźmy" (2004 r.), "Pamięć i tożsamość" - rozmowę na przełomie tysiącleci z 2005 r. Kardynał Wojtyła pasjonował się literaturą, teatrem, poezją. Jan Paweł II przeszedł na oczach świata z życia do życia 2.04.2005 r. o godz. 21.37 w Dzień Maryjny - w pierwszą sobotę miesiąca i święto Miłosierdzia Bożego. Opuścił nas Ojciec, Nauczyciel, Prorok, człowiek szczególny, niezwykły, niepowtarzalny. Jako Ojciec nie zostawił nas sierotami, jego drogowskazy, kryteria i zasady przygotowały nas do samodzielności. Mówił: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie". Jako nauczyciel przybliżał nam wizję człowieka życzliwego, paschalnego, radosnego, niosącego umocnienie i zachętę by bardziej być dla innych. Swoją miłością wchodził do wnętrz serc, budził ich wrażliwość i dobywał z nich promyki dobra, prawdy i piękna. Będąc piewcą cywilizacji miłości rozrywał kajdany dyktatur. Kochając ludzi wskazywał, jak z szacunkiem obdarzać wyznawców innych kultur, religii, niewierzących, jak szanować inne systemy wartości, a jednocześnie ukazywać sens wartości zawartych w chrześcijaństwie, bo one były dla Niego najistotniejsze. Jak nikt inny potrafił solidaryzować się ze wspólnotami krzywdzonymi i zniewolonymi. Odmienił oblicze ziemi, stając się moralnym punktem odniesienia dla milionów ludzi zamieszkałych na globie ziemskim. Jako Prorok uważał, że XXI w. będzie wiosną Kościoła, tą wiosną są młodzi - pokolenie JP II. Pamiętamy Jego słowa: "Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie. Dziękuję Wam". Młodzi już decydują o ważniejszych sprawach świata, to oni mają szansę wycisnąć piętno na historii XX w. Ten Papież "zza żelaznej kurtyny" niewzruszenie trwający na straży pamięci historii, przypomniał o naszej wspólnej chrześcijańskiej tożsamości europejskiej. Twierdził, że "sprawowanie władzy winno mieć podstawę ducha władzy". W połączeniu z kompetencją, skutecznością działania apelował o ludzi sumienia. Dziś Rada Miasta upamiętnia 5. rocznicę przyjęcia przez Ojca Świętego Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia nadanego w poprzedniej kadencji. Udział we Mszy św. w jarosławskiej kolegiacie w intencji kanonizacji Jana Pawła II oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy i uroczysta sesja w sali narad jest wyrazem hołdu i czci dla najwybitniejszego Polaka - Papieża. Ojciec Święty spogląda na nas z wielką troską i zastanawia się jak my realizujemy Jego przesłanie. Jan Paweł II stawia nam wymagania, ale równocześnie wskazuje sposób jak zwalczać złe nauki. Można to ująć w trzech punktach: korzystać z mocy płynącej z eucharystii - źródła i szczytu życia misji Kościoła oraz ewangelii, przez modlitwę różańcową i zawierzenie całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi, gdyż Ona prowadzi do Chrystusa. Ostatecznym ratunkiem dla świata jest Miłosierdzie Boże. Pamiątkowa tablica będzie dla nas i pokoleń przypomnieniem Jego drogowskazu, niech Jego wielkie dzieła żyją w naszych sercach i umysłach, wpływając na naszą działalność. -Dziękujmy Panu Bogu za dar Papieża - Polaka Jana Pawła II, największego autorytetu świata i Jego wielki pontyfikat.

Mieczysław Biliński Radny RM

* * * 

 

Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza przysłał list, który odczytał Przewodniczący Rady Miasta Marian Janusz podczas sesji w dn. 25.10.br. Poniżej publikujemy treść nadesłanego listu:

Obowiązki posła, poza wielkim zaszczytem służenia ojczyźnie, mają także i przykrą konsekwencję. Jest nią - w moim odczuciu - fakt, że w chwilach tak ważnych dlatego miasta nie mogę być z Wami - moimi przyjaciółmi. Moja Mała Ojczyzna ustępuje dziś pola Ojczyźnie nas wszystkich - Polaków. Trudna sytuacja polityczna w kraju obliguje mnie do pozostania w Warszawie. V Rocznica Aktu Nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia to święto wielkie dla mieszkańców regionu. Osobowość i autorytet Ojca Świętego jest duchowym dziedzictwem, którego nie możemy zmarnować: dziedzictwem najświętszym, jakiemu wszyscy chcemy być wierni do końca. Pozdrawiam uczestników tej Uroczystej Sesji Rady Miasta - wspaniałych ludzi, wspaniałej jarosławskiej ziemi.

Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP

* * *

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!,

Popieram projekt uchwały dot. zobowiązań finansowych związanych z inwestycją budowy obiektu dla odbywania uroczystości pogrzebowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Krakowskiej. Od najdawniejszych lat istniał kult zmarłych. Poświęcony cmentarz cieszył się przywilejem immunitetu Kościoła i prawem azylu. Od VI w. wznoszono krypty i ołtarze stałe pełniące rolę Kościoła. Na cmentarzu odbywano okolicznościowe obrzędy liturgiczne (Dzień Zmarłych). Budowa wspomnianego obiektu wg. projektu uchwały należy do zakresu działań i zadań gminy. Wyjaśniam, że projekt uchwały RM z dn. 1.08.br. związany z inwestycją "Budowy grobowca, ołtarza i zadaszenia na cmentarzu przy ul. Krakowskiej" został odrzucony na wniosek Radnej z prawicy. W numerze 13. Super Nowości z dn. 4.08.br. ukazała się niefortunna notatka podająca uszczuplony tekst w/w chwały z pominięciem budowy ołtarza i zadaszenia na cmentarzu. Właściwie sformułowany tekst, jak podałem na wstępie, został przyjęty większością głosów Radnych przy 1. przec. w dn. 29.08.2005 r. Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w rozdz. II art. 7 ust. 1 pkt 13 brzmi: "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy cmentarzy gminnych". Cmentarz to miejsce spoczynku naszych zmarłych, w tym i przywódców duchowych. Należy się im wielki szacunek i pamięć w modlitwie w trosce o ich zbawienie. Jest to najlepszy dar dla zmarłych. Oni sobie nie mogą pomóc, a nam odpłaca się stokrotnie. Wszyscy wiemy, że najlepszą modlitwą jest Eucharystia, która jest źródłem i zarazem szczytem życia chrześcijańskiego. Posiada moc kształtowania nowych warunków społecznych, nowego świata, wzywa do przemiany człowieka i otaczającej rzeczywistości. Ta przemiana ma na imię "świętość", jest obecnością wieczności w czasie pielgrzymowania na ziemi. Aby Eucharystia mogła być sprawowana na cmentarzu muszą być stworzone do tego odpowiednie warunki. Toteż zbudowanie kaplicy cmentarnej z ołtarzem przy uwzględnieniu odpowiednich pomieszczeń uważam za konieczne. Będzie to pożyteczny i piękny czyn ze strony władz miasta, zwłaszcza w Roku Eucharystii ustalonym jakby w testamencie przez naszego Honorowego Obywatela - Jana Pawła II. Budowa tego obiektu umożliwi, nawet w czasie niepogody mieszkańcom Jarosławia uczestnictwo we Mszy św. w intencji zmarłych, którym należy się nasza wdzięczność. Rada Miasta pozostawi po sobie trwały pomnik pamięci dla przyszłych pokoleń w Roku Eucharystii. Dziękuję i proszę przyjąć uchwałę.

Mieczysław Biliński Radny RM

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31