Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Uchwała Nr 514/XLVI/05
Uchwała Nr 515/XLVI/05
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 sierpnia 2005 r.


w sprawie zasad sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w celu spełnienia wymogów działki budowlanej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.III. 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 209 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603, z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się zasady sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.

§ 2


Uchwałę niniejszą stosuje się przy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na rzecz wspólnot mieszkaniowych którym przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wielorodzinnym wydzielono dla tego budynku działkę gruntu po obrysie budynku nie spełniającą wymogów działki budowlanej, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej i poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 3


Cena sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zostanie ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 4


Należność z tytułu sprzedaży może zostać rozłożona na raty zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 5


Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 6


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowej do sprzedaży oraz zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi wspólnota mieszkaniowa.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31