Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Uchwała Nr 515/XLVI/05
Uchwała Nr 514/XLVI/05
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 sierpnia 2005 r.


w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2 i ust. 3, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1


Komunalne lokale mieszkalne sprzedaje się w trybie bezprzetargowym ich najemcom, którzy zajmują lokale nieprzerwanie od co najmniej 2 lat, na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 2.
  1. Komunalne lokale mieszkalne przydzielone na podstawie § 9 uchwały Nr 235/XXVIII/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2004 r. lub przydzielone w trybie szczególnym, sprzedaje się w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, którzy zajmują te lokale nieprzerwanie od co najmniej 3. lat na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.
§ 2

Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ustala się na podstawie ich wartości, z zastrzeżeniem.

§ 3


Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, pod warunkiem zwolnienia Gminy Miejskiej Jarosław przez nabywcę lokalu z długu, u podstaw którego leży wpłacona kaucja mieszkaniowa w następujących wysokościach:
  1. 85% wartości lokalu w przypadku sprzedaży pojedynczego lokalu,
  2. 90% wartości lokalu w przypadku sprzedaży pojedynczego lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków,
  3. 90% wartości lokalu w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w danym budynku,
  4. 95% wartości lokalu w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku wymagającym remontu kapitalnego.
W razie zbiegu prawa do bonifikaty stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla nabywcy. Bonifikata nie przysługuje przy sprzedaży lokali w domach jednolokalowych i dwulokalowych.

§ 4
  1. Cena sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych i małych domach mieszkalnych może być rozłożona na kwartalne raty płatne przez okres do 5 lat.
  2. W razie rozłożenia ceny sprzedaży na raty, wysokość I raty, płatnej przed zawarciem umowy notarialnej, nie może być niższa niż 20 % ceny sprzedaży;
  3. Ustala się oprocentowanie nie spłaconej części należności w wysokości równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
  4. Roszczenie Gminy z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
§ 5


Traci moc uchwała nr 107/XII/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31