Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Dodatkowe dane w sprawie zamiaru wyprowadzenia ruchu kołowego z Rynku
Pierwsza debata na temat wyprowadzenia ruchu kołowego z Rynku odbyła się 5 grudnia 2002 r. Uczestniczyło w niej ok. 60 osób prowadzących działalność gospodarczą głównie handlową na Rynku. W podobnych 14 spotkaniach, uczestniczyli też przewodnicy turystyczni, artyści, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta i mieszkańcy Rynku. Spośród czterech projektów przygotowanych przez Burmistrza - od wersji likwidacji parkingów wokół Ratusza, Placu św. Michała i przy Hali Targowej przy pozostawieniu ruchu kołowego bez zmian, aż do wyłączenia Starego Miasta z ruchu kołowego w godzinach od 9-tej do 20-tej, wybrane zostały dwa. Zostały one zamieszczone w Biuletynie Nr 3 (123) z marca 2003 r. Ponadto zostały przesłane celem zaopiniowania do władz powiatu, radnych, dyrekcji Muzeum, dyrekcji szkół i działających na terenie miasta stowarzyszeń.

2 kwietnia 2003 r. Naukowy Nadzór Autorski Zespołu z AGH - Kraków przedstawił opinię w sprawie zagrożenia podłoża budowlanego oraz zabytkowych obiektów Dzielnicy Staromiejskiej w Jarosławiu z tytułu oddziaływania ruchu samochodowego. W punkcie 2a opinii czytamy: "Mając na uwadze dotychczasowy dorobek kilkudziesięcioletniej akcji rewaloryzacji podłoża oraz podziemnej części zabytkowego kompleksu urbanistycznego Starówki, prowadzonej sukcesywnie dużym wysiłkiem przede wszystkim Jarosławskiej Społeczności, uwzględniając jednocześnie aktualne realia komunikacyjne miasta oraz europejskie trendy z tego zakresu - Zespół z AGH skłania się zdecydowanie ku koncepcji wyeliminowania ruchu samochodowego z obszaru Rynku, łącznie z ulicą Kasztelańską, ulicą Ostrogskich oraz ulicą wzdłuż Placu Bóżnic - traktując to rozwiązanie jako początek uwalniania Dzielnicy Staromiejskiej od ruchu samochodowego w ogóle".

12 maja 2003 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał opinię w sprawie organizowanego konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Rynku w Jarosławiu, zaś 26 maja 2003 r. przesłał pozytywną opinię do planowanej likwidacji parkingu na terenie Rynku oraz ograniczenia ruchu kołowego w obrębie Starego Miasta.

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie pismem z dnia 26 maja br. zaopiniował pozytywnie planowaną zmianę organizacji ruchu na terenie miasta: "Wyprowadzenie ruchu kołowego z jarosławskiego rynku jest działaniem bezsprzecznie pozytywnym i pożądanym. (...) Dotychczasowe wykorzystanie Rynku jarosławksiego jako ogólnodostępnego prakingu zatracało pierwotny charakter głównego placu miejskiego i przekreślało jego niewątpliwe walory urbanistyczne i krajobrazowe. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki tego wnętrza architektoniczno - krajobrazowego, podkreślenie jego specyficznego charakteru i uczynienie go atrakcyjniejszym poprzez uzupełnienie o nowe funkcje: drobny handel i małą gastronomię, mające kapitalne znaczenie dla rozwoju turystyki. Oczywistym jest fakt niezadowolenia pewnej grupy społeczności ze zmian, jakie niesie wyprowadzenie ruchu kołowego z jarosławskiego Rynku. W początkowym okresie bowiem może ono nieść za sobą pewne niedogodności wynikające głównie ze zmiany przyzwyczajeń. Jednakże po upływie pewnego okresu czasu korzyści płynące z takiego działania zostaną docenione także i przez przeciwników a zmiany staną się zauważalne i odczuwane zarówno dla mieszkańców jak i turystów".

8 maja br. do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynął list protestacyjny, pod którym podpisało się ok. 580 osób. "Miasto jest żywym organizmem i żywotność tego organizmu zależy od wielu czynników - piszą m.in. przeciwnicy pomysłu - Nieprzemyślana interwencja w przyrodę i jej system powoduje zanikanie i zamieranie całych gatunków roślin i zwierząt, tak samo dzieje się z systemem gospodarczym noszącym nazwę ciągów handlowych. (...) Sytuacja geologiczna Starówki została dokładnie przedstawiona w opinii prof. Strzeleckiego i dokładnie zostały sformułowane działania, jakie muszą być wykonane, aby destrukcja gruntu zbudowanego na lessie nie dokonywała się. Pojawiające się problemy w niektórych obiektach budowlanych są wynikiem nie wykonania wcześniej podstawowych prac zabezpieczających przed wodami opadowymi jak i nieszczelnością kanalizacji i wodociągów. Wybrzuszenie ściany Kamienicy Orsettich nie jest wynikiem ruchu samochodowego, ale skutkiem przenikania wilgoci z gruntu w mury zbudowane na lepiszczu wapiennym i zmian stosunku struktur wilgotności w zaprawie. W murze, w którym środek wypełniono gruzem, zalano dużą ilością zaprawy powstaje zawsze zagrożenie rozwarstwienia muru w wyniku penetracji wilgoci pobieranej z gruntu. Pomimo destrukcyjnego wpływu spalin na detale architektoniczne, okazuje się wbrew logice, że są również pozytywne skutki ruchu samochodowego. Okazuje się, że powstałe ubytki lessu, tworzące wolne przestrzenie pod nawierzchnią z kostki w wyniku wypłukiwania przez wody opadowe przenikające z powierzchni były automatycznie likwidowane przez ruch samochodowy. Jeśli nie nastąpiłaby taka samoczynna likwidacja wolnych przestrzeni, ruch wody pod powierzchnią kostki zwiększałby szybkość swego przepływu, co powodowałoby coraz głębsze i szersze tworzenie kraterów w wyniku wypłukiwania lessu. Takie przypadki notowała historia naszego Rynku. W wyniku braku samokontroli, miały w tym również udział pojazdy, które rzadko przejeżdżały przez Rynek, dochodziło do poważnych awarii budowlanych. Awarie były wynikiem długotrwałej penetracji wód opadowych pod powierzchnią Rynku, co naruszało stabilność podłoża, na którym były postawione fundamenty. Wprowadzanie zmian proponowanych przez Burmistrza Miasta w zmianie ruchu samochodowego spowoduje o wiele większą, destrukcję Starówki".

Burmistrz Janusz Dąbrowski podczas spotkania z osobami handlującymi na terenie Rynku, które odbyło się 27 maja br. przedstawił propozycję wprowadzenia tzw. wersji przejściowej. Spośród uczestników została wyłoniona kilkunastoosobowa grupa upoważniona do dalszych rozmów z Burmistrzem. Wysłuchując argumentów osób, które czują się zagrożone o swój byt i miejsce pracy Burmistrz stwierdził, że będzie prowadził dalsze rozmowy i ma nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Odłożył podjęcie ostatecznej decyzji do 31.12.2003 r.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31