Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Wystąpienie radnego rady Miasta Jarosławia Mieczysława Bilińskiego (sesja 28.04.2003r.)

Budżet miasta będący planem finansowym został uchwalony w dniu 25.03.2002 r. przy planowanym deficycie i zaciągniętych kredytach w bankach krajowych. W ciągu 2002 r. re-alizowane dochody i wydatki na bieżąco ulegały pewnym zmianom.

Zarząd Miasta korzystając z daleko idących uprawnień do dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego spowodował odmienną od planowanej strukturę zrealizowanego budżetu. Elastyczność w realizacji budżetu w ramach działów ułatwiła reagowanie na zmiany warunków społeczno-gospodarczych. Możliwość korygowania planu i racjonalizowania wydatków w ciągu roku ma jednak wiele ujemnych skutków. Pragnę tu wymienić:
1/ osłabienie zainteresowania planowaniem budżetowym,
2/ niestabilność budżetu miasta,
3/ niepewność co do warunków finansowania zadań przez jednostki i zakłady budżetowe.

W tych warunkach dysponent budżetowy Zarząd Miasta wykonał wystarczający nadzór z mocy przepisów prawa finansowego nad gospodarką finansową gminy oraz jednostkami i zakładami budżetowymi.

Plan dochodów został wykonany 100,4 %, a wydatki uległy zmniejszeniu i osiągnęły wysokość 96,1 %. Nasuwa się pytanie, czy wykonanie budżetu zabezpieczyło żywotne interesy mieszkańców Jarosławia i stworzyło perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizację budżetu gminy rozpatrywałem z punktu widzenia gospodarności, celowości i rzetelności w oparciu o przepisy prawa budżetowego i ustawy o finansach publicznych. W analizie ująłem uwarunkowania społeczne, gospodarcze, przykłady nieprawidłowości i uchybień finansowych. Dług publiczny w wysokości złotych 962.651, - zmalał do kwoty złotych 618.658,- tj. o 35,7 %.W związku z tym zrezygnowano z uchwalonego przez Radę Miasta kredytu na bieżące wydatki w wysokości złotych 1.880.000,-. W planowanej wysokości wykorzystano fundusze celowe, dotacje na zadania celowe i kredyty z funduszu na ochronę środowiska. Dodatkowo do pozytywnych objawów w realizacji budżetu miasta, które wystąpiły w 2002 roku zaliczam:
1/ stabilizację relacji deficytu do dochodów,
2/ nie korzystanie z dodatkowych kredytów na bieżące wydatki,
3/ brak przeterminowanych kredytów,
4/ wzrost wpływów z tytułu odsetek od kapitału na rachunku bankowym,
5/ wpływ odsetek za zwłokę w regulowaniu należności finansowych,
6/ przeprowadzenie postępowań oddłużeniowych z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych,
7/ sprawna działalność pracowników Wydziału Finansowego przy racjonalnym wykorzystaniu również środków postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Natomiast do zjawisk negatywnych zaliczam:
1/ pogorszenie proporcji pomiędzy płacami jednostki budżetowej samorządu terytorialnego, a płacami sektora przedsiębiorstw,
2/ spiralę wzrostu podatku i opłat za wodę i kanalizację,
3/ sprzedaż nieruchomości w formie zbycia bezprzetargowej, w trybie rokowań i zamianę za dopłatą, uzyskano jedynie średnio zł 7570,15 za jeden lokal,
4/ kapitałochłonna inwestycja dla zaspokojenia potrzeb luksusowych wyższego rzędu małej garstki mieszkańców Jarosławia stanowi duże zagrożenie dla budżetu miasta obecnie i w przyszłości,
5/ spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 88,4 %.

Pocieszającym zjawiskiem jest fakt, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odmówił wypłaty świadczeń osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadania własne gminy były realizowane poprzez wypłatę zasiłków na pokrycie potrzeb niższego rzędu z dużym zaangażowaniem z budżetu miasta i państwa. Podobnie przedstawiają się wydatki mieszkaniowe, z pomocy których korzystało 1300 gospodarstw domowych.

Dotacja z budżetu państwa planowana w wysokości zł 1.111.623,- faktycznie została zmniejszona do kwoty zł 724.057,- . Niedobór wysokości 387.566,- pokryto z własnych środków budżetowych miasta. Ponadto pragnę dodać, że dotacje z budżetu państwa przekazywane są z reguły dopiero w III kwartale. Jest to dowód zlecania zadań gminom bez przekazywania środków pieniężnych z budżetu centralnego.

W konsekwencji powyższych danych zauważam jednak dość skuteczne gospodarowanie środkami pieniężnymi podatników. Prawidłową realizację założeń polityki budżetowej Gminy Miasta Jarosław wyraża nadwyżka budżetowa osiągnięta w wysokości zł 908.372,-. Realizacja budżetu miasta była zgodna z założeniami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem dla Rady Miasta.

Stowarzyszenie Mała Ojczyzna zobowiązało mnie swoją uchwałą, podjętą na walnym zgromadzeniu członków do przekazania opinii o realizacji budżetu miasta Jarosławia za rok 2002.

W związku z powyższym będę głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Miasta Jarosławia.

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31