Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

IX SESJA RADY MIASTA (19 maja 2003r.)
Dziewiętnastu radnych obradowało przez 5,5 godziny na X sesji rady Miasta 19 maja 2003 r. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Petry, Starosta Tomasz Oronowicz, Wicestarosta Janusz Kołakowski, wicekurator oświaty Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli: Andrzej Ćwierz i Dominik Domagała, reprezentant Biura Poselskiego Posłanki Alicji Lis - Adam Witek, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo, członkowie Rad Dzielnic oraz Burmistrzowie: Janusz Dąbrowski, Marian Muzyczka i Tadeusz Pijanowski.

Ponieważ sesja poświęcona była sprawom edukacji, Burmistrz Janusz Dąbrowski przedstawił Raport o stanie oświaty za lata 1998 -2003. Omówił m.in. procentowy udział budżetu oświaty w ogólnym budżecie miasta, procentowy udział subwencji oświatowej i dofinansowania z miasta w całości budżetu, a także zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli. Podał również liczbę dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz prognozę ludności w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowe zapisy ustawy o systemie oświaty oraz zadania kuratora oświaty były tematem wystąpienia wicekuratora Mirosława Karapyty. Gość nawiązał także do procedury jaka obowiązuje przy zmianie organizacyjnej sieci szkół. Podkreślił, że priorytetem tegorocznym jest dla kuratora zintensyfikowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju szkół. Podziękował za zaproszenie do udziału w sesji oraz za rzeczową i merytoryczną dyskusję. Raport o stanie oświaty uznał za profesjonalny.

Przewodniczący Komisji Oświaty Jacek Stańda podsumował pracę Komisji, która odwiedziła wszystkie szkoły i zapoznała się z problemami poszczególnych placówek. Wystąpienie publikujemy na str. 6-8.

Podczas dyskusji Andrzej Ćwierz - przewodniczący NSZZ "S" Pracowników Oświaty i Wychowania podkreślił wysoki poziom jarosławskiej oświaty i duży awans zawodowy nauczycieli, Tomasz Kulesza Dyrektor ZSO Nr 2 mówił o integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, Anna Korczewska - Dyrektor SP 11 nawiązała do współpracy z Radami Rodziców, a Albina Adameczek - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 opowiedziała o zasadach i sukcesach pracy pedagaogicznej wg Marii Montessorii. Radny Zbigniew Możdżeń przypomniał o cennej inicjatywie utworzenia funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży prosząc o dofinansowanie z budżetu powiatu, gdyż stypendia otrzymują również uczniowie szkół średnich. Rada Miasta po wysłuchaniu dyskusji jednomyślnie przyjęła stanowisko, w którym wyraziła słowa uznania dla dyrekcji i pracowników placówek oświatowych, jak również zwróciła się z prośbą do Burmistrza o wskazanie wydziałów, z którymi te placówki będą współpracować w zakresie realizacji niezbędnych remontów i inwestycji. W przyjętym stanowisku Rada proponuje powołanie zespołu przygotowującego perspektywiczne rozwiązania dla jarosławskiej oświaty. Zgodnie z porządkiem obrad jednomyślnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Antonim Lotyczem, który zadeklarował chęć skorzystania z przysługującego mu prawa do przejścia na emeryturę.

Również jednomyślnie zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. Ze składu osobowego Komisji Budżetowej odwołany został Franciszek Gołąb, który objął funkcję Sekretarza Miasta oraz ze składu osobowego Komisji ds. Gospodarki Miejskiej odwołano Tadeusza Pijanowskiego - obecnego Zastępcę Burmistrza Miasta. W skład Komisji Budżetowej powołano radnych: Alicję Jużyniec i Antoniego Lotycza. Ponadto p. Alicja Jużyniec weszła w skład Komisji ds. Gospodarki Miejskiej a p. Antoni Lotycz w skład Komisji ds. Rodziny.

Wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia nie został przyjęty. Plan określał warunki użytkowania i zagospodarowania obszaru działki nr 2346/10 o powierzchni 0,5541 ha przy ul. Piekarskiej dla realizacji celu publicznego - domu opieki społecznej. Podczas przerwy w obradach Rady Miasta odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Miejskiej. Komisja była przeciwna podjęciu w/w projektu. Wniosek poparło 9 radnych, 2 było przeciwnych, zaś 6 wstrzymało się od głosu.

Kolejnym ważnym tematem poruszanym podczas sesji było rozpatrzenie protestu złożonego na moje ręce 8 maja br. Pod protestem, w którym wyrażone są obawy zmniejszenia obrotów handlowych a nawet zamknięcia niektórych punktów sprzedaży podpisało się ok. 580 osób przeciwnych wyprowadzeniu ruchu kołowego z rynku. Przybyło ok. 60 osób - zarówno zwolenników jak i przeciwnikoów pomysłu. Poparcie dla działań Burmistrza Miasta Janusza Dąbrowskiego zadeklarowali obecni na sesji: Józefa Frendo, Marianna Wiater, Józef Kalinowski, Mariusz Gilarski, Bronisław Wieliczko. Odmienne zdanie wyrazili m.in. Janusz Szkodny, Jan Walter, Zbigniew Mozdżeń, Stanisław Machała, Mariusz Montusiewicz, Marta Batiuk, Danuta Mazurek. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Walter zadał pytanie kto wydał decyzję, by na sali obrad pojawili się przedstawiciele Straży Miejskiej. Wśród dokumentów przedstawionych przez Burmistrza była opinia Podkarpackiego Konserwatora Zabytków Mariusza Czuby dotycząca konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej Rynku w Jarosławiu, a także opinia Naukowego Nadzoru Autorskiego AGH w Krakowie w sprawie zagrożenia podłoża budowlanego oraz zabytkowych obiektów Dzielnicy Staromiejskiej w Jarosławiu z tytułu oddziaływania ruchu samochodowego. Starosta Powiatu Jarosławskiego Tomasz Oronowicz wyjaśnił, że wniosek o sposobie zarządzania ruchem składa Burmistrz. Komenda Powiatowa Policji zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. Jeśli nie ma przeszkód formalno - prawnych Starosta zgodnie z ustawą o ruchu drogowym opiniuje pozytywnie wniosek Burmistrza.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek zgłosił w imieniu grupy 8 radnych stanowisko w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu kołowego, które publikujemy na str. 8. Stanowisko poparło 10 radnych (5 radnych było przeciwnych, 1 wstrz. się od głosu).

Na sesję przybyli również handlujący za halą targową, którzy wyrazili negatywną opinię do projektu wyprowadzenia tzw. zielonego rynku. Dyskusja okazała się bezprzedmiotowa, gdyż decyzja w tej sprawie należy do Zarządu PPS "Społem".

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31