Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Sesja Rady Miasta (12.04.2007)

Na nadzwyczajnej Sesji RM, jaka miała miejsce 12.04.2007 r. radni zajęli się głosowaniem trzech projektów uchwał. W obradach wzięło udział 19 radnych, burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn, Stanisław Misiąg, skarbnik Barbara Maziarka, naczelnicy UM, przewodniczący Rad Dzielnic oraz przedstawiciele Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, w tym prezes - Krystyna Kłoda.

Po chwilowej dyskusji radni przegłosowali jednomyślnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 r. zmniejszając wydatki budżetu miasta o 60.000 zł w rozdziale - ochrona i konserwacja zabytków - z zadania - remont Kamienicy Attavantich - przeznaczając je na zadanie "stworzenie warunków i działalnie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu ze społeczeństwa". Zadanie przewidziane jest do realizacji w drodze konkursu. Celowa dotacja jest wynikiem starania Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie remontu i modernizacji budynku z przebudową na ośrodek rehabilitacyjno - integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Do uzyskania środków na zadanie z Ministerstwa Zdrowia niezbędny jest wkład własny jednostki, który mają uzupełnić środki Gminy Miejskiej Jarosław. Po przyjęciu uchwały prezes Stowarzyszenia Krystyna Kłoda wyraziła wdzięczność za pomoc. Pamiętajmy, że Gmina Miejska przekazała dla Stowarzyszenia budynek przy ul. Poniatowskiego, gdzie planowane jest centrum rehabilitacyjno - integracyjne.

Następnie radni jednomyślnie uchylili uchwałę nr 49/VI/07 z 26.02.2007 r. w sprawie ustalenia w 2007 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.

Ostatnim punktem obrad było głosowanie nad uchwałą (przyjęta jednomyślnie) w sprawie wystawienia weksla IN BLANCO jako zabezpieczenia realizacji umowy. Sprawa dotyczy ZSO im. Ks. Czartoryskich, który zdobył środki (110 tys. zł) na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z EFS. Spłata zobowiązania nastąpi w 2008 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31