Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Sesja Rady Miasta (23.04.2007)

23 kwietnia 2007 r. miała miejsce X sesja Rady Miasta, która rozpoczęła się uroczystościami wręczenia w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przez wicewojewodę Dariusza Iwaneczko Złotych Krzyży Zasługi działaczom zrzeszonym dzisiaj w jarosławskim Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, a w latach osiemdziesiątych aktywnych działaczy niepodległościowych.

Następnie prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalarstwa Piotr Skrzypczak nadał honorowe odznaki krótkofalowców: zastępcy burmistrza Jarosławia Bogdanowi Wołoszynowi (na zdj.) i Krzysztofowi Guzowskiemu.

Do porządku obrad sesji burmistrz Andrzej Wyczawski wprowadził przy aprobacie radnych trzy projekty uchwał i łącznie głosowaliśmy nad 18 uchwałami.

Radni jednomyślnie przyjęli sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem realizacji uchwał i rozpoczęliśmy dyskusję nad przyjęciem zbiorczego sprawozdania z przekazanych dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław w 2006 r. zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Radny Marian Janusz na pytanie czy organizacje rozliczają się z otrzymanych dotacji w formie tylko opisowej, uzyskał odpowiedź od zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna, iż specyfikacja wszystkich faktur dokumentujących wykonanie zadania jest składana wraz z rozliczeniem końcowym. Przewodnicząca komisji rewizyjnej Halina Mańkowska przedstawiła informacje z kontroli realizacji zadań podmiotów organizacji pożytku publicznego. Następnie wszyscy radni głosowali za przyjęciem w/w sprawozdania.

W punkcie V sesji znalazło się rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania uchwały budżetowej za 2006 r. Najpierw Halina Mańkowska odczytała opinię komisji rewizyjnej nt. wykonania budżetu, a następnie odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej RM Jarosławia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2006 r. Radna Halina Mańkowska pogratulowała wykonania budżetu, pozytywnej opinii RIO, radni także uchwałą w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Miasta Jarosławia za rok 2006, jednomyślnie wyrazili aprobatę. Burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował radnym za zaufanie, "choć to co działo się w 2006 r. należy do poprzedniej Rady Miasta i Burmistrza"- podsumował.

Następnie rozpoczęliśmy prace nad pozostałymi projektami uchwał. Pierwsza z nich przyjęta jednomyślnie dot. wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok bieżący. Zmniejszono o 20.000 zł wydatki miasta w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone wcześniej na prace archeologiczne przy zabytkowym murze obronnym ul. Tarnowskiego, zwiększając równocześnie wydatki w dziale transport i łączność na zadanie budowy parkingu na placu Bóżnic - 16.000 zł oraz na zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji modernizacji ul. Konfederackiej o kwotę 4.000 zł.

Także jednomyślnie radni na mocy uchwały zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:

nr 2/07 w rejonie ul. Boczna Sanowa, nr 1/07 obszaru Morawska Północ. Zakres przedmiotowy ustaleń zostanie określony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na mocy uchwały radni podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2/2/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Boczna Sanowa (także jednomyślnie).

Przy trzech głosach wstrzymujących, radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1/1/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Piekarskiej. Projekt uchwały przed głosowaniem był tematem dyskusji radnych. Andrzej Pieszko (SLD) wyraził zaniepokojenie, czy na terenie ul. Piekarskiej nie powstanie hipermarket. Burmistrz Andrzej Wyczawski wyjaśnił, iż wszystkie działania będą miały charakter jawny, konsultowany z Radą Miasta, zapewnił, iż planowana na terenie galeria ma być oparta na kapitale rodzimym, a najlepiej lokalnym, czy ściślej jarosławskim. Burmistrz wyjaśnił także, iż nie chodzi o hipermarket tylko o kompleks z hotelem, salą widowiskową, multikinem, czy biblioteką. Kształtując politykę przestrzenną miasta zasadnym jest wyznaczenie obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m˛.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły nabycia nieruchomości położonych w Jarosławiu. I tak jednogłośnie wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości w obrębie 4 - nr 1497/2, 1497/3 i 1497/8 oraz w kolejnej uchwale na nabycie nieruchomości obręb 4 nr 2397, a także wyrażono zgodę na nabycie na własność nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1/05 PRUCHNICKA pod budowę drogi publicznej klasy głównej, oznaczonej jako obręb 5 - nr 2184/4 i 2185. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego i ustanowienia za odpłatnością służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław - obręb 4 - nr 3401 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 3406, 3405, 3404, 2626/2, oraz w ten sam sposób na działkach Gminy Miejskiej Jarosław obręb 4 - nr 501/10 i 501/11 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6.

Rada Miasta wyraziła jednogłośnie zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości obręb 5 nr 2439/14 i 2439/16 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Podczas głosowania radni wyrazili zgodę (jednogłośnie) na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako obręb 4 - działka nr 799 na rzecz dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podst. umowy zawartej na okres 10 lat i który zabudował ją na podstawie zezwolenia na budowę.

Projekt następnej uchwały spotkał się dyskusją ze strony radnych - Mariana Janusza i Stanisława Machały. Pierwszy z radnych dopytywał się, czy działki obręb 4 nr 1693/50, 1693/83, 1705/1, 1706/3, 1706/11 mają być przekazane jako aport na rzecz Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pod budowę mieszkań społecznych, czy może własnościowych, czy pod cele budynków handlowych, a Stanisław Machała interesował się dlaczego na tak atrakcyjnych działkach nie są budowane mieszkania pod sprzedaż na wolnym rynku. Wyjaśnienia udzielił burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Stanisław Misiąg oraz prezes JTBS Zenon Wajda. Przy czterech głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta i wymienione działki przeszły jako aport na rzecz JTBS.

Jedną z ostatnich uchwał było podjęcie przez radnych uchwały o zbyciu prawa własności gruntu przy ul. Szczytniańskiej. Radni zdecydowali o tym jednogłośnie, następnie wyrazili zgodę na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenia przedsięwzięcia pn. "budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sportowego przy SP 4" do kwoty 200.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Druga uchwała wprowadzającą zmiany w budżecie miasta na rok 2007 dot. zwiększenia dochodów miasta w dziale oświata i wychowanie o kwotę 110.000 zł tym samym zwiększając wydatki budżetu miasta o tę samą kwotę z przeznaczeniem dla III LO przy ZSO im. Ks. Czartoryskich na realizacę programu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej".

Trzecia uchwała wprowadzająca zmiany do budżetu miasta dotyczyła zmniejszenia wydatków budżetu o 60.000 zł w dziale transport i łączność zwiększając o tę samą kwotę wydatki budżetu miasta w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na utwardzenie alejek spacerowych w parku przy ul. Baśki Puzon.

Zamykając posiedzenie radni podjęli stanowisko w sprawie poparcia starań Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Jarosławiu mających na celu uruchomienie w roku 2007 Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak zwrócił się z prośbą o zamieszczenie na łamach Biuletynu Informacyjnego Miasta Jarosławia sprostowania dot. błędnie umieszczonej informacji nt. konieczności zorganizowania spotkania z radnymi w sprawie składowiska odpadów komunalnych, a nie jak podano w sprawozdaniu z VI sesji z dnia 26.02.2007 r. z mieszkańcami miasta.

Na tym obrady zakończono.

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31