Strona główna » Nasze wydawnictwa » lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 3
Na zdjęciu Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Bogdan Wołoszyn podczas sesji 29.06. | Fot. Z.K.
Na zdjęciu Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Bogdan Wołoszyn podczas sesji 29.06.
Fot. Z.K.

Sesja Rady Miasta

 

 

Ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której podjęto 12 uchwał odbyła się 29 czerwca br.

Tematem wiodącym była sytuacja jarosławskiej oświaty, tzn. tych jednostek, dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta. Radni otrzymali dwa ważne dokumenty: raport o stanie placówek wychowania przedszkolnego oraz informacje na temat funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów. Zastępca Burmistrza Miasta p. Robert Wiśniewski omówił zadania gminy w tym zakresie, a także przedstawił zasady finansowania oświaty i status zawodowy nauczycieli. Podkreślił, że w trakcie opracowywania znajduje się raport o stanie szkół, który będzie podstawą do podejmowania dalszych, istotnych dla lokalnego szkolnictwa decyzji. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta p. Bogdan Wołoszyn zaprezentował zasadność funkcjonującej w Jarosławiu sieci szkół, stan demograficzny i sytuację w zakresie zatrudnienia.

W części uchwałodawczej jednomyślnie podjęto 4 uchwały budżetowe. Rozdysponowano - zgodnie z przeznaczeniem - dotację z budżetu powiatu jarosławskiego (20 tys. zł) na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej, dotację z Urzędu Marszałkowskiego (3 tys. zł) na dofinansowanie Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Jarmarku Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych, dotację z Urzędu ds. Kombatantów (21.800 zł) na pomoc dla kombatantów, a także subwencję oświatową (1.178 tys zł). Zadecydowano również o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w wysokości 270 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Ponadto jednomyślnie wprowadzono zmiany w uchwale określającej warunki instalowania reklam na obiektach komunalnych. Od 1 lipca 2000 r. gminne jednostki organizacyjne sprawujące zarząd nieruchomościami są zobowiązane do zasięgnięcia opinii Zarządu Miasta przed zawarciem umowy na umieszczenie reklamy na danej nieruchomości�.

Zmieniono również (przy 2 głosach wstrzymujących się) uchwałę w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż piwa w ramach sezonowych ogródków piwnych wprowadzając konieczność konsultacji z radami dzielnic i pisemnej akceptacji Burmistrza Miasta przez podmioty gospodarcze prowadzące "ogródki przykawiarniane".

Przy 1 głosie wstrzymującym się Rada zadecydowała o nabyciu - w cenie 10 zł za 1 m2 - nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej, która znajduje się w terenie strefy ochronnej projektowanej obwodnicy drogowej.

Jednomyślnie dokonano zmiany w uchwale z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi polegającej na przedłużeniu ul. Morawskiej do ul. Pruchnickiej zmieniając podmiot, z którym zawiera się stosowną umowę: w nowej uchwale nie występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu lecz Zarząd Powiatu Jarosławskiego.

Następnie, przy 2 głosach wstrzymujących się, wprowadzono zmiany do funkcjonującej uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach. Wprowadzono podział na dwie kategorie bazarów: w obrębie Hali Targowej i ul. Franciszkańskiej (bez handlu z samochodu ciężarowego, handlu samochodami ciężarowymi i akcesoriami) oraz w pozostałych rejonach miasta. Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 lipca br. Tekst uchwały na str. 5.

Ponadto powołano doraźne komisje Rady Miasta do opracowania programów dla obszarów strategicznych rozwoju miasta Jarosławia: przedsiębiorczości, turystyki, promocji, infrastruktury technicznej, oświaty i edukacji oraz mieszkańców.

Po wysłuchaniu wystąpienia Wieceprzewodniczącego Rady p. Stanisława Sobockiego i odczytaniu pisma od Zarządu Powiatu Jarosławskiego, podjęto uchwałę, której załącznikiem jest stanowisko Rady Miasta dotyczące funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego. Radni apelują do Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego i Dyrektora Centrum Opieki Medycznej o podjęcie jedynie słusznej decyzji, której rezultatem będzie lokalizacja Oddziału Ratownictwa Medycznego w szpitalu COM w Jarosławiu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta
Jarosław Pagacz

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31