Strona główna » Nasze wydawnictwa » lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 5
Uchwała Nr 329/XXII/2000 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia


Na podstawie art 5 dekretu o targach targowiskach z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 313 z późn. zm.) oraz art 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 19 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31)

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:
§1

W uchwale Nr 348/XXX/96 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia, wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 otrzymuje brzmienie:
I. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta w następującej wysokości:

Lp. Rodzaj handlu - wyszczególnienie Stawka opłaty targowej
bazary w obrębie Hali Targowej i ul. Franciszkańskiej bazary i targowiska w pozostałych rejonach miasta
1 Handel art. nabiałowymi, warzywami, art. rolno-spożywczymi 2,1 zł/m2 2,5 zł/m2
2 Handel z ręki artykułami używanymi 2,1 zł/m2 2,5 zł/m2
3 Handel z ręki artykułami nowymi ( w tym wyrobami z wikliny ) 2,7 zł/m2 3,2 zł/m2
4 Handel artykułami nowymi i używanymi ze stolika, łóżka. 4,2 zł/miejsce 5,0 zł/miejsce
5 Handel ze straganu, samochodu osobowego, osobowo - towarowego. Żuka, Nysy
- z samochodu dostawczego do 1,5 ton ładowności
- z samochodu cieżarowego ponad 1,5 ton ładowności
12,0 zł/miejsce

16,0 zł/miejsce

-
14,0 zł/miejsce

19,0 zł/miejsce

23,0 zł/miejsce
6 Handel z samochodu ciężarowego
a/ meblami i sprzętem gospodarstwa domowego
- z samochodu dostawczego do 1,5 ton ładowności
- z samochodu ciężarowego ponad 1,5 ton ładowności
b/ pozostałymi artykułami

-

-

-

1,0 zł/miejsce

28,0 zł/miejsce

23,0 zł/miejsce
7 Handel samochodami i akcesoriami:
a/ samochodami osobowymi
b/ samochodami ciężarowymi i dostawczymi
c/ akcesoriami motoryzacyjnymi

-

-

-

9,0 zł/miejsce

12,0 zł/miejsce

9,0 zł/miejsce

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 roku i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.


MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Jarosławiu
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - zlokalizowanego w budynku MOK w Jarosławiu - Rynek 6.

Powierzchnia lokali:
- 19 m2 (II piętro)
- 118 m2 (piwnice).
Cena wywoławcza netto za 1m2 powierzchni lokalu wynosi:

20 zł (II piętro) i 10 zł (piwnice). Przetarg odbędzie się 16 sierpnia 2000 r. o godz. 900 w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, Pl. Mickiewicza 6, I p. pokój nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł - w przypadku oferty na lokal II piętra oraz 1.500 zł - w przypadku oferty na lokal zlokalizowany w piwnicy - nie później jak na godzinę przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty należy przedłożyć osobiście komisji przetargowej.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem:
Przetarg na lokal zlokalizowany w ..." należy składać w administracji Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Plac A.Mickiewicza 6 w terminie do 11.08.2000 r. do godz.1300.

Oferta winna zawierać:
- dokładny adres i podpis oferenta,
- cenę jednostkową za 1 m2 powierzchni,
- krótki opis prowadzonej działalności.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Pomieszczenie przeznaczone do przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1300 w budynku MOK - Rynek 6.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31