Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, nr 10 (192) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

Sesja Rady Miasta 29.09.2008
Plan zagospodarowania rejonu ul. Piekarskiej | Fot. Magdalena Rożek
Plan zagospodarowania rejonu ul. Piekarskiej
Fot. Magdalena Rożek
Następnie Juliusz Korzeń - projektant - przeprowadził prezentację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Piekarskiej. Po krótkiej dyskusji radni wyrazili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, nieruchomości położonej w rejonie ul. Piekarskiej większością głosów, przy 1 przeciwnym i 5 wstrzymującymi się.
Ponadto Rada Miasta większością głosów, przy 1 wstrzymującym się, wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej przy ul. Piekarskiej.
Większością głosów, przy 2 wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia. Jest to obszar o pow. ok. 8 ha, położony między ulicami: Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską z przeznaczeniem na obiekt handlowy i obszar publiczny oraz obszar o powierzchni 16 ha w rejonie ulicy Boczna Sanowa z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową. Następnie radni jednomyślnie uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Słowackiego i Piekarską. Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż trzy lata. Również jednogłośnie Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na remont drogi przy ul. Pasieka oraz remont chodnika przy ul. Lubelskiej. Kwota, jaką Rada Miasta uchwaliła, to 126.309,65 zł. Ponadto jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą partycypacji w remoncie chodnika przy ul. 3-go Maja oraz ul. Krakowskiej. Kwota została zwiększona ze 120.000 zł na 140.000 zł. Pozwoli to na szybkie zakończenie inwestycji.
Większością głosów, przy 1 wstrzymującym się, Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jako wkład niepieniężny na rzecz Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Następnie podjęto 6 uchwał dotyczących zmian w budżecie. W wyniku przesunięć budżetowych przeznaczono 10.000 zł na promocję, 20.000 zł na dopłatę spółki MZK sp. z o.o., 20.000 zł na dofinansowanie do remontu chodnika, 126.309 zł na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont dróg, 29.000 zł na remont schodów przy pl. Mały Rynek, 102.000 zł na remont dróg wewnętrznych i gruntowych, 100.000 zł na usunięcie awarii dachu w Miejskim Przedszkolu nr 8, 195.000 dla MOSiR-u na opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu szkolnego przy ul. Piekarskiej, 80.000 zł zostało przeznaczonych na remont elewacji północnej budynku Ratusza. Ponadto Rada Miasta, przy 2 głosach wstrzymujących się, wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 5.000 zł na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu oraz 90.000 zł na zakup i montaż iluminacji świątecznej do dekoracji miasta, 1.800 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a także 10.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wykonanie tablicy pamiątkowej bohaterów Ziemi Jarosławskiej i Węgier.
Jednomyślnie podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z podziemnym przejściem turystycznym pod kamienicami Rynek 4, 5, 6. Po
pięciogodzinnych obradach XL sesję Rady Miasta zakończono.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31