Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

SESJA RADY MIASTA (24.11.2003)
Radni: Andrzej Nowowiejski, Alicja Jużyniec, Stanisław Misiąg, Jacek Stańda i Andrzej Lichończak podczas sesji 1 grudnia 2003 r. | Fot. Z.K.
Radni: Andrzej Nowowiejski, Alicja Jużyniec, Stanisław Misiąg, Jacek Stańda i Andrzej Lichończak podczas sesji 1 grudnia 2003 r.
Fot. Z.K.

Podczas dwudniowych obrad 24 listopada i 1 grudnia 2003 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła 12 uchwał. W związku z koniecznością przebudowy ul. Pruchnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik, radni upoważnili Burmistrza do zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Podkarpackiego w celu udzielenia pomocy finansowej w kwocie 30 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania.

Następnie większością głosów, przy 3 wstrzymujących się Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy, przeznaczonych na realizację działania PHARE CBC SPF pn. Euroregionalne trasy rowerowe na szlaku miast Jarosław - Użgorod. Realizacja projektu odbędzie się ze środków unijnych.

Na wniosek Komisji ds. Gospodarki Miejskiej zdecydowano o zbyciu w drodze przetargu (nie zaś bez przetargu, jak podawał projekt uchwały) gruntu przy ul. Kolaniki.

Komisja budżetowa negatywnie zaopiniowała proponowane przez Burmistrza taryfy wody na rok 2004. Poparła drugi projekt zakładający niższe podwyżki. Radni większością głosów, przy 1 wstrzymującym się uchwalili, że w 2004 r. za 1m3 dostarczonej wody gospodarstwa domowe będą płacić 2,84 zł brutto (o 0,10 zł więcej niż w 2003r.), zaś pozostali odbiorcy - 2,87 zł (wzrost o 0,13 zł). Za odprowadzenie 1 m3 ścieków zarówno gospodarstwa domowe jak i pozostali odbiorcy będą płacić 3,03 zł, a więc o 0,04 zł mniej niż w roku 2003.

Jednomyślnie zostały przyjęte zmiany w Uchwale Nr 21/III/2002 z 11 grudnia 2002 r. dotyczące wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2002 - 2007.

Jedną z ważniejszych decyzji była uchwała dotycząca sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, będącymi w wieczystym użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych. W uchwale tej Rada wyraziła zgodę na udzielenie 95-procentowej bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Jana Waltera Rada obniżyła (za 11, przeciw 9) dodatek specjalny dla Burmistrza Janusza Dąbrowskiego z proponowanej przez grupę radnych wysokości 40% do 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Jednomyślnie podjęto dwie uchwały budżetowe w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania budowy kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 11 (27.600 zł), w związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie pomocy finansowej na pokrycie organizacji Jarmarku Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych (1.000 zł) oraz z powodu otrzymania z budżetu państwa subwencji rekompensującej utracone dochody z podatków i opłat z tytułu ulg ustawowych.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 4 w drodze przetargu został na wniosek radnego Janusza Szkodnego zmieniony na projekt mówiący o zbyciu w drodze bezprzetargowej. Rada przychyliła się do wniosku przyjmując 17 głosami za, przy 3 przeciwnych w/w uchwałę.

Ponadto jednomyślnie zgłoszono moją kandydaturę jako przedstawiciela Rady Miasta w Społecznej Radzie, powstającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu, Instytutu Polsko - Ukraińskiego.

Podczas obrad nie podjęto 3 uchwał: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej oraz przy ul. Kraszewskiego. Nie przyjęto również projektu uchwały budżetowej zmieniającej dochody w budżecie miasta związane z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z podatku rolnego przy jednoczesnym, niższym niż prognozowane, wykonaniem wpływów z podatku od nieruchomości.

* * *


W drugiej części obrad w dniu 1 grudnia 2003 r. sytuację finansową Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej omówił Wiceprezes Krzysztof Sopel. Odpowiadał też na pytania radnych dotyczące ubikacji na cmentarzach, zorganizowania chłodni, proporcji zatrudnienia pracowników fizycznych i umysłowych, zysku operacyjnego, struktury kosztów itp.

Radni wysłuchali także relacji Marka Pawlika Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Resbud S.A. na temat obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Prezes Pawlik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ostatnie już przesunięcie terminu oddania do użytku obiektów krytej pływalni. Do całkowitego wykonania zadania pozostało jedynie 3% prac związanych z rozruchem technologicznym. Mimo, że decyzja w tej sprawie należy do Burmistrza, p. Janusz Dąbrowski poprosił o spotkanie z poszczególnymi klubami radnych, by mógł poznać ich zdanie na ten temat.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31