Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

SESJA RADY MIASTA (01.12.2003)

Po raz pierwszy w odnowionej sali narad Urzędu Miasta w dniu 1 grudnia 2003 r. odbyła się XIX sesja Rady Miasta. Uczestniczyło w niej 21 radnych. Ogółem podjęto 9 uchwał.

Jednomyślnie radni przyjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jarosław wraz z wniesionymi przez Komisję Rozwoju Miasta poprawkami. Porozumienie dotyczy współdziałania obu gmin w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Również jednomyślnie uchwalono szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Kolejną uchwałą jednomyślnie radni ustalili stawki opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w wysokości 5 zł od strony A 4 i 10 zł od strony A 3. Przyjęli także wzory deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji o nieruchomościach.

Długo dyskutowano nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Komisja budżetowa w trosce o dochody miasta wnioskowała o podniesienie proponowanych przez Burmistrza stawek, natomiast radny Stanisław Misiąg w imieniu grupy radnych z PSG, PS, SLD i Małej Ojczyzny zgłosił projekt obniżenia tych stawek. Ostatecznie 12 głosami za, przy 4 przeciwnych i 4 wstrzymujących się Rada uchwaliła niższe o ok. 1% niż zakładał pierwotny projekt, stawki podatku od nieruchomości na 2004 r.

Bez zmian, a więc 35 zł, pozostała stawka podatku od każdego posiadanego psa.

Na wniosek grupy radnych, z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Jana Waltera, jednomyślnie została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego (dawny skład makulatury) na rzecz Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na cele charytatywne nie związane z działalnościa zarobkową. W uchwale znalazł się również zapis o 95% bonifikacie.

Większością głosów przyjęta została uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o kapitał wniesiony w formie aportu w postaci w/w przyłączy.

Podczas obrad nie przyjęto 5 projektów uchwał: w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich, w sprawie zbycia gruntu przy ul. Pruchnickiej (2 projekty), w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz o strefie płatnego parkowania.

Stawki podatku od nieruchomości na 2004 r. wg Uchwały nr 177/XIX/2003 Rady Miasta Jarosławia z dnia 1 grudnia 2003 r.

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków 0,61 od 1 m2 powierzchni
  pod jeziorami, zajetymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,35 zł od 1 ha powierzchni
  pozostałych 0,29 zł od 1 m2 powierzchni
od budynków mieszkalnych 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  zajetych na prowadzenie działalności gospdodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  pozostałych 5,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli   2% wartości określonej na podstawie ustawy


Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wg Uchwały nr 165/XVIII/2003 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2003 r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena rok 2002 z VAT Cena/Stawka
Rok 2003
Jedn. miary Wzrost do roku 2002 zł %
Netto Brutto z VAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1m3 dostarczonej wody 2,32 2,56 2,74 zł/m3 0,42 18
2. Pozostali odbiorcy *) Cena za 1m3 dostarczonej wody 2,32 2,56 2,74 zł/m3 0,42 18


Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków wg Uchwały nr 165/XVIII/2003 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2003 r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena rok 2002 z VAT Cena/Stawka
Rok 2003
Jedn. miary Wzrost do roku 2002 zł %
Netto Brutto z VAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 2,43 2,87 3,07 zł/m3 0,64 26
2. Pozostali odbiorcy*) Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 2,58 2,87 3,07 zł/m3 0,49 19

 

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31