Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (119) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (119) / 2002

Raport za kadencję 1998-2002 - IV.TRANSPORT
IV.TRANSPORT
 1. Droga obwodowa miasta Jarosławia:
  • wspólnie z zarządcą dróg krajowych tj. GDDP OW Biuro w Rzeszowie doprowadzono do opracowania koncepcji obwodnicy przebiegającej północną stroną miasta. Opracowano studium techniczno - ekonomiczne przebiegu odcinka obwodnicy w rejonie rzeki San oraz przy współpracy i współfinansowaniu z GDDP Biuro w Rzeszowie (ob. GDDKiA O/Rzeszów), przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu;
  • opracowano koncepcję drogi łączącej planowana obwodnice w rejonie ZUW Munina z droga Nr 4 na wysokości wylotu ul. Morawska oraz wykonano aktualizacje materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Przebudowa skrzyżowań:
  • ulic: Jana Pawła II, Grunwaldzka, Kraszewskiego i Słowackiego; Pl. Mickiewicza, Sikorskiego, Lubelska.
  • ulic: Grunwaldzka, Lubelska i Pl. Mickiewicza,
  • ulic: Hetmana Jana Tarnowskiego, 3 Maja i Pl. Mickiewicza (opracowany został projekt budowlany, trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę).
 3. Budowa trzech zatok autobusowych:
  • ul. Jana Pawła II w rejonie Starostwa Powiatowego,
  • ul. Jana Pawła II obok Klasztoru OO. Reformatów,
  • ul. Kraszewskiego w rejonie ul. B. Puzon.
 4. Zarządzanie drogami miejskimi:
  • wydano 122 decyzje na zajęcie pasa drogowego z równoczesnym przekazaniem odcinka drogi inwestorowi przed przystąpieniem do robót, i jej odbiorem po zakończeniu prac,
  • wydano 43 postanowienia dotyczące uzgodnień dokumentacji, lokalizacji w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
  • zorganizowano i nadzorowano zimowe utrzymanie dróg miejskich poprzez przygotowanie i przeprowadzenie przetargów oraz nadzór inwestorski i finansowe rozliczenie,
  • wykonywano przeglądy wiosenne wszystkich zarządzanych dróg (58,2 km) oraz sukcesywnie przeglądy bieżące pod względem stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz stanu oznakowania pionowego i poziomego wraz ze zleceniem likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
  • sporządzono specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargu na opracowanie projektu przestrzennej modernizacji ciągów komunikacyjnych Starego Miasta - ul. Grodzka i przyległe,
  • przygotowano pod względem formalno - prawnym 32 większych zadań inwestycyjnych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umów, przekazanie terenów pod inwestycje, nadzór inwestorski, sprawdzanie i opisywanie faktur, dokonanie odbiorów i rozliczenia końcowego.
Wykaz ważniejszych zadań w zakresie inwestycji drogowych:
 • ul. Mieszka I - w miejsce drogi gruntowej powstała ulica z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej i chodnikiem jednostronnym z płyt betonowych o wym. 50 x 50 cm,
 • ul. Przygrodzie - na istniejącej jezdni z trylinki wykonano nakładkę asfalto-betonową oraz wykonano chodnik jednostronny z płyt betonowych o wym. 50 x 50 cm,
 • ul. Garbarze - na istniejącej jezdni z trylinki wykonano nakładkę asfalto-betonową,
 • ul. Matejki - na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Sienkiewicza została przełożona nawierzchnia jezdni z trylinki oraz wykonano nowe nawierzchnie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej.
 • Stare Miasto - została w wprowadzona w życie nowa organizacja ruchu drogowego na Rynku i przyległych ulicach. Ustawiono 284 nowe znaki. Wykonano gruntowny remont nierówności jezdni Rynku polegający na przełożeniu fragmentami nawierzchni z kostki kamiennej,
 • ul. Przemyska - wymieniono krawężniki i nawierzchnię chodników z płyt betonowych o wym.50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej. Przy dojeździe do ul. 3-go Maja wykonano dodatkowy pas jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z wykonaniem koryta i niezbędnymi podbudowami.
 • Ciąg pieszo jezdny na skarpie ul. Franciszkańskiej - w miejsce drogi gruntowej wykonano ciąg pieszojezdny o nawierzchni z kostki betonowej wibro-prasowanej,
 • Chodnik ul. Gębarowicza - wymieniono krawężniki i nawierzchnię z płyt betonowych o wym.50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibro-prasowanej na chodniku po jednej stronie drogi,
 • ul. Wandy - na gruntowej dotychczas ulicy wykonano koryto, podsypkę piaskową i nawierzchnię z tłucznia kamiennego, a jezdnię obramowano krawężnikami betonowymi. Wykonano odwodnienie wykonanej drogi tj. dwie kraty ściekowe i odcinek kanalizacji. wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Piastów,
 • Chodnik ul. Nad Sanem - po jednej stronie drogi wymieniono krawężniki i przełożono chodnik z płyt betonowych o wym. 50 x 50 cm. Do remontu użyto częściowo płyt odzyskanych z innych ulic,
 • Schody i chodniki Plac Skargi - wykonano nowe schody z kostki granitowej biegnące w dół od Placu Skargi do ul. Panieńskiej w miejsce starych bardzo zniszczonych schodów betonowych oraz wymieniono nawierzchnię chodników na Placu Skargi z płyt betonowych o wym.50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibro-prasowanej,
 • ul. Dominikańska - wymieniono nawierzchnię chodnika z płyt betonowych o wym. 50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibro-prasowanej,
 • współudział w budowie parkingu ogólnodostępnego przy parafii pw. MB Bolesnej (Dominikanie),
 • ul. 3 Maja - współudział w budowie parkingu ogólnodostępnego przy Parafii pw. NMP Królowej Polski,
 • ul. Jana Pawła II - współudział w budowie parkingu ogólnodostępnego przy Parafii p.w. Świętej Trójcy (Reformaci),
 • ul. Kasztelańska - wymieniono krawężniki, nawierzchnię jezdni z trylinki oraz chodników z płyt betonowych o wym.50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej,
 • ul. Opolska - wymieniono krawężniki, nawierzchnię chodników z płyt betonowych o wym. 50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibro-prasowanej, oraz przełożono nawierzchnię jezdni z kostki brukowej kamiennej, wraz z remontem skrzyżowania ul. Opolskiej i Rynku poprzez przełożenie i likwidację nierówności nawierzchni z kostki kamiennej,
 • ul. Głęboka - przebudowa ulicy etap I wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia dla całego zadania (ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony, wybrano wykonawcę robót, przystąpiono do realizacji).
 • dofinansowanie remontów chodników - w myśl zawartych porozumień z zarządcami poszczególnych dróg o współfinansowanie wykonano remonty chodników polegające na zmianie nawierzchni z płytek na kostkę betonową wibro-prasowaną na następujących ulicach: - ul. 3-go Maja (krajowa), - ul. Jana Pawła II (krajowa), - ul. Kraszewskiego (krajowa), - ul. Słowackiego (wojewódzka), - ul. Pruchnicka (wojewódzka), - ul. Grottgera (powiatowa), - ul. Sikorskiego (powiatowa).
Zawarto umowy z poszczególnymi zarządcami dróg i dokonano rozliczenia finansowego. Ponadto złożono wnioski i uzyskano dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie -38.000 zł na dofinansowanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Słowackiego, 20.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do pól w dzielnicy Kruhel Pawłosiowski.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31