Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (119) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (119) / 2002

Raport za kadencję 1998-2002 - V.GOSPODARKA KOMUNALNA
V. GOSPODARKA KOMUNALNA
 1. Miejski Zakład Komunikacji - koordynacja rozkładów jazdy oraz pomoc w uzyskaniu zezwoleń na korzystanie z przystanków zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej, udział w pracach związanych z udzieleniem dotacji dotyczących dopłat do działalności eksploatacyjnej i zakupu środków trwałych.
 2. Oczyszczanie miasta - przygotowano i przeprowadzono przetargi na prowadzenie usług w tym zakresie w latach 1998-2002. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca tj. PGKiM Sp. z o.o. wykonuje:
  • oczyszczanie mechaniczne na pow. 29.770 m˛,
  • oczyszczanie ręczne na pow. 32.397 m˛,
  • zbieranie zanieczyszczeń stałych na pow. 50.007 m˛,
  • opróżnienie koszy ulicznych w ilości 300 szt.
  W ramach nadzoru inwestorskiego prowadzono bieżąca kontrole powyższych usług oraz rozliczenia finansowe.
 3. Zieleń miejska - gminna
  • Koordynowano i nadzorowano prace związane z pielęgnacją trawników, drzew i krzewów, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie parku i pozostałych miejskich terenach zieleni. Nadzór bieżący dotyczył:
  • zieleni na pow. 180.519 m˛,
  • drzew w ilości 553 szt.,
  • alejek o pow. 28.307 m˛,
  • żywopłotów o pow. 700 m˛,
  Ponadto:
  • dokonywano corocznych nasadzeń: kwiatów w gazonach, bylin w rabatach, drzew,
  • kwiatów na wysepkach o łącznej pow. 190 m˛ oraz dokonywano przecinki drzew,
  • zakupiono 20 szt. ławek w stylu "retro" oraz 50 szt. estetycznych koszy na śmieci, które zamontowano w rejonie ulic: Słowackiego, Kraszewskiego i Jana Pawła II.
 4. Oświetlenie ulic
  • dokonywano przeglądów wiosennych i jesiennych oświetlenia,
  • przygotowywano wystąpienia do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zakończone uzyskaniem zwrotu wydatków poniesionych na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych, dla których zarządca nie jest Gmina Miejska Jarosław,
  • przygotowano pod względem formalno - prawnym łącznie z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów na nowe zadania inwestycyjne (21) w zakresie oświetlenia ulic.
  Ważniejsze inwestycje w zakresie oświetlenia ulic:
  • ul. Grodziszczańska - wykonano oświetlenie na długości 2,5 km montując 71 szt. punktów świetlnych, oraz na ulicy Bocznej Grodziszczańska długości 160 m - 4 szt. punktów.
  • ul. Sanowa - wykonano brakujące oświetlenie ulicy na długości 300 m.b. montując 21 szt. opraw świetlnych na słupach typu " Elektromontaż"s 95.
  • ul. Pawłosiowska - łączna ilość punktów świetlnych 32 szt.
  • ul. Krakowska - długość oświetlenia 900 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 28 szt.
  • ul. Dominikańska - zmiana oświetlenia,
  • ul. Przemyska długość oświetlenia 159 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 10 szt.
  • ul. 3 Maja - długość oświetlenia 167 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 5szt.
  • ul. Grottgera - długość oświetlenia 69 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 3 szt.
  • ul. Pogodna + boczne - długość oświetlenia 92 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 8 szt.
  • Łazy Kostkowskie I etap - długość oświetlenia 900 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 28 szt.
  • ul. Strzelecka - długość oświetlenia 319 m.b., łączna ilość punktów świetlnych 10 szt.
  • ul. Ormiańska, Tatarska i Kasztelańska - ułożono kable o dług. 196 m i fundamenty pod 11 słupów oświetleniowych.
  • Plac Skargi - wykonano iluminację świetlną.
  • ul. Dominikańska - wykonano iluminację świetlną Klasztoru O. Dominikanów.
  • Pl. Mickiewicza - wykonano iluminację świetlną Miejskiego Ośrodka Kultury ("Sokół").
  • Most na rzece San - opracowano dokumentację i wykonano oświetlenie mostu na długości 241 m.b., zainstalowano 8 punktów świetlnych.
  Na poniesione na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych koszty zostały przygotowane wnioski do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wyniku czego uzyskano zwrot całej wydatkowanej kwoty. Opracowano projekty techniczne na oświetlenie ulic:
  • Lotników,
  • Zwierzyniecka - Długosza,
  • Kamienna,
  • Strzelecka (Siemieńskiego - Pawłosiowska),
 5. Cmentarze komunalne:
  • przygotowano i przeprowadzono przetargi na prowadzenie administracji i utrzymanie czystości na cmentarzach na ogólnej powierzchni 13,2 ha. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawca tych usług jest PGKiM Sp. z o.o. W ramach nadzoru inwestorskiego prowadzono bieżąca kontrole usług i rozliczenia finansowe;
  • utwardzono kostką wibroprasowaną aleję główną na Nowym Cmentarzu oraz plac przed kaplicą i alejki na Cmentarzu Starym oraz Garbarze;
  • wykonano generalny remont kaplicy i ogrodzenia na Starym Cmentarzu oraz remont i malowanie ogrodzenia na Nowym Cmentarzu - na powyższe zadania przygotowano i przeprowadzono przetargi oraz sprawowano nadzór inwestorski z rozliczeniem finansowym ;
  • zakupiono i ustawiono na terenie cmentarzy plastikowe pojemniki na odpadki w ilości 50 szt. 220 litrowych i 27 szt. 1110 litrowych;
  • w ramach środków otrzymanych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na utrzymanie grobownictwa wojennego na Cmentarzu Garbarze wykonano alejkę z płytek chodnikowych na kwaterze z okresu I wojny światowej, na Starym Cmentarzu wykonano remont nagrobków wraz z wykonaniem alejki z kostki brukowej na kwaterze z okresu II wojny światowej, wykonano alejki z kostki brukowej na kwaterach z okresu I wojny światowej Nowy Cmentarz;
  • wykonano pełną konserwację czterech bardzo cennych zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu z zakresu sztuki kamieniarskiej i kowalskiej ratując je od całkowitego zniszczenia: w 1999 r. - nagrobki Brygidy Modrzejowskiej, Henryka Pretoriusa i Anny Dymnickiej, w 2000 r. - nagrobek płk. Leona Czechowskiego.
 6. Utrzymanie urządzeń wodno - kanalizacyjnych (studnie, zdroje, kraty ściekowe, rowy) W ramach zadania prowadzono bieżąca kontrole i nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi na tych urządzeniach, a w szczególności:
  • remontowano studnie publiczne,
  • utrzymywano zdroje uliczne oraz oczyszczano kraty ściekowe w ulicach miejskich,
  • utrzymywano zieleń i porządek w strefach ochronnych 12 szt. studni głębinowych zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych.
  • w ramach utrzymania 9 km rowów deszczowych dokonywano koszenia traw oraz usuwania nieczystości utrudniających spływ wód rowem i przez przepusty,
  • dokonano napraw: zniszczonego obfitymi opadami deszczu kanału odprowadzającego wody opadowe z Os. Kombatantów, kolektora Słoneczna, rowu pod wiaduktem przy ul. 3 Maja, przepustu przy Os. Kombatantów łącznie z osuniętą skarpa przy wiadukcie PKP,
  • dokonano ustalenia stanu prawnego rowów melioracyjnych w celu jednoznacznego określenia ich właścicieli,
  • uczestniczono w spotkaniach z mieszkańcami dzielnic podmiejskich dotyczących porządkowania spraw związanych z eksploatacja rowów melioracyjnych,
  • podjęto prace związane z inwentaryzacja miejskich sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej celem przekazania tych urządzeń na majątek PWiK Sp. z o.o.,
  • dokonano aktualizacji stanu formalno - prawnego publicznych studni kopanych, wierconych i awaryjnych, określono ich wartość i przekazano na majątek tejże Spółki.
 7. Utrzymanie szaletów miejskich
  • utrzymywano szalety w budynku Ratusza i w parku B. Puzon zgodnie z zawartą umową z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu - zachowanie czystości i porządku, zakup środków czystości z opłat pobieranych za korzystanie z szaletów,
  • ponadto wykonywano okresowe malowanie szaletów.
Cd. w następnym numerze
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31