Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (82) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 10
Uchwała Nr 168/IX/99
Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie organizowania konkursów na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r.) Rada Miasta Jarosławia, uchwala, co następuje:
§ 1
1. Organizuje się coroczne konkursy na utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
2. Celem tych konkursów jest nagradzanie i wyróżnianie właścicieli nieruchomości najbardziej zadbanych pod względem estetyki na terenie poszczególnych dzielnic miasta.
3. Mówiąc o właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

§ 2
Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w następujących kategoriach:
1. Osoby fizyczne - posesje
2. Pozostałe - nieruchomości
3. Balkony i loggie.

§ 3
1. Powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wchodzi:
- dwóch przedstawicieli Rady Dzielnicy,
- dwóch przedstawicieli Zarządu Miasta,
- dwóch przedstawicieli Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.
2.Poszczególni przedstawiciele delegowani będą na mocy odrębnych uchwał Rady Dzielnicy, Zarządu Miasta i Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do:
1). Ustalenia szczegółowych zasad pracy Komisji Konkursowej.
2). Zatwierdzenia opracowanego przez Komisję Konkursową regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień.
3). Corocznego przeznaczania w projekcie budżetu miasta środków finansowych na nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 6
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Regulamin II edycji konkursu fotograficznego Jarosław - oblicze miasta

Celem konkursu jest utrwalenie na fotografii charakterystycznych cech miasta Jarosławia, jego indywidualnego wyrazu z uwzględnieniem wartości widokowych i architektonicznych oraz życia codziennego jego mieszkańców.

Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac do oceny:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może nadesłać do 10 prac, z tym, że zdjęcia oznaczone jako zestaw traktowane będą jako jedna praca. Ilość zdjęć w zestawie nie może przekraczać 6 szt. Jury zastrzega sobie jednak prawo wyboru jednego lub kilku prac z zestawu.
2. Obowiązuje format zdjęć: dla czarno - białych od 18x24 cm i dla barwnych od 13x18 cm lub od 15x21 cm.
3. Zdjęcia należy na odwrocie opatrzyć tytułem, godłem, a w przypadku zestawu także oznaczyć kolejność ich rozmieszczenia.
4. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną godłem, zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w konkursie z następującymi informacjami: godłem, imieniem i nazwiskiem oraz adresem autora, tytułami oraz techniką prac.
5. Ostateczny termin nadsyłania prac do 31 października 1999 r.
6. Oceny zdjęć, podziału nagród oraz wyboru zdjęć na wystawę dokona jury. Rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej (listopad/grudzień 1999 r.) O wynikach konkursu, terminie wystawy każdy z uczestników zostanie powiadomiony osobnym pismem.
7. Prace nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność Muzeum w Jarosławiu. Pozostałe zostaną zwrócone autorom.
8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie przesyłek nadesłanych drogą pocztową.
9. Dodatkowych informacji udziela komisarz wystawy Paweł Kozioł, tel. (016) 621-37-31.

Prace zabezpieczone przed zniszczeniem należy przesłać na adres:

Muzeum w Jarosławiu,
37-500 Jarosław, Rynek 4
(z dopiskiem na kopercie: Konkurs fotograficzny).
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31