Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (82) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 3

Sesja Rady Miasta

 

Jedenasta, nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 4 października w godz. 900 - 1130. W czasie obrad podjęto 10 uchwał.
 
Na początku jednomyślnie przyjęta została uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady w związku ze śmiercią p. Jerzego Matusza. Nowy radny p. Mariusz Mituś, który w wyborach samorządowych w 1998 r. w okręgu wyborczym nr IV z listy nr 2 uzyskał kolejno największą liczbę głosów, złożył ślubowanie: "Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy".

Następnie głos zabrał p. Marian Kozłowski:
"W imieniu Klubu Radnych Akcji Wyborczej Solidarność zgłaszam kandydata na Burmistrza Miasta Jarosławia w osobie p. Jana Gilowskiego. Nasz wspólny kandydat ma 53 lata, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem". Jego staż pracy to 31 lat, z czego na stanowiskach kierowniczych ponad 15 lat. Oprócz predyspozycji o charakterze kierowniczym p. Jan Gilowski ma praktykę i doświadczenie samorządowe. Przez ostatnie 4 lata był radnym Miasta Jarosławia i członkiem Zarządu Miasta. W ostatnich wyborach samorządowych został wybrany radnym Powiatu Jarosławskiego. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! W imieniu Klubu Radnych AWS proszę o przyjęcie tej kandydatury".

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Janusz Bochenek - przewodniczący, Zofia Guzowska, Stanisław Jucha, Adam Kornak, Marek Słota, która przeprowadziła wszystkie wybory podczas sesji.

Na stanowisko Burmistrza Miasta Jarosławia wybrany został p. Jan Gilowski, który dziękując za mandat zaufania powiedział: "Nie ukrywam, że długo wahałem się czy mogę wyrazić zgodę na propozycję objęcia tak zaszczytnego stanowiska - Burmistrza Miasta Jarosławia. Podejmując się tego zadania zdaję sobie sprawę z ogromu spraw bardzo ważnych oraz z oczekiwań większości Radnych Rady Miasta, pracowników Urzędu Miasta, jak również części społeczeństwa miasta Jarosławia. Poparcie od Państwa jest dla mnie potwierdzeniem, że podjąłem słuszną decyzję. Mam nadzieję nie zawieść oczekiwań Państwa. Będę starał się być godnym następcą swoich poprzedników, szczególnie śp. Pana Jerzego Matusza.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że sam burmistrz bez wsparcia Rady Miasta, Wiceburmistrzów, członków Zarządu oraz pracowników Urzędu Miasta nie będzie w stanie podołać oczekującym zadaniom. Nowe stulecie i nowe tysiąclecie stwarzają przed Jarosławiem ogromne szanse. Uważam, że wspólnie, bez wszelkich podziałów możemy zrobić dużo dla naszego miasta i jego mieszkańców. Liczę na pomoc i współpracę wszystkich ugrupowań".


Podczas obrad powołano również Zarząd Miasta w składzie: p. Zbigniew Piskorz i p. Robert Wiśniewski jako Zastępcy Burmistrza, oraz p. Elżbieta Ćwierz - Superson, p. Zenon Wajda, p. Piotr Warzecha - członkowie Zarządu i p. Andrzej Wyczawski - etatowy członek Zarządu. Zgłaszając kandydatów Burmistrz Jan Gilowski podkreślił: "Jestem przekonany, że Burmistrz Matusz nie życzyłby sobie zmian w składzie osobowym Zarządu zanim Rada nie dokona oceny jego pracy przez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium".

Równocześnie wybrano p. Witolda Garczyńskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Następnie, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej, zdecydowaną większością głosów (przy 5 głosach wstrzymujących się) podjęto uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania i kontroli.

Jednomyślnie podjęte zostały 3 uchwały w sprawie przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego "Oświetlenie uliczne" ulic: Sanowa, Krakowska i Pawłosiowska. W związku tymi decyzjami podjęta została uchwała wprowadzająca zmiany w budżecie na 1999 r., zgodnie z którą na realizację oświetlenia przeznaczono kwotę 164 tys. zł.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny

 

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31