Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (73) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 7
BIULETYN

UCHWAŁA Nr 21/III/98 RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 14 grudnia 1998 r.

 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia.

Na podst. art. 5 dekretu o targach i targowiskach z 2 sierpnia 1951 (Dz.U. Nr 41 poz. 313 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 19 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9 poz. 31)

Rada Miasta Jarosławia uchwala,co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 348/XL/96 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia, wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

I. Ustala się dziennie stawki opłaty targowej, na targowiskach na terenie miasta za 1m2 zajętej powierzchni w następującej wysokości:

1. handel art. nabiałowymi, warzywami, owocami,

grzybami, kwiatami, art. rolno - spożywczymi - 3,00 zł

2. handel z ręki art. używanymi - 3,00 zł

3. handel z ręki art. nowymi (w tym wyrobami wikliniarskimi) - 4,00 zł

4. handel ze stolika, łóżka, art. używanymi i nowymi - 6,00 zł

5. handel ze straganu, samochodu osobowego, osobowo - towarowego, Żuka, Nysy - 18,00 zł

z samochodu dostawczego do 1,5 ton ładowności - 24,00 zł

z samochodu ciężarowego ponad 1,5 ton ładowności - 30,00 zł

6. handel z samochodu ciężarowego

a) meblami i sprzętem gospodarstwa domowego

z samochodu dostawczego do 1,5 ton ładowności - 27,00 zł

z samochodu ciężarowego ponad 1,5 ton ładowności - 37,00 zł

b/ pozostałymi artykułami - 30,00 zł

7. handel samochodami i akcesoriami:

a) samochodami osobowymi - 12,00 zł

b)samochodami ciężarowymi i dostawczymi - 15,00 zł

c) akcesoriami motoryzacyjnymi - 11,50 zł

II. Opłata ustalona w ust.1 pkt.1,2,3, pobierana jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty metr powierzchni zajętej pod działalność handlową.

III. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 1,00 zł za 1 m2 zajętej powierzchni.

2. Opłatę z pkt. 1 stosuje się tylko dla potrzeb obliczenia miesięcznego abonamentu dla osób prowadzących działalność handlową na terenie za Halą Targową (poniżej muru oporowego).

IV. Za rezerwację miejsca na targowisku będzie pobierana raz w miesiącu przedpłata w kwocie 3 zł za każdy dzień targowy. Osoba, która wykupi bloczek opłaty targowej jako rezerwację, będzie opłacać dzienną stawkę pomniejszoną o jednostkową przedspłatę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji d/s Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta.

 


 

Uchwała Nr 20/III/98 Rady Miasta Jarosławia

z dnia 14 grudnia 1998 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku i sposobu jego poboru

§ 1

Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 25 zł rocznie od każdego posiadanego psa.

§ 2

1. Podatku nie pobiera się:

a) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z tytułu posiadania psów będacych pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

c) od osób powyżej 70 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa,

d) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania stad na pastwisku - bez względu na liczbę.

2. Zwalnia się od podatku:

1) emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe mieszkających samotnie, których

wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta,

2) dozorców nocnych utrzymujących jednego psa,

3) osoby i przedsiębiorstwa trudniące się sprzedażą psów,

4) osoby posiadające psy - szczenięta do ośmiu tygodni.

§ 3

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 30 kwietnia 1999 r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 4

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 533/XL/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 1997 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego za rok 1999.

 

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31