Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (73) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 13
BIULETYN

Uchwała Nr 33/IV/98 Rady Miasta Jarosławia

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie cen na przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu

Na podst. art. 28 ustawy z 17.05.90r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w zw. z art. 18 ust. 3 ustawy z dn. 26.02.1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. F oraz § 2 uchwały nr 137 Rady Min. z 30.12.1989 r. w sprawie określenia towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (MP Nr 44, poz. 354) Rada Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

W 1999 r. wprowadza się dwa etapy podwyżki cen biletów na przejazd osób środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji

§ 2

Ustala się ceny biletów za jednorazowy przejazd osób środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w następującej wys.


 1. Na liniach w granicach administracyjnych miasta:
 2. Termin

  Obowiązywania podwyżki

  1.01.1999 -

  I etap

  1.07.1999 -

  II etap

  za przejazd jednej osoby

  1,20 zł

  1,30 zł

 3. Na liniach podmiejskich podzielonych na 6-cio kilometrowe odcinki strefowe, licząc od centrum miasta

Termin

Obowiązywania podwyżki

1.01.1999 -

I etap

1.07.1999 -

II etap

a) w granicach jednej strefy

1,20 zł

1,30 zł

b) z przekroczeniem granicy jednej strefy

1,30 zł

1,40 zł

c) z przekroczeniem granicy dwóch stref

1,60 zł

1,70 zł

d) z przekroczeniem granicy trzech stref

1,90 zł

2,00 zł

- za przejazd jednej osoby z terenu podmiejskiego do miasta lub odwrotnie:

Termin

Obowiązywania podwyżki

1.01.1999 -

I etap

1.07.1999 -

II etap

a) z I strefy (do 6 km)

1,30 zł

1,40 zł

b) z II strefy (ponad 6 km do 12 km)

1,60 zł

1,70 zł

c) z III strefy (ponad 12 km do 18 km)

1,90 zł

2,00 zł

d) z IV strefy (ponad 18 km do 24 km)

2,20 zł

2,30 zł

 


3. Na liniach podmiejskich za przejazd 1 osoby :

4. Cena biletu ulgowego jednorazowego i miesięcznego wynosi 50% ceny biletu normalnego.

5. Przejazd autobusem z wsiadaniem i wysiadaniem na terenie tej samej miejscowości uważa się za przejazd w jednej strefie podmiejskiej, chyba, że dł. trasy przejazdu przekracza 6 km lub przekracza granice miejscowości.

Na terenie działalności MZK Jarosław ważne są bilety zakupione w punktach sprzedaży Jarosławia i okolicznych miejscowości wyłącznie z nadrukiem "MZK Jarosław". Bilety zakupione na terenie innych MZK nie będą honorowane.

§ 3

1. Osoby korzystające z przewozów środkami komunikacji miejskiej mogą nabywać następujące rodzaje biletów miesięcznych:

a) imienne bilety trasowane normalne i ulgowe,

b) ogólnie dostępne bilety sieciowe na okaziciela.

2. Ustala się ceny na bilety miesięczne na liniach miejskich i podmiejskich w wysokości określonej w taryfach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały,

3. Legitymacje na imienne trasowane bilety miesięczne wydaje Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu.

§ 4

1. Ustala się następujące opłaty specjalne:

2. Opłatę za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 20 cm x 40 cm x 60 cm albo za przewóz wózka dziecinnego lub psa ustala się w wysokości opłaty normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.

Termin

obowiązywania podwyżki

1.01.1999 -

I etap

1.07.1999 -

II etap

a) za przejazd bez ważnego biletu

60,00 zł

65,00 zł

b) j.w. lecz w przypadku uiszczenia opłaty u rewizora lub w kasie MZK w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu (obniżenie o 30%)

42,00 zł

45,50 zł

c) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego

180,00 zł

195,00 zł

d) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy za które taryfa przewiduje opłaty

24,00 zł

26,00 zł

 

3. Ceny usług komunikacyjnych świadczone poza obowiązującym rozkładem jazdy, ustalane są przez Miejski Zakład Komunikacji na zasadzie rentowności.

§ 5

1. Do korzystania z biletów ulgowych na terenie działalności MZK są uprawnieni:

a) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych policealnych i studenci do 26 roku życia,

b) dzieci od lat 4 do 7.

2. Do korzystania z biletów ulgowych w granicach administracyjnych miasta Jarosławia są uprawnieni:

a) emeryci na podst. odcinka emerytury z ostatniego m-ca wraz z dowodem osobistym, renciści - osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczeń ZUS,

b) inwalidzi słuchu - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych.

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie działalności MZK są uprawnieni:

a) osoby po przekroczeniu 75 r. życia oraz dzieci do lat 4,

b) renciści - osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podst. orzeczenia ZUS wraz z dowodem osobistym i ich opiekunowie na czas podróży,

c) ociemniali i ich przewodnicy na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

4. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Jarosławia są uprawnieni:

a) członkowie Związku Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką,

b) członkowie Zw. Sybiraków (obu organizacji związkowych)

c) inwalidzi wojenni i wojskowi,

d) członkowie Światowego Związku AK,

e) honorowi krwiodawcy posiadający Złotą Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

f) kombatanci, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

g) dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie z Ośrodków Rehab.-Wychowawczych oraz Specjal. Ośrodka Szkolno-Wych. i ich opiekunowie na czas podróży.

§ 6

Traci moc uchwała nr 389/XXIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie cen na przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejskiego zakładu Komunikacji w Jarosławiu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą dla I etapu od 1 stycznia 1999 r., dla II etapu od 1 lipca 1999 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych i publikację w prasie lokalnej.

 

 

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31