Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (73) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 12
Co dalej z komunikacją w Jarosławiu?
 

Pogłębiające się problemy komunikacyjne Jarosławia od lat wymagają radykalnych rozwiązań. Pomimo długotrwałych starań władz samorządowych, uzyskanie znaczących środków z budżetu centralnego na ten cel, wydaje się być ciągle odległe. Z konieczności podejmowane są więc próby, choćby częściowego ograniczenia występujących uciążliwości komunikacyjnych, na miarę możliwości finansowych samorządu i zarządców ważniejszych dróg przebiegających przez Jarosław. Celowi temu służyły między innymi dwie ubiegłoroczne (grudniowe) narady robocze zainicjowane przez Burmistrza Miasta Jerzego Matusza.

Duże natężenie ruchu kołowego utrudniające szybkie przemieszczanie się pojazdów, bywa zwykle przyczyną zwiększonej wypadkowości. Jarosław pod tym względem nie odbiega niestety od krajowych statystyk. W ramach przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku, administrująca drogi krajowe Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych Oddział Wschodni w Rzeszowie (dotychczasowa Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych) powierzyła Politechnice Krakowskiej wykonanie opracowania zatytułowanego "Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w mieście Jarosław". W ramach finansowanego przez budżet centralny programu planowane jest między innymi skrócenie czasu przejazdu pojazdów przez miasto poprzez modernizację skrzyżowań z wydzieleniem w ich obrębie dodatkowych pasów do skrętu w lewo oraz podniesienie bezpieczeństwa pieszych, czemu służyć ma zmiana usytuowania niektórych przejść przez jezdnię i budowa w ich rejonie tak zwanych "wysepek", umożliwiających dwuetapowe pokonywanie jezdni. Inwestycje przewidziane wspomnianym programem zostały już rozpoczęte w ubiegłym roku (przebudowa skrzyżowania w rejonie ulic: Jana Pawła II, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego i Słowackiego) i będą kontynuowane w roku bieżącym poprzez przebudowę dwóch kolejnych ważnych skrzyżowań w rejonie Pl. Mickiewicza oraz ulic: 3 Maja i Hetmana Jana Tarnowskiego. Skomplikowane prace w powiązaniu z koniecznością utrzymania w ich rejonie ciągłego ruchu kołowego, stwarzają wiele problemów nie tylko kierowcom i pieszym, lecz także ekipie wykonawczej. W tej sytuacji, pomimo występujących utrudnień konieczna jest szeroko pojęta wyrozumiałość i społeczna akceptacja podjętych działań.

Inicjatywy mające na celu poprawę organizacji ruchu kołowego w mieście podejmuje miejski samorząd. W wyniku zorganizowanego przez Urząd Miasta przetargu, krakowska Firma altrans wykonała "Studium transportu kołowego dla miasta Jarosławia". Obszerne opracowanie ukazuje najlepsze rozwiązania komunikacyjne przy równoczesnym uwzględnieniu takich czynników jak: "przepustowość" pojazdów w ciągu doby i czas niezbędny do przejazdu przez miasto oraz możliwości lokalizacyjne w odniesieniu do już istniejącej zabudowy. Studium analizuje powyższą problematykę również perspektywicznie do 2015 roku. Przedstawione skrótowo już podjęte i planowane w przyszłości działania, zmierzające do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego w granicach miasta, nie rozwiążą niestety tego problemu radykalnie. Sposobem na maksymalne ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych w mieście byłaby budowa obwodnicy. Jest to jednak bardzo droga inwestycja nie mająca szans realizacji bez finansowania centralnego. Przy braku możliwości realizacji całego

zadania, w chwili obecnej sugeruje się etapowanie budowy

tej drogi, przy czym pierwszy odcinek o długości 7,5 km przebiegałby od granicy miasta z Tywonią do połączenia z drogą nr 4 pomiędzy Jednostką Wojskową a ZPDz. "Jarlan". Ostatnio w sprawie tej nastąpił pewien przełom, ponieważ po raz pierwszy DGDPOWB w Rzeszowie (d. DODP) wyraziła wolę podpisania porozumienia z Zarządem Miasta na wspólne finansowanie opracowania koncepcji obwodnicy wraz z oceną oddziaływania jej na środowisko i uzgodnieniem z Dyrekcją Generalną Dróg Publicznych w Warszawie materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji. Po podjęciu 28.12.1998 r. stosownej uchwały przez Radę Miasta Jarosławia wspomniane porozumienie zostało już podpisane.

Trzeba jednak pamiętać, że główna sieć komunikacyjna miasta to nie tylko drogi krajowe. Obowiązujący od 1 stycznia 1999 r. nowy układ administracyjny kraju spowodował, że dotychczasowe drogi wojewódzkie administrowane przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich w Przemyślu przeszły pod zarząd służb drogowych Starostwa Powiatu. Tym samym podpisane w ubiegłym roku przez Zarząd Miasta i WDDM w Przemyślu porozumienia o wspólnym finansowaniu przygotowania czterech zadań planowanych do realizacji w zakresie dotychczasowych dróg wojewódzkich, znalazły się w gestii samorządu powiatowego. Wychodząc naprzeciw zmianom w zakresie administrowania dróg wojewódzkich 4 grudnia ub. roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli jarosławskiego samorządu powiatowego i miejskiego oraz WDDM w Przemyślu, podczas którego dokonano kilku bardzo ważnych ustaleń. Pierwszym z nich jest uzgodnienie trasy przebiegu drogi stanowiącej przedłużenie ul. Morawskiej do ul. Pruchnickiej (u zbiegu z ul. Strzelecką). Droga o długości około 2,5 km i szerokości 7,0 m ma być wyposażona także w chodnik, lecz tylko w granicach miasta. Ze względu na brak możliwości dokonania zmiany parametrów istniejącego wiaduktu kolejowego u wylotu ul. Morawskiej, droga przeznaczona będzie jedynie dla samochodów osobowych i niektórych dostawczych. Zgodnie z zawartym w ubiegłym roku porozumieniem, gotowa już koncepcja drogi, do końca marca 1999 r. powinna uzyskać stosowne uzgodnienia.

Na trzy kolejne zadania:

przedłużenie ul. Bandurskiego od ul. Grodziszczańskiej do drogi krajowej nr 4,

przedłużenie ul. Pogodnej do ul. Grodziszczańskiej,

zmiana profilu zakrętu u zbiegu ulic: Czarnieckiego i Bema,

opracowane są już projekty techniczne.

Pełna realizacja przedstawionych planów w zakresie dróg, dawniej wojewódzkich a obecnie powiatowych, nie będzie jednak możliwa bez przyznania Starostwu Powiatu Jarosławskiego odpowiednich środków finansowych z budżetu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To z kolei będzie możliwe jeżeli potwierdzą się rządowe zapowiedzi o planowanym wzroście realnym środków budżetu Państwa na drogi w 1999 r. o 7,5 % powyżej zakładanej inflacji.

Poza tym niezbędne będzie ścisłe i efektywne współdziałanie samorządów wszystkich szczebli, przy równoczesnym wsparciu planowanych zamierzeń ze strony Parlamentarzystów z naszego regionu, pracujących zwłaszcza w sejmowej komisji do spraw transportu.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Groszek

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31