Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (73) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 10
U c h w a ł a Nr 22/III/98

Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 1998 r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.

Na podst. art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1,3,6 i art. 4 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta Jarosławia ustala następujące zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia:

§ 1

W uchwale nr 411/XXXIV/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia w § 11 wprowadza się pkt 1 o brzmieniu"

"W granicach administracyjnych Miasta Jarosławia dopuszcza się prowadzenie hodowli pszczół pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Miasta Jarosławia przy czym ustala się jako podstawowe kryterium zachowanie następujących odległości uli:

10 m od granicy sąsiedniej działki,

30 m od dróg i budynków".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji d/s Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Jarosławia oraz rozplakatowaniu na terenie miasta.

 

U C H W A Ł A Nr 34/IV/98

RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.

Działając na podstawie § 3, ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz.U .Nr 151, poz. 716 z późn. zm.) w związku z art.18 ,ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miasta u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się opłatę za pobór 1m3 wody w wysokości :

gospodarstwa domowe 1,47 zł

pozostali odbiorcy 1,56 zł

§ 2

Ustala się opłatę za odprowadzenie 1m3 ścieków w wys. :

gospodarstwa domowe 1,13 zł

pozostali odbiorcy 1,28 zł

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta .

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 532/XL/97 Rady Miasta Jarosławia z 29 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacyjnym.

UCHWAŁA Nr 32/IV/98

Rady Miasta Jarosławia

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

Na podst. art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1

Ustala się górną stawkę opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywane przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Jarosławiu i podmioty posiadajace zezwolenie Burmistrza na wykonywanie tych usług w wysokości:

1. 22,20 zł za wywóz 1m przestrzennego odpadów stałych

2. 9,60 zł za przyjęcie 1m przestrzennego odpadów stałych na składowisko,

3. 13,60 zł za 1m3 odpadów ciekłych (wywóz + unieszkodliwienie).

§ 2

Górna stawka opłaty za przyjęcie na miejskie składowisko odpadów stałych od osób dostarczających je we własnym zakresie (nie korzystających z usług jednostek specjalistycznych) wynosi 9,60 zł za 1m przestrzenny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta .

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji d/s Gospodarki Miejskiej Rady Miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 512/XXXIX/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i pod lega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta oraz rozplakatowaniu na terenie miasta.

 

 

 

I N F O R M A C J A

W związku z pytaniami dotyczącymi Uchwały Nr 6/II/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta informujemy, że:

dla szkół podstawowych nr 2, 5, 6, 7 i 11 przeznaczono kwotę 282.420 zł,

na finansowanie programu Montessori w Przedszkolu Nr 8 - 5.000 zł,

wyposażenie sali informatycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej - 52.000 zł.

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31