Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (73) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 3

SESJA RADY MIASTA

Ostatnia w 1998 r. sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 28 grudnia. Uczestniczyli w niej: p. Urszula Słychań - Wysocka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, p. Tomasz Niedźwiedź - przedstawiciel ZOZ, p. Tadeusz Lewko - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji, p. Jerzy Szmigielski - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wraz z zastępcą - p. Barbarą Bernatowicz - Wisz, p. Felicja Krawczuk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przewodniczący Rad Dzielnic i naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta. Dyrektor ZOZ p. Urszula Słychań - Wysocka zapoznała radnych z problemami wdrażania w życie reformy służby zdrowia. Pomimo konieczności - według reformy - oddzielenia lecznictwa specjalistycznego od podstawowego, ze względu na wysokie koszty takiego rozwiązania, Dyrekcja zadecydowała o pozostawieniu w ZOZ wszystkich elementów. Radni zostali poinformowani o dokonanych i planowanych inwestycjach i remontach, jak również o dobrych wynikach kontroli przeprowadzonej w szpitalu.

31 radnych obecnych na sesji podjęło w trakcie obrad 14 uchwał. Jednomyślnie dokonano przeniesień w budżecie miasta: zmniejszając wydatki na oświetlenie miasta w kwocie 150 tys. zł przeznaczono na zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, natomast kwotę 61 tys. zł z rezerwy budżetowej przeznaczono na zakup budynku mieszkalnego dla państwa Kotlińskich - Polaków przybyłych z Kazachstanu.

Również bez dyskusji przyjęto zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

Jednogłośnie zapadły zmiany w uchwale określającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych (tekst uchwały na str. 10).

W związku z wysokimi kosztami przewozu, jednomyślnie podniesione zostały ceny na przewozy osób autobusami MZK i wprowadzone zmiany w uprawnieniach do korzystania z ulg. Szczegóły na str. 13.

Najwięcej dyskusji wywołał projekt podwyżek cen wody. Ostatecznie w wyniku głosowania 16 głosami za, przy 10 przeciwnych Rada zadecydowała, że za 1 m3 wody gospodarstwa domowe płacić będą 1,47 zł, zaś pozostali odbiorcy - 1,56, natomiast opłata za odprowadzenie1m3 ścieków w gospodarstwach domowych wynosi 1,13 zł i 1,28 u pozostałych odbiorców.

Przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 r., którego celem jest m.in. ograniczenie wielkości spożycia napojów alkoholowych, pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń.

Jednogłośnie lub większością głosów podjęto 3 uchwały geodezyjne.

Przy 1 głosie wstrzymującym się, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie partycypacji Gminy Miejskiej Jarosław w kosztach opracowania koncepcji programowej obwodnicy miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4. Szacunkowy koszt opracowania wynosi 500 tys. zł, przy czym z budżetu miasta finansowane będzie 50% kosztów.

Po raz pierwszy w nowej kadencji przyznana została złota odznaka "Za zasługi dla miasta Jarosławia" p. Stanisławowi Lenarowi "za pracę pedagogiczną i rozwijanie talentu plastycznego wśród uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a także za całokształt działalności artystycznej, wśród której szczególne miejsce zajmują prace na rzecz Jarosławia i jego mieszkańców".

W głosowaniu tajnym uzupełniono składy stałych komisji Rady Miasta Jarosławia o osoby spoza Rady.

Po zakończeniu części uchwałodawczej odbył się godzinny koncert kolęd w wykonaniu zespołów muzyki dawnej: Camerata Vistula i Bornus Consort.

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Szkodny

 

Pani Zofii Guzowskiej

Radnej Rady Miasta Jarosławia

wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki

składają

członkowie Rady i Zarządu Miasta

 

Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30