Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (99) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 12
UCHWAŁA Nr 405/XXIX/2001
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 9 lutego 2001 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.


Na podstawie art. 41 ust. 2ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982 r. z późn.zm./,

RADA MIASTA JAROSŁAWIA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Par. 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.


Par. 2

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako określanie zadań, których realizacja:

1/ przyczyni się do udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
2/ spowoduje zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
3/ umożliwi prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4/ przyczyni się do racjonalnego ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
5/ zintensyfikuje działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie ich działalności oraz organizację imprez o charakterze kulturalno - oświatowym jak również organizację imprez sportowych.


Par. 3

1. Zarząd Miasta Jarosławia podejmie czynności mające na celu ścisły nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Miasta w tym zakresie.


Par. 4

W celu właściwej realizacji zadań określonych w par. 3 Program Profilaktyki kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie zasad w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli w tym zakresie.

Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.
Par. 5

W ramach nakreślonych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zarząd Miasta Jarosławia jest zobowiązany do:

1/ udzielania poparcia istniejącym i tworzącym się organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji,
2/ podejmowanie działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
3/ tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
4/ działalności wychowawczej i informacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej,
5/ zapobiegania negatywnym następstwom i skutkom nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.

Par. 6

Program Profilaktyki określa część zadań związanych z profilaktyką w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001, do realizacji których zobowiązuje się wszystkie organy samorządowe miasta Jarosławia w zakresie:
1/ zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz podjęcia działań zmierzających do szerszej informacji w sprawach lecznictwa odwykowego,
2/ doradztwa, w tym doradztwa prawnego, związanego z ochroną przed przemocą w rodzinie,
3/ opracowania bloku tematycznego, który mógłby być elementem włączonym w obrady Rady Miasta Jarosławia, co zwróci uwagę na kwestię picia alkoholu alkoholu przez nieletnich na terenie gminy i wynikające stąd problemy,
4/ Zarząd Miasta Jarosławia będzie inicjował, organizował i wspomagał działalność podległych jednostek i instytucji społecznych w sprawach tworzenia klubów AA oraz nadzorował organizację prelekcji i odczytów obrazujących negatywne skutki nadużywania alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.
5/ Zobowiązuje się Straż Miejską wraz z Policją do prowadzenia działań operacyjnych mających na celu ograniczenie nielegalnego handlu alkoholem na terenie miasta Jarosławia.


Par. 7

W celu określenia stopnia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Rada Miasta Jarosławia zobowiązuje Zarząd Miasta Jarosławia do uzyskiwania okresowych sprawozdań organów Policji, SP ZOZ w Jarosławiu, dot. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w powiązaniu z ilością funkcjonujących na terenie miasta punktów sprzedaży alkoholu oraz przedstawienia stosownych wniosków w razie pogarszającej się sytuacji.


Par. 8

W przypadku stwierdzenia bezpośredniego związku pomiędzy liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych a wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta, Rada Miasta Jarosławia może podjąć decyzję o zweryfikowaniu liczby punktów sprzedaży alkoholu.


Par. 9

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracuje szczegółowy harmonogram działań związanych z realizacją postanowień Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.

2. W okresie do 28 lutego każdego roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedkłada Radzie Miasta Jarosławia sprawozdanie z realizacji postanowień za rok ubiegły.


Par. 10

Do realizacji Uchwały zobowiązuje się Zarząd Miasta Jarosławia oraz podległe wszystkie jednostki i instytucje.


Par. 11

Nadzór nad realizacją postanowień Uchwały sprawuje Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31