Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (99) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 7

Dodatki mieszkaniowe

Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zdaniem własnym gminy, które wprowadziła ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późniejszymi zmianami). To szczególne świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o niskich dochodach ma charakter obligatoryjny. Przysługuje ono bowiem - z mocy prawa - wszystkim, którzy spełniają określone kryteria w cytowanej wyżej ustawie.

Urząd Miasta Jarosławia realizując ustawowe obowiązki w zakresie dodatków mieszkaniowych wypłacił ich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. 15.788 na łączną kwotę - 2.093.270,79 zł. Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie tego przedsięwzięcia wyniosła 40%. Pozostałe 60% miasto musiało wypłacić ze środków własnych. Miesięcznie z tej formy pomocy korzystało nieco ponad 1300 gospodarstw domowych, zaś średnia wypłata wynosiła 132,62 zł. Z tej liczby zdecydowaną większość stanowili najemcy mieszkań spółdzielczych z lokatorskim i własnościowym prawem do lokalu - 52 % oraz mieszkańcy lokali komunalnych - 32%.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. Podstawą jego przyznania jest złożenie stosownego wniosku przez osobę do tego uprawnioną (posiadającą tytuł prawny do lokalu, bądź uiszczającą odszkodowanie za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego i oczekującą na lokal socjalny lub zamienny). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane w najbliższym naszym Biuletynie. Można je również otrzymać w pok. nr 6 (parter) Urzędu Miasta Jarosławia, który zajmuje się kompleksowym załatwianiem spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

Zastępca Burmistrza Miasta
Zbigniew PISKORZ

Nowosci wydawnicze


Ukazał się nowy, XIII tom Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, w którym znajduje się m.in. wyczerpujące sprawozdanie z pracy. Są też opracowania tematyczne Marka Gosztyły "Zabytki dziedzictwa kulturowego na terenie byłego województwa przemyskiego", Marii Dayczak - Domanasiewicz "Kilka uwag na temat perspektyw rozwojowych", Józefy Frendo "Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Jarosławiu w latach 1889-1939", Leszka Smoczkiewicza "Jarosławski pikulik", Edwarda Płocicy "24 Pułk Artylerii Polowej w Jarosławiu", Stanisława Sobockiego "Etymologia nazewnictwa szpitali", Jerzego Czechowicza "Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Jarosławiu na przykładzie Kirkutu", Andrzeja Koperskiego "Pradzieje i wczesne średniowiecze Pruchnika". Rocznik można nabyć w siedzibie SMJ.
Wspólnie łatwiej rozwiązać problemy służby zdrowia


Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miasta Jarosławia na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2001 r. zaproponowała zorganizowanie spotkania z Komisją Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Zatrudnienia Rady Powiatu Jarosławskiego w celu omówienia programu rozwoju i restrukturyzacji służby zdrowia.

Wspólne posiedzenie obu komisji pod przewodnictwem Huberta Żaka i Jerzego Grzebyka odbyło się 7 lutego br. w szpitalu Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Oprócz stałych członków komisji w debacie uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny, Wiceprzewodniczący RM: Stanisław Sobocki oraz Witold Garczyński, Burmistrz Miasta Jan Gilowski, Wiceburmistrz Zbigniew Piskorz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Józef Sieczka, Wicestarosta Janusz Kołakowski oraz Dyrektor COM Urszula Słychań - Wysocka.

Dyrektor COM przedstawiła obecną sytuację służby zdrowia na terenie powiatu. Członkowie komisji wyrazili zaniepokojenie warunkami stawianymi przez Podkarpacką Regionalną Kasę Chorych. W związku z powyższym obydwie komisje zadeklarowały chęć współpracy w rozwiązaniu niektórych problemów.

Zdecydowano o poparciu starań Dyrekcji COM zmierzających do poszerzenia liczby kontraktów z PRKCh na usługi medyczne. Za krzywdzącą - szczególnie dla pacjentów - komisje uznały decyzję o zmniejszeniu liczby łóżek na Oddziale Wewnętrznym szpitala. Dlatego postanowiły wystosować wniosek o renegocjowanie w tej sprawie.

Pojawiające się coraz częściej przypadki chorób nowotworowych jelita grubego, brak specjalistycznej aparatury diagnostycznej w szpitalu COM oraz wysokie koszty wykonywanych poza Jarosławiem badań, zmobilizowały Komisję Zdrowia Rady Miasta (12.01.) do złożenia wniosku o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł w tegorocznym projekcie budżetu na zakup kolonoskopu. Ze względu na brak możliwości prawnych zrealizowania zadania przez miasto, obydwie komisje na wspólnym posiedzeniu podjęły decyzję o wystąpieniu zarówno do Zarządu Miasta jak i Zarządu Powiatu z wnioskiem o wspólne sfinansowaniu zakupu kolonoskopu.

Komisje zdrowia obu samorządów zobowiązały się do wspólnego działania mającego na celu stworzenie finansowych podstaw do realizacji powyższego zakupu.

Ponieważ służba zdrowia należy do zakresu zadań powiatu, konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia z miastem. Władze Jarosławia rozumiejąc istniejącą sytuację przejawiają wolę współpracy w tym zakresie.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31