Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (99) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 13
Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Jarosławia z dnia9 lutego 2001 roku

Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu /gastronomia/
i poza miejscem sprzedaży /detal/ oraz kontroli obrotu tymi napojami.


I Wydawanie zezwoleń


par. 1

Podmiot gospodarczy ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sprzedaż detaliczna /jest zobowiązany do przedłożenia w formie załącznika do podania,

planu lokalu ze wskazaniem wydzielonego stoiska, gdzie będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych /w przypadku sklepu branżowego/.


par. 2

Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /sprzedaż gastronomiczna/

przedkłada w formie załączników do podania: opinię właściwego dla miejsca usytuowania lokalu Zarządu Rady Dzielnicy, plan lokalu z określeniem ilości

miejsc konsumpcyjnych oraz jego metrażu.
par. 3

Przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w par.1 i 2

organ wydający zezwolenie przeprowadza wizję lokalną w celu stwierdzenia zachowania warunków usytuowania lokalu oraz innych wymogów zgodnie

z Uchwałą Rady Miasta Jarosławia oraz stanu jego przygotowania do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.


par. 4

Nie wydaje się decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych na rzecz podmiotów, których lokale wskazane do prowadzenia sprzedaży

napojów alkoholowych w dniu przeprowadzenia wizji lokalnej nie są przygotowane do prowadzenia działalności /np. są w trakcie remontu,

adaptacji, bez wyposażenia/ lub nie spełniają wymogów określonych w Uchwale Rady Miasta Nr 561/XL IV/98 w sprawie zasad usytuowania

Miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na obszarze miasta.
par. 5

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje się po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty określonej w art. 11I ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


par. 6

1. Podmiot prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany do corocznego składanie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

2. Organ wydający zezwolenie zamieszcza na druku zezwolenia informację, dot. obowiązku corocznego składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych /art.111 ust. 4 ustawy/ oraz wymienia przyczyny stanowiące podstawę do cofnięcia zezwolenia.

Druk zezwolenia zawiera również zobowiązanie do umieszczenia w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych /w widocznym miejscu/ oryginału bądź kopii posiadanego zezwolenia oraz informacji o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz szkodliwości spożycia napojów alkoholowych.II Cofanie zezwoleńpar. 7

Wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ulegają cofnięciu w przypadkach określonych w art. 18 ust.6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


par. 8

Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia może zostać wszczęte z Urzędu lub na wniosek:

1. Właściwej Rady Dzielnicy
2. Komisji Rady Miasta
3. Komendy Powiatowej Policji
4. Zarządu Miasta
5. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


par. 9

Przed wszczęciem postępowania organ, który wydał zezwolenie wzywa zainteresowaną stronę, celem złożenia wyjaśnień.


par. 10

Szczególnie istotne znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku o cofnięcie zezwolenia będzie miało udokumentowanie faktu wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w najbliższej okolicy lokalu/ notatki policji, Straży Miejskiej/ oraz sprzedaży alkoholu nieletnim.


par. 11

W trakcie prowadzonego postępowania może zostać przeprowadzona rozprawa administracyjna, dla uzyskania obiektywnego poglądu na sprawę, przed podjęciem decyzji.


par. 12

Protokół z przeprowadzonej rozprawy wraz z całością akt przedkłada się na posiedzenie Zarządu Miasta, celem uzyskania opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia w przypadkach określonych w art. 18 ust. 6pkt. 3, 4, 5, 6ustawy.


par. 13

Decyzję o cofnięciu zezwolenia w sytuacjach określonych w art.18 ust. 6 pkt. 1, 2 ustawy, wydaje się po uzyskaniu opinii Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


par. 14

Do prowadzonego postępowania o wydanie oraz cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /terminy, tryb odwołania itp./ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

III Kontrola
par. 15

Do przeprowadzenia kontroli punktów handlowych, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,upoważniony jest organ wydający zezwolenia.


par. 16

1. Kontrolę przeprowadza się w składzie co najmniej 2 osobowym.
2. W skład zespołu kontrolnego wchodzą:
1/ pracownicy merytorycznego wydziału,
2/ funkcjonariusze Straży Miejskiej.
3. Do składu Komisji może zostać włączony przedstawiciel Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


par. 17

1. Kontrole zasad obrotu napojami alkoholowymi mogą być również przeprowadzane wspólnie z innymi zainteresowanymi instytucjami /Policja, PIH, Sanepid, Urząd Skarbowy/.
2. Merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta mogą uczestniczyć w kontrolach inicjowanych przez inne instytucje lub też sami inicjują wspólne kontrole placówek handlowych.

par. 18

1. Kontrolujący prowadzą czynności służbowe na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza Miasta.
2. Kontrole mogą być przeprowadzane z urzędu, zgodnie z opracowanym corocznie planem kontroli lub każdorazowo na zlecenie Burmistrza.
3. Zapis ust.1 i 2 nie dotyczy instytucji, które w swoim zakresie statutowym zobowiązane są do przeprowadzania kontroli.

par. 19

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest każdorazowo protokół, z treścią którego kontrolujący zapoznają Burmistrza Miasta.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli drobnych nieprawidłowości, kontrolujący we wnioskach pokontrolnych zobowiązuje podmiot gospodarczy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień związanych z obrotem napojami alkoholowymi, kontrolujący sporządza wniosek o ukaranie podmiotu gospodarczego do Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym, równocześnie może wystąpić do Burmistrza o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31