Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000

Strona 8
Strategia rozwoju miasta na lata 2000 - 2010

Trwają końcowe prace nad "Strategią rozwoju miasta Jarosławia na lata 2000-2010". Jest to koncepcja rozwoju społecznego i gospodarczego wskazującą z jednej strony jego cele rozwojowe, a z drugiej potencjalne możliwości i siły sprawcze, środki, narzędzia oraz instrumenty realizacji tych celów w określonym horyzoncie czasowym.

Określona w strategii misja i cele wiążą się ściśle z zadaniami własnymi tego miasta, którymi są działania na rzecz tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb podstawowych całej ludności Jarosławia poprzez wykorzystanie m.in. potencjału ludzkiego, rozwój potencjałów technicznych, infrastruktury społecznej i gospodarczej, jak również ochronę zasobów kultury materialnej.

Misja miasta Jarosław wypracowana została w trakcie debat strategicznych. Misja to opis wizji miasta i głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

tab.gifW trakcie debat uczestnicy odpowiadali na pytania, jakie są najważniejsze problemy miasta, w czym miasto chce być atrakcyjne, dla kogo chce być atrakcyjne i z czego wynika jego wyjątkowość (czym różni się od innych). Uczestnicy podkreślali, iż najważniejszymi kierunkami rozwoju powinna być przedsiębiorczość, turystyka i oświata. W odpowiedzi na pytanie: kto ma być odbiorcą strategii, wyróżniano przede wszystkim mieszkańców.

W rozdziale dotyczącym turystyki zapisano następujące kierunki działań:
1. Kategoryzacja miasta - wydzielenie obszarów zainteresowań:
* Obiekty historyczne o walorach zabytkowych,
* Obszary sportu i rekreacji,
* Trasy rowerowe, spacerowe,
* Place zabaw,
* Obiekty życia kulturalnego: kina, biblioteki,
* Punkty widokowe i krajobrazowe,
* Baza turystyczna (hotele, restauracje, kempingi).

2. Podział istniejących obiektów na klasy i kategorie.

3. Wspólny (z powiatem, gminami sąsiednimi) program rozwoju turystyki - koordynacja działań:
* Punkt informacji turystycznej, przewodnicy,
* Wydzielenie turystycznych szlaków komunikacyjnych (w połączeniu z parkingami),
* Oznakowanie (rynek),
* Przewodniki turystyczne + mapy,
* Komunikacja miejska.
4. Oznakowanie ulic, rynku i budynków, wyeksponowanie starych, zabytkowych budowli.
5. Renowacja starówki (elewacje, kostka), wyeksponowanie Podziemnej Trasy Turystycznej,
6. Umieszczenie w eksponowanych miejscach miasta turystycznej mapy miasta - co warto zobaczyć?
7. Internetowa informacja turystyczna.
8. Sieć "automatycznych przewodników".
9. Udział w targach turystycznych, współpraca z biurami podróży, reklama w lokalnych mediach.
10. Promocja stałych imprez kulturalnych jako atrakcji turystycznych.
11. Budowa krytego basenu kąpielowego.
Uznano, że dla rozwoju miasta niezbędne jest lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, od tego zależą bowiem możliwości rozwoju turystyki. W tym obszarze sformułowano priorytet: "Program rozwoju turystyki". W ramach tego priorytetu sformułowano 3 cele strategiczne. Celem pierwszym jest tworzenie i inwentaryzacja bazy noclegowej. Dotychczasowa słaba baza noclegowa obejmująca w 1998 roku 5 obiektów z 224 miejscami noclegowymi, w tym 120 w hotelu, stanowi podstawową barierę rozwoju turystyki i wymaga rozbudowy. Celem drugim jest standaryzacja usług turystycznych. W odniesieniu do turystyki miejskiej zakłada się wydzielenie obszarów zainteresowania: obszary historyczne o walorach zabytkowych, obszary sportu i rekreacji, trasy rowerowe i spacerowe place zabaw, obiekty życia kulturalnego, punkty widokowe i krajobrazowe oraz baza turystyczna. Trzecim celem jest stworzenie interaktywnej sieci informacji turystycznej.

Promocja miasta zakłada:
1. Utworzenie Centrum Promocji Miasta - ujednolicenie systemu promocji miasta.
2. Zorganizowanie konkursu na logo miasta - charakteryzujące miasto, jego produkty - znak identyfikujący miasto.
3. Ustawienie tablic informacyjnych z nazwą i herbem (logo) przy drogach wjazdowych do miasta.
4. Opracowanie kalendarza cyklicznych imprez o charakterze masowym (uwzględniający imprezy kulturalne, oświatowe, święta religijne itp.).
5. Utworzenie Lokalnego Studia Medialnego - internet, radio, lokalne programy telewizyjne.
6. Utworzenie lokalnego periodyku (tygodnik) o wysokim poziome sztuki dziennikarskiej zajmującego się interesami lokalnej społeczności.
7. Poszerzenie Biuletynu Rady Miasta - utworzenie ramówki dla mieszkańców, z miejscem na polemikę i wypowiedzi.
8. Poprawa czytelności tablicy ogłoszeń Rady Miasta.
Dotychczasowe działania w tym obszarze uznano za niewystarczające. Aktywna promocja skierowana do mieszkańców miasta oraz gości będzie miała ważne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz dla jego rozwoju gospodarczego i społecznego w tym dla rozwoju turystyki.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31