Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000

Strona 10
Turystyka

"Drzewa, krzaki i kwiaty, muszą być bardzo dotknięte, kiedy widzą mnie przechodzącego w pośpiechu, nie zwracającego uwagi na święto, które mi zgotowały, na radość, którą mnie chcą obdarować. Zakwitły dla mnie, ubrały się dla mnie w listki i kwiaty, rozsiewają swoje zapachy każdego poranka, między pocałunkiem rosy a pożegnaniem słońca - wszystko dla mnie. Warto o tym przypomnieć komuś, kto przebiega obok nich rozkojarzony, nie posyłając im nawet pozdrowienia; bez najmniejszego ukłonu, bez uśmiechu... jak gdyby kwiaty z mojego ogrodu nie były piękniejsze od książek leżących na moim stole" (Primo Mazzolari)

Projekt "INFOTUR"


Turystyka jest dziedziną, która w czasach współczesnych wywiera doniosły wpływ na dynamikę i kształtowanie oblicza gospodarki regionalnej. Jej rozwój uzależniony jest od szeregu czynników natury społecznej, gospodarczej, politycznej, historycznej, geograficznej i innych. Wśród nich na czoło wybija się wzrost stopy życiowej ludności, rozwój infrastruktury transportu, potrzeba regionalizacji społeczeństwa, a także polityka państwowa nastawiona na zabezpieczenie większej ilości czasu wolnego.

Znaczną pozycję wśród współczesnych czynników aktywujących ruch turystyczny posiada edukacja rekreacyjna oraz wychowawczy charakter wędrówek. Różnorodne jakościowo czynniki łączy wątek ekonomiczny, ponieważ turystyka staje się ważną dziedziną działalności gospodarczej wpływającej stymulująco na transfer pieniądza od konsumenta do atrakcyjnych regionów.

Rosnący popyt na usługi turystyczne sprzyja procesowi tworzenia nowych miejsc pracy w usługach dominujących w ośrodkach turystycznych i w regionach, gdzie rozwija się nowa forma spędzania czasu wolnego tzw. agroturystyka. Efekty omawianych przesłanek mają swoje odzwierciedlenie w regionach przygranicznych, intensyfikując współpracę, wzmacniając budżety lokalnych samorządów i ludności poprzez napływ obcych środków płatniczych.

Generalnie rzecz biorąc można przyjąć turystykę za niemal równorzędną gałąź gospodarki krajowej wraz z przemysłem oraz handlem, która wpływa na przemiany przestrzenne i restrukturyzację gospodarki regionalnej. Przemiany dokonujące się na obszarach gmin i powiatów z względnie rozwiniętym rynkiem turystycznym świadczą o jego aktywizującym społecznie i gospodarczo charakterze. Wszelkie migracje okresowe ludności pociągają za sobą wzrost zróżnicowanych potrzeb konsumenckich, które zaspokaja miejscowa ludność. Zjawiska te wpływają na napływ kapitału zasilającego budżet samorządów (np. opłaty) oraz podmiotów świadczących usługi.


Powiat jarosławski jako organizm administracyjnie jednorodny stanowi w projekcie rynek generacji produktów oraz usług turystycznych. Istota projektu tkwi we właściwym wytworzeniu struktur połączonych w kompleks i w efekcie dających produkt oczekiwany, który jest poszerzoną formą podstawowego produktu turystycznego. Przemysł turystyczny wytwarzający oczekiwany produkt turystyczny zawiera struktury ogólnie przyjęte za jego wytwór, projekt w początkowych fazach realizacji bazuje na nich. Część produktu oczekiwanego w projektowanym rynku turystycznym już istnieje i spełnia swoje zadania usługowe, część należy zmodernizować do poziomu aktualnych potrzeb konsumenta - elementy brakujące wytworzyć i przystosować do obowiązujących standardów.

Biorąc pod uwagę możliwości turystyczne projektowanego rynku oraz różnorodne potrzeby i motywy zakupu produktu przez konsumenta, zakłada się powstanie produktu wzbogaconego, który wyprzedzałby oczekiwania klienta a w perspektywie wygenerowanie i rozwój produktu potencjalnego.

Formalizacja ruchu turystycznego obejmuje powstanie wielodyscyplinowych tras turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, obiektów obsługi ruchu turystycznego, terenów rekreacyjnych. Podstawę opracowania poszczególnych elementów tego działu stanowią:

- inwentaryzacja turystyczna wstępna,
- wieloletnie doświadczenie i praktyka w obsłudze ruchu turystycznego i organizacji imprez turystycznych,
- badania nad stanem gospodarki turystycznej powiatu oraz weryfikacja potencjału turystycznego projektowanego terenu, uzupełnione porównianiami jakościowymi danych zaczerpniętych od organizacji zajmujących się turystyką.

Kazimierz Mrozowicz
Stanisław Leśnicki
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31