Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000

Strona 12
Budżet miasta Jarosławia

27 grudnia 1999 r. Uchwałą Nr 263/XIV/99 Rada Miasta Jarosławia przyjęła budżet miasta na rok 2000. Planowane dochody, na które składają się dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi organami państwowymi i samorządowymi, dotacje z funduszy celowych, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od nieterminowo uiszczanych podatków i opłat, odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek, dochody z kar pieniężnych i grzywien - wynoszą 45.174.923 zł. Dochody budżetu ustalane były w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów dotyczące wysokości kwoty subwencji ogólnej i prognozy udziału miasta we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim wskaźnikiem była analiza porównawcza wykonania dochodów za 1998 r. i przewidywanego wykonania za 1999 r.

Istotna była również informacja wojewody podkarpackiego o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na rok 2000 zaplanowano w kwocie 51.474.923 zł, co oznacza deficyt w wysokości 6.300.000 zł. Deficyt pokryty będzie dzięki zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4.245.000 zł (na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kolektor W) oraz z kredytu komercyjnego w wysokości 2.055.000 zł.

Mieszkańców miasta interesuje najbardziej w jaki sposób wydatkowane będą pieniądze. Zarząd Miasta przyszłoroczny budżet nazywa "budżetem rozwojowym i inwestycyjnym", gdyż m.in. na inwestycje komunalne przeznacza się 10.646.000 zł. Planowane jest zakończenie i przekazanie do eksploatacji: filtrów piaskowych, pompowni wody czystej i wody płucznej do filtrów piaskowych, koagulacji i budynku chemicznego oraz laboratorium w Zakładzie Uzdatniania Wody. Jest to inwestycja prowadzona od 1997 r. i finansowana częściowo z budżetu państwa. Zakończenie budowy ZUW pozwoli na pełne osiągnięcie zakładanej wydajności ujęcia i stacji uzdatniania wraz z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody w sieci miejskiej.

Kolejną ważną inwestycją będzie wykonanie odcinka o długości 1543 m kolektora W oraz 700metrowego odcinka kanalizacji ul. Pełkińskiej. Przewiduje się realizację odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych z osiedli: Sterańczaka i Cegielniane oraz ul. ks. Siarczyńskiego, a także kontynuację kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Misztale. W ramach inicjatyw inwestycyjnych z udziałem mieszkańców realizowana będzie kanalizacja ul. Szczytniańskiej, kanalizacja sanitarna ul. Łączności, Ludowej, Wolnej, Krakusa, odcinek wodociągu ul. Pogodnej, oraz kanalizacja sanitarna ul. Włókienniczej i Danilewicza. Na te decyzje mieszkańcy w/w terenów czekali od dłuższego czasu, więc ich realizacja poprawi niezbędne warunki egzystencji.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację mieszkaniową Rada postanowiła przeznaczyć kwotę 800.000 zł na kontynuację budowy budynku komunalnego przy ul. Wróblewskiego. Ponadto w budżecie znalazła się kwota 400.000 zł jako udział pieniężny w Spółce Gminnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym w Przemyślu 8 września 1999 r. będzie zajmować się budową domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadzie najmu.

Życzyć należy wszystkim: i władzom i mieszkańcom, by ten trudny z powodu wielości założonych do finansowania zadań inwestycyjnych budżet, udało się zrealizować w 100%.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31