Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (87) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 11
Załącznik do Uchwały Nr 273/XVI/2000
Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 lutego 2000 r.

ZASADY STOSOWANIA ULGI W UISZCZANIU MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU§ 1

Stosuje się zwolnienia z miesięcznej opłaty za świadczenia w miejskich przedszkolach:

1. w wysokości 100% w przypadku, gdy: a) przerwa w pracy przedszkola trwa cały miesiąc np. w czasie ferii letnich, b) dziecko uczęszcza do zorganizowanego oddziału "0" w szkole podstawowej, w wymiarze 5 godzin dziennie,

c) dziecko 6-letnie uczęszcza do zorganizowanego oddziału "0" w miejskim przedszkolu, w wymiarze 5 godzin dziennie i nie korzysta w czasie swego pobytu z żadnego posiłku,

d) dziecko uczęszcza do Przedszkola Nr 10 - oddziałów zorganizowanych w budynku Huty Szkła "Jarosław" ul. Morawska, a jeden z rodziców lub opiekunów dziecka jest pracownikiem Huty Szkła "Jarosław" S.A. (uzgodnienie płatności za korzystanie z pomieszczeń przedszkolnych na rzecz właściciela tych lokali jest wyłączną sprawą Dyrekcji Huty Szkła Jarosław S.A. i zainteresowanych pracowników, przy czym stroną tych uzgodnień nie jest Dyrekcja Przedszkola Nr 10),

e) rzeczywiste koszty utrzymania dziecka pokrywane są zgodnie Uchwałą Nr 297/XXVII/96 Rady Miasta, 2. w wysokości 75% w przypadku gdy :

a) dziecko 6-letnie uczęszcza do zorganizowanego oddziału "0" w miejskim przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie i dziecko korzysta z jednego posiłku dziennie,

3.w wysokości 50% w przypadku gdy: a) dziecko przebywa w sanatorium - pobyt udokumentowany (ulga jednomiesięczna), b) dziecko uczęszcza do zorganizowanego oddziału "0" w miejskim przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie i dziecko korzysta z dwóch posiłków dziennie,

c) dziecko uczęszcza do zorganizowanego oddziału "0" w miejskim przedszkolu w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie (z posiłkami),

d) dziecko w wieku żłobkowym lub przedszkolnym do lat 6 uczęszcza do miejskiego przedszkola lub oddziału "0" w wymiarze 5 godzin dziennie (bez posiłków).

4.Wykonanie uchwały w zakresie § 1 pkt. 1,2,3 zasad stosowania ulgi w uiszczaniu miesięcznej opłaty za świadczenia w miejskich przedszkolach należy do kompetencji dyrektora przedszkola.

5. Decyzję o zwolnieniu z miesięcznej opłaty za świadczenia w miejskich przedszkolach, dyrektor odnotowuje w ewidencji udzielonych zwolnień (z wyłączeniem pkt. 1a), oraz przekazuje ją do Zespołu Finansowo - Księgowego Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu.§ 2

1. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu: - w wysokości 50% w przypadku, gdy dochód miesięczny (netto, udokumentowany) rodziny dziecka nie przekracza kwoty 200 zł na jedną osobę przy jednoczesnym spełnieniu co najmniej jednego z niżej określonych przypadków:

a) dziecko uczęszczające do przedszkola wymaga szczególnej troski ze względu na stan zdrowia - udokumentowane zaświadczeniem lekarskim,

b) dziecko wymaga szczególnej troski ze względu na stałe przebywanie w środowisku zagrożonym patologią społeczną - wywiad środowiskowy,

c) pochodzi z rodziny wielodzietnej tj. troje i więcej dzieci, w przypadku, gdy do miejskiego przedszkola uczęszcza drugie lub kolejne dziecko z danej rodziny - stwierdzone w wywiadzie środowiskowym przez dyrektora przedszkola.

2. Częściowego zwolnienia z miesięcznej opłaty za świadczenia w miejskich przedszkolach wymienionego w pkt. 1 udziela Zarząd Miasta Jarosławia.

3. Decyzje o zwolnieniu odnotowuje się w ewidencji zwolnień prowadzonej w Wydziale Oświaty oraz przekazuje dyrektorowi przedszkola, do którego uczęszcza dziecko oraz do Zespołu Finansowo - Księgowego Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu.

4. Zwolnienia z opłaty Zarząd Miasta udziela na czas określony tj. od 1 września do ostatniego dnia lutego i od 1 marca do 31 sierpnia.

5.Możliwość korzystania z ulgi określonej § 2, nie przysługuje dzieciom korzystającym z ulg określonych § 1.

§ 3

1. Rodzice lub opiekunowie dziecka występują do Zarządu Miasta Jarosławia o zwolnienia określone w § 2, pkt.1 winni przedłożyć w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za pośrednictwem dyrektora miejskiego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko:

a) wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z opinią MOPS lub Rady Dzielnicy, b) wywiad środowiskowy wraz ze stanowiskiem dyrektora,

c) dokumenty określone w § 2. 2. Kompletne dokumenty Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich przedkładają w Urzędzie Miasta w terminach:

1) do dnia 15 września, 2) do dnia 15 lutego. 4. Podanie złożone bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia lub bez wymaganych w ust.1 dokumentów nie będą rozpatrywane do chwili ich uzupełnienia przez zainteresowanych.§ 4

1. Rodzice lub opiekunowie dziecka, którym przyznano określoną w § 2 ulgę w uiszczaniu miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu, zobowiązani są w terminie do jednego miesiąca do zgłoszenia dyrektorowi miejskiego przedszkola zmian w sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub materialnej dziecka, pod rygorem natychmiastowego cofnięcia udzielonej ulgi finansowej .

2. Dyrektor miejskiego przedszkola zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o sytuacji wymienionej w ust. 1, w przypadku, gdy ma ona istotny wpływ na wysokość udzielonej ulgi finansowej.

3. Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt. 1 i 2 przedłoży Zarządowi Miasta propozycje zmian w stosowaniu ulgi finansowej wymienionej w § 2.§ 5

1. Odwołanie od decyzji dyrektora miejskiego przedszkola określonej w § 1 można złożyć do Zarządu Miasta w terminie 14 dni od daty jej wydania.

2. Decyzja Zarządu Miasta określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku ostateczne decyzje należą do kompetencji Zarządu Miasta Jarosławia.§ 7

Zmiany w niniejszym Załączniku mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31