Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (87) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 13
Straż Miejska

W związku z zapytaniami i niejednokrotnie wątpliwościami ze strony kierujących pojazdami czy strażnicy miejscy mają prawo do zatrzymywania pojazdów i kontroli ruchu drogowego, chciałbym tę kwestię wyjaśnić.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25.05.1999 w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. 53 poz. 563 z 1999/, prawo takie Straży Miejskiej daje. Paragraf 16 wymienionego wyżej rozporządzenia mówi:

I. Strażnicy straży gminnych /miejskich/ są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:

1. kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 2. uczestników ruchu naruszających przepisy o:

a. zatrzymaniu lub postoju pojazdów, b. ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c. ruchu pieszych. II. W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy straży gminnych /miejskich/ są uprawnieni do:

1. zatrzymywania pojazdów lub jadących wierzchem; przepisy § 4 ust.1 i 4 oraz § 5 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio, 2. sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem,

3. usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i trybie określonych w odrębnych przepisach. III. Zatrzymywanie pojazdu odbywa się z zachowaniem następujących warunków:

1. sygnał do zatrzymywania podawany jest przez pieszego strażnika straży gminnej /miejskiej/ z dostatecznej odległości i w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie się we wskazanym miejscu,

2. sygnał do zatrzymywania podawany jest w warunkach dostatecznej widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarka ze światłem czerwonym lub tarczą do zatrzymywania ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

IV. Strażnicy straży gminnych /miejskich/ są upoważnieni do zatrzymywania kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem zabudowanym tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem samochodowym oznakowanym emblematami właściwej straży gminnej /miejskiej/.

V. zatrzymanie pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić wyłącznie na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach.

VI. Strażnicy straży gminnych /miejskich/, w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Sądzę, że powyższe wyjaśnienie w pełni usatysfakcjonuje wszystkich zainteresowanych. Ponadto chciałbym dodać, że postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2.04.1998 /Dz.U. 80 poz. 523/.

Rozporządzenie to określa: 1. Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

2. Ewidencjonowanie kierowców, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego. 3. Liczbę punktów, przypisaną w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dla kierowcy naruszającego te przepisy.

Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji jest obowiązany poinformować ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.

Najczęściej nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej mandaty dotyczą: a. niestosowania się do znaków i sygnałów drogowych,

b. naruszania innych przepisów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Są to wykroczenia z art. 92 §1, art. 97 lub 90 Kodeksu Wykroczeń. Za niestosowanie się do poszczególnych znaków naliczane są punkty karne:

- B-2 "zakaz wjazdu" - 6 pkt. karnych, - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"-5 pkt karnych, - B-21 "zakaz skrętu w lewo" - 5 pkt karnych,

- B-22 "zakaz skrętu w prawo" - 5 pkt karnych, - niestosowanie się do pozostałych nie wyszczególnionych w katalogu znaków i sygnałów drogowych - 1 pkt karny,

- naruszenie przepisów określonych warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju - 1 pkt karny. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji informacje o wpisach dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom przepisów ruchu drogowego.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
Andrzej Jędrejko
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31