Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (76) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 7
Ogłoszenia Zarządu Miasta

Zarząd Miasta Jarosławia
ogłasza
konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 390/XXXIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół podstawowych i miejskich przedszkoli od kandydata przystępującego do konkursu wymaga się spełnienia następujących warunków:

1) wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,
2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
3) co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w czasie ostatnich 5-ciu lat pracy,
4) potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowia niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole.

2. Oferty konkursowe powinny zawierać:
- koncepcję pracy dyrektora szkoły,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne,
- arkusz oceny pracy lub opinię pracy,
- zaświadczenie o stażu pracy,
- zaświadczenie o stanie zdrowia.

3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu" do dnia 27.04.99 r. w sekretariacie Urzędu Miasta ul. Rynek 1 (Ratusz) pok.nr.9 do godz.1600.

Uwaga: decyduje data wpływu

1. Kwalifikacja złożonych ofert odbędzie się 28.04.99 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1 III p, pok.38 o godz.1000.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 05.05.1999 r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu ul. Żeromskiego nr 4.

Zarząd Miasta Jarosławia
ogłasza
konkurs na stanowisko

Dyrektoraów Miejskich Przedszkoli Nr 4, 9, 12
w Jarosławiu

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 390/XXXIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół podstawowych i miejskich przedszkoli od kandydata przystępującego do konkursu wymaga się spełnienia następujących warunków:

1) wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym przedszkolu,
2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
3) co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w czasie ostatnich 5-ciu lat pracy,
4) potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowia niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie przedszkola.

2. Oferty konkursowe powinny zawierać:

- koncepcję pracy dyrektora przedszkola,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne ,
- arkusz oceny pracy lub opinię pracy,
- zaświadczenie o stażu pracy,
- zaświadczenie o stanie zdrowia.

3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4,9, lub 12 w Jarosławiu" do dnia 30.04.99 r. w sekretariacie Urzędu Miasta ul. Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 9 do godz.1500.

Uwaga: decyduje data wpływu.

4. Kwalifikacja złożonych ofert odbędzie się 4.05.99 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, III p, pok.38 dla:
a) Miejskiego Przedszkola Nr 4 o godz.1000.
b) Miejskiego Przedszkola Nr 9 o godz.1100.
c) Miejskiego Przedszkola Nr 12 o godz. 1200.

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dla:
a) Miejskiego Przedszkola Nr 9 w dniu 13.05.1999 r. o godz. 1000 w budynku Przedszkola ul. Wyspiańskiego nr 3 w Jarosławiu,
b) Miejskiego Przedszkola Nr 4 w dniu 14.05.1999 r. o g. 900 w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 12, Al. Szczepańskiego nr 2,
c) Miejskiego Przedszkola Nr 12 w dniu 14.05.1999 o godz. 1130, w budynku Przedszkola Al. Szczepańskiego nr 2.K O M U N I K A T

W związku z nasilającymi się fałszywymi zarzutami w niektórych państwach zachodnich i w Stanach Zjednoczonych o współudział Polaków w eksterminacji Żydów (np. film Szpilberga), chociaż fakty wskazują, że było odwrotnie, gdyż Polacy mimo groźby kary śmierci, przyjmowali pod swój dach uciekających z gett, przeznaczonych na zagładę, Żydów Wydział Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą do osób zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia, które w okresie wojennym udzielały schronienia ukrywającym się Żydom o przekazanie informacji na ten temat.

Informacje należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, I piętro, pokój nr 16.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31