Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (76) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 11
Pobór w 1999 r.

W bieżącym roku zgodnie z rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r., pobór na terenie kraju odbędzie się w okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 25 czerwca br. (poborowi zamieszkali na terenie miasta Jarosławia do Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarosławiu wezwani zostaną w dniach od 9 do 29 kwietnia br.). Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych komisji lekarskich i powiatowych komisji poborowych oprócz poborowych urodzonych w 1980 r. podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1975 - 1979, którzy dotychczas nie stawili się do poboru. Do powiatowych komisji lekarskich wezwani będą również poborowi urodzeni w latach 1971-1979 uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do służby wojskowej (kategoria zdrowia "B") oraz poborowi, którzy złożyli wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień o ponowne ustalenie zdolności do służby wojskowej. Do powiatowych komisji poborowych wzywa się poborowych, którzy złożyli wnioski o skierowanie do służby zastępczej oraz o odroczenie służby wojskowej ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Kobiety, które w roku szkolnym 1998/99 kończą naukę w średnich i pomaturalnych szkołach medycznych również zostaną wezwane do poboru.
Informuję, że - wbrew przyjętemu wśród społeczności przekonaniu - w czasie poboru nie powołuje się poborowych do służby wojskowej, lecz na podstawie orzeczeń powiatowych komisji lekarskich o stanie zdrowia poborowych - powiatowe komisje poborowe przeznaczają ich do służby wojskowej. Natomiast do służby wojskowej powołuje Wojskowy Komendant Uzupełnień.
W stosunku do poborowych, którzy nie zgłoszą się do poboru bez uzasadnionego usprawiedliwienia, na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Poborowej może być zastosowana kara grzywny lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję albo skierowanie wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń. Zazwyczaj stosuje się przymusowe doprowadzenie przez Policję poborowego, który w sposób lekceważący lub z własnej głupoty zaniedbuje obowiązek zgłoszenia się do poboru.
Sejm w dniu 19 marca br. dokonał nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Nowe przepisy wprowadzają 12miesięczną zasadniczą służbę woskową oraz redukują niektóre przesłanki do odroczenia służby wojskowej. Na mocy noweli ustawy możliwość odroczenie służby wojskowej przysługiwałoby poborowym, którzy uzyskali mandat posła, w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 16 roku życia, osobą powyżej 75 lat lub osobą niezdolną do samodzielnej pracy i egzystencji (dawniej I grupa inwalidztwa). Odroczenie uzyskają również studenci do 27 roku życia oraz uczniowie szkół średnich i lub pomaturalnych do 22 roku życia. Rodziny żołnierzy, którzy uznani zostali za jedynych żywicieli, otrzymywać będą zasiłek równy najniższemu wynagrodzeniu lub w wysokości różnicy pomiędzy dochodem rodziny a najniższym wynagrodzeniem. Z noweli ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że poborowi prowadzący gospodarstwo rolne powoływani będą do służby wojskowej, przy czym zasady odbywania służby wojskowej przez rolników określą wydane w tej sprawie przepisy.

p.o. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Ludwik Bułas

Decyzje Rady Powiatu

31 marca br. Rada Powiatu Jarosławskiego po długiej dyskusji uchwaliła budżet na 1999 r. Zarówno dochody jak i wydatki określone zostały w wysokości 50.106.400 zł. Jedyny formalny wniosek w sprawie przedstawionego projektu budżetu złożył p. Jan Gilowski proponując, przeniesienie z działu 92 Administracja Państwowa i Samorządowa kwotę 100 tys. na dział 50 Drogi Publiczne i Powiatowe. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości - poparło go 20 radnych, przeciw było 23, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z zapowiedzią 20 radnych AWS nie poparło projektu budżetu. Starosta Mieczysław Kasprzak poinformował, iż czynione są starania o dodatkowe środki finansowe na zadania realizowane przez powiat.
Wśród 12 uchwał podjętych podczas obrad, 11 zapadło jednomyślnie. Utworzono i nadano statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, zatwierdzono kryteria udzielania pożyczek dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą lub rolniczą, zaopiniowano pozytywnie utworzenie rejonu zamkniętego uprawy ziemniaka sadzeniaka w gminie Pruchnik.
Ponadto uchwalono 100-procentową bonifikatę dla Domów pomocy Społecznej w Wysocku i Pełkiniach Wygarkach z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jarosławskiego. Utworzono środki specjalne jednostek budżetowych w Państwowej Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Inspektoracie Weterynarii, a także w szkołach i placówkach oświatowych.
Również bez dyskusji ustalono szczegółowe zasady udzielania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich i uzupełniono skład Rady (po rezygnacji p. Wacława Płonki) - radnym w Okręgu Wyborczym Nr 8 obejmującym gminy Roźwienica i Rokietnica z Listy Nr 2 został p. Zbigniew Bojarski, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
Podczas sesji większością głosów przyjęto plan pracy Rady Powiatu, a także rezolucję potępiającą działalność agencji towarzyskiej w Jarosławiu.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31