Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (76) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 3

Sesja Rady Miasta

 

  Sesja budżetowa, w której uczestniczyło 30 radnych, przewodniczący Rad Dzielnic, dyrektorzy placówek podległych Zarządowi Miasta oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta odbyła 22 marca 1999 r. i trwała od 800 do 1600.

Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wysłuchaniu opinii stałych komisji, Rada Miasta Jarosławia uchwaliła dochody budżetu w kwocie 42.558.239 zł i wydatki w kwocie 46.492.490 zł. Planuje się pokrycie deficytu budżetowego nadwyżką z lat ubiegłych i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Omówienie budżetu na str. 5.

W związku z prośbą rodziców i nauczycieli dzieci zamieszkałych w rejonie Kolonii Oficerskiej przyjęto nowy pakiet uchwał oświatowych, wśród których znalazła się jednomyślna decyzja o utworzeniu dodatkowego gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Zachęcając do poparcia nowego gimnazjum Burmistrz Miasta Jerzy Matusz stwierdził, że emocje jakie towarzyszą reformie oświaty świadczą o ważności tematu, zaś rzeczywistość zweryfikuje podjęte decyzje. W imieniu rodziców p. Barbara Makar zadeklarowała pomoc w przystosowaniu budynku szkoły do potrzeb gimnazjum.

Jednomyślnie przyjęty został Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, który wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia br. i wprowadza zmiany w nazewnictwie niektórych wydziałów, jak również zakresy ich działania. Tak więc funkcjonują wydziały: Ogólno - Organizacyjny; Finanasowy; Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa; Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej; Urbanistyki i Architektury; Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Spraw Obywatelskich; Obsługi Rady Miasta; Ochrony Ludności; Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejska.

Jednomyślnie podjęto trzy uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy miejskiej nieruchomości położonych przy ul. Pogodnej i Górnoleżajskiej. Większością głosów zadecydowano o sprzedaży nieruchomości przy ul. Morawskiej. Przy 2 głosach wstrzymujących się powołano Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w skład której weszli: Małgorzata Kropiwnicka, Jan Starost, Teresa Wiącek, Teresa Wrucha, Władysław Sowa, Zofia Białowąs - Potok, Wacław Mędrala, Tomasz Kulesza, Eugeniusz Turek, Ignacy Cholewa, Elżbieta Karaś, Teresa Adamczyk, Adam Międlar, Witold Furgała, Krzysztof Osiadły.

Zdecydowaną większością głosów zapadła decyzja o zmianie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Jarosławia oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jego mieszkańców.

Przyznany w ubiegłym roku przez Wojewodę Przemyskiego lokal mieszkalny z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, został przez Radę Miasta jednomyślnie przekazany na w/w cel.

Również jednomyślnie wprowadzono zmiany w Uchwale 488/XXXVIII/97 z dnia 31 października 1997 w sprawie utworzenia strefy ograniczonego ruchu w obrębie Zespołu Staromiejskiego obejmującej zespół płatnych parkingów. Zmiana dotyczy możliwości parkowania oznakowanych pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, gazowego, energetycznego, służb komunalnych, więziennych, Straży Miejskiej i zarządcy drogi w czasie wykonywania czynności służbowych, a także pojazdów Policji i Urzędu Ochrony Państwa.

W związku z uchyleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwały Nr 75/V/99 w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych przedszkola miejskie, dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta, przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęta została nowa uchwała w tej sprawie.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta, które przedstawił Burmistrz Miasta Jerzy Matusz. Publikujemy je na str. 12.

W związku ze zbliżającym się Świętami Wielkanocnymi złożyłem radnym i wszystkim uczestnikom obrad życzenia pomyślności, zdrowia, życzliwości ludzkiej i potrzebnych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.


Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31