Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (76) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 5
Budżet 1999

Warunkiem koniecznym realizacji przez samorząd terytorialny nałożonych na niego zadań jest posiadanie odpowiednich zasobów finansowych. Najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą jest budżet określający dochody i wydatki w celu realizowania publicznych zadań własnych i zleconych.

Dochody

dochody_1.gif
a - dotacje na zadania zlecone
b - subwencja ogólna
c - dotacja celowa na zadania własne
d - udział w podatku dochodowym
e - dochody z majątku komunalnego
f - podatek od nieruchomości
g - opłata skarbowa
h - podatek od środków transportowych
i - pozostałe dochody
Wydatki

wydatki_1.gif
1 - oświata
1 A - przedszkola
1 B - szkoły podstawowe
1 C - inne wydatki oświatowe
2 - gospodarka komunalna
2 A - inwestycje
2 B - oświetlenie
2 C - transport ,drogi
2 D - dotacja dla MZK
2 E - sprzątanie, zieleń, utrzymanie cmentarzy i inne
3 - opieka społeczna
4 - administracja
5 - kultura i sztuka
6 - sport
7 - pozostała działalność
Dochodami gminy są:
1. Podatki i opłaty - 12.019.000 zł
a) od gospodarstw rolnych - funkcjonuje 770 gospodarstw o powierzchni 2078 ha fizycznych, w tym 501 budynków mieszkalnych. Ponadto: podatki od 123 rolników z gminy Jarosław, 48 z gm. Pawłosiów, 62 z gminy Wiązownica i 20 z innych gmin,
b) od nieruchomości - 6201 osób fizycznych (3171 budynków mieszkalnych, 346 mieszkań własnościowych, 218 lokali handlowych w budynkach mieszkalnych, 281 lokali handlowych i usługowych wolnostojących, 1431budynków gospodarczych, 1261 garaży wolnostojących) i 143 osoby prawne,
2. Udziały w podatkach - 9.182.161 zł:
a) dochodowym od osób fizycznych - 27,6%
b) dochodowym od osób prawnych - 5%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa 6.091.561 zł:
a) na finasowanie zadań bieżacych zleconych,
b) na finasowanie zadań własnych.
4. Subwencja z budżetu państwa - 12.755.864 zł.
5. Dochody z majątku gminy - 1.700.000 zł:
a) z dzierżawy i leasingu,
b) ze sprzedaży składników majątkowych
c) ze zmiany formy własności oraz opłaty za wieczyste użytkowanie.
d) od spadków,darowizn,
e) opłata skarbowa,
f) od posiadania psów,
g) opłaty lokalne,
h) od śr. transportowych,
i) karta podatkowa,
6. Pozostałe dochody - 809.253 zł:
a) opłata eksploatacyjna,
b) mandaty i grzwny,
c) wpływy z usług,
d) wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu,
e) różne dochody,
f) wpływy z odsetek na rachunkach bankowych.

Według budżetu przyjętego na 1999 r. wydatki wynosić będą 46.492.490 zł. Najwięcej, bo 40% przypada na zadania oświatowe, przy czym jest to subwencja wyliczana algorytmem uwzględniającym liczbę uczniów. Ponadto planuje się kontynuację dobudowy skrzydła SP 9, modernizację ogrzewania i kotłowni w SP 6 i rozpoczęcie docieplenia w SP 12.

Następny dział, który pochłania 24,4% budżetu to gospodarka komunalna. Jak wynika z wykresu najwięcej z tych środków zaplanowano na inwestycje komunalne. W br. planuje się m.in. realizację budynku koagulacji, zakończenie budynku filtrów i pompowni wody czystej, modernizację pompowni wysokiego tłoczenia w Zakładzie Uzdatniania Wody. Warto przypomnieć, że od 1997 inwestycja ta jest dofinansowywana z budżetu centralnego. Kontynuowana będzie budowa kolektora ogólnospławnego "W" z kanalizacją ul. Pełkińskiej i Pogodnej, kanalizacja na os. Cegielniane i Sterańczaka, wodociąg na Kruhelu Pawłosiowskim i Łazach Kostkowskich.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
Jarosław Pagacz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31