Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Sesja Rady Miasta (28.02.2005)
Obrady Rady Miasta w dniu 28 lutego 2005 r. | Fot. Zofia Krzanowska
Obrady Rady Miasta w dniu 28 lutego 2005 r.
Fot. Zofia Krzanowska

Kolejna, XXXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 28 lutego 2005 r. W obradach trwających od 9-tej do 15-tej uczestniczyło 18 radnych. Spośród zaproszonych gości przybyli m.in. Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki Alicji Lis - Adam Witko, Wicestarosta Powiatu Janusz Kołakowski, Prezes SMJ Józefa Frendo, przewodniczący Rad Dzielnic, prezesi spółek komunalnych, naczelnicy wydziałów UM oraz dziennikarze. Na początku Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Podczas obrad podjęto łącznie 30 uchwał.

Jednomyślnie ustalone zostały stawki dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych (MZK oraz MOSiR) na 2005 r. Po długiej dyskusji jednomyślnie przyjęto dwie uchwały związane z przygotowaniem i realizacją projektu "Błękitny San" współfinasowanego w ramach ZPORR. W przypadku przyjęcia projektu zostanie opracowany, wytyczony i oznakowany szlak wodny i rowerowy "Błękitny San", a także przeprowadzona modernizacja infrastruktury turystycznej.

Większością głosów przyjęta została uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczącego uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającej nieważność uchwały RM w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach usytuowanych na terenie miasta Jarosławia.

Długa dyskusja toczyła się przed przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ostatecznie po wprowadzeniu wielu poprawek Rada Miasta większością głosów przyjęła w/w uchwałę określając, że postępowanie o udzielenie dotacji będzie się odbywać na zasadzie otwartego konkursu ofert.

Jednomyślnie przyjęto dwie uchwały dotyczące ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przysługujących im dodatków oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Bez dyskusji przyjęto też 12 uchwał w sprawie ustalenia dochodów własnych jednostek budżetowych (szkół), zgromadzonych na rachunkach tych jednostek oraz ich przeznaczenia. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów. Wartość stypendium naukowego w I półroczu roku szkolnego 2004/2005 wyniesie 54 zł/miesięcznie. Publikacja uchwały wrazz wykazem najlepszych uczniów- str. 5.

W związku z możliwościami ubiegania się o środki unijne w ramach współpracy zagranicznej radni przyjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Humenne na Słowacji.

Jednomyślnie została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

Następna uchwała dotyczyła zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie w związku z realizacją rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących". Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na postawie decyzji wydanej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka lub opiekunów prawnych. Nieodpłatnie z posiłków mogą korzystać uczniowie, których dochody na jednego członka w rodzinie nie przekraczają 150% kryterium dochodowego ustalonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku dochodów od 150% do 200% kryterium dochodowego odpłatność wynosi 30%, jeśli dochód zawiera się w przedziale 200% do 250% w/w kryterium odpłatność wynosi 80%, natomiast powyżej 250% kryterium dochodowego odpłatność jest w 100%.

Przyjeto również dwie uchwały: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności wobec Gminy Miejskiej Jarosław z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z tytułu niesłusznie wypłaconego dodatku mieszkaniowego.

Jednomyślnie zdecydowano o uchyleniu własnych uchwał w sprawie zbycia gruntu przy ul. Kolaniki. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lub ich części będących w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przyjęto większością głosów.

Radni RM zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego między ul. Głęboką i Żołnierską.

Podczas sesji przyjęto także uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza 1 na rzecz PWSZ w Jarosławiu z 95-procentową bonifikatą pod warunkiem zrzeczenia się roszczeń o zwrot nakładów.

Rada Miasta przyjęła też większością głosów stanowisko w sprawie jarosławskiej uczelni, w którym wyraziła solidarność ze społecznością akademicką i zadeklarowała dalszą pomoc oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczelni dla dobra miasta i mieszkańców.

Kolejną uchwałą radni wyrazili zgodę na włączenie gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Przyjęto także oświadczenie w sprawie wydania nieruchomości położonej na terenie wsi Radawa (Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy). Długo dyskutowano nad projektem uchwały w sprawie wydzierżawienia Domu Hotelowego "Turkus". Ostatecznie większością głosów radni odrzucili w/w projekt. Podobnie odrzucone zostały inne projekty uchwał: w sprawie nabycia gruntu położonego w Jarosławiu przy ul. M. Reja i Łączności, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie ZPDz "Jarlan" oraz w sprawie powołania doraźnej komisji ds. świętowania niedzieli na terenie miasta Jarosławia.

W drugiej części obrad radni przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi p. Krystyny Domańskiej. Wysłuchali też informacji Burmistrza Miasta na temat działań podjętych między sesjami.

Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30