Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Interpelacje i zapytania radnych - Sesja Rady Miasta Jarosławia z 28.02.2005 r.
Poniżej przedstawiamy wnioski i zapytania Radnych zgłoszone na Sesji RM w dniu 28.02.2005 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Wacław Spiradek zwrócił się o udzielenie wyczerpującej pisemnej odpowiedzi na poniższe pytania:
 • dlaczego w momencie kiedy trwała procedura przetargowa, nadal trwały prace remontowe przy stacji paliw prowadzone przez firmę, która wygrala II-gi przetarg? Jest to ponowne żądanie odpowiedzi na zapytanie,
 • kto w imieniu P. Burmistrza ma prawo udzielania odpowiedzi na interpelacje, czy Prezes Spółki jest taką osobą?
 • jak kształtują się koszty remontu Ratusza i z jakich środków to zadanie jest realizowane?
 • dlaczego Straż Miejska posiada nadal dwa samochody służbowe? Przypomniał, że RM przyznała fundusze na zakup nowego samochodu pod warunkiem sprzedaży starego.

Wiceprzewodniczący złożył zdecydowany protest w sprawie:
 1. wystąpień Burmistrza Miasta p. Janusza Dąbrowskiego, który na spotkaniach z mieszkańcami Jarosławia informuje zebranych, że wykonanie remontu np.danej drogi uzależnione jest od decyzji Rady Miasta. W związku z tym faktem Wiceprzewodniczący zapytał jak Rada Miasta ma zapewnić środki na te inwestycje, skoro pan Burmistrz nie zaplanował tych zadań w autopoprawce do projektu budżetu?
 2. zamieszczenia sprostowania w Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia nieprawdziwych danych dotyczacych wysokości pozyskanych środków finansowych do budżetu miasta w roku 2004 w wysokości 18 mln zł.

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p. Mieczysław Bilinski zgłosił wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta z udziałem zainteresowanych przedstawicieli UM w celu rozpatrzenia prośby mieszkańców Dzielnicy Łazy Kastkowskie o pomoc w likwidacji wysypiska śmieci. Zaproponował, aby zebraniu przewodniczył Wiceprzewodniczący p. Jan Walter.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Możdżeń w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji odczytał pismo Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia dot.:
 • zatrudnienia miejskiego konserwatora zabytków,
 • złej organizacji USC w kamienicy Rynek 6.

Przewodniczący Rady Miasta p. Marian Janusz zgłosił wniosek o:
 • uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta, usunięcia zalegajacych hałd śniegu w szczególności w obrębie Rynku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jan Walter:
,,Wzywam pana Burmistrza do przedstawienia listy podmiotów gospodarczych, którym umorzono podatki i to od początku Pana kadencji do końca roku 2004. Takiej listy Pan mi nie przedłożył, owszem w Biuletynie Informacji Publicznej jest tam niekompletna lista, to znaczy kompletna w sensie ustawy, ale ja chcę całą listę i takie prawo mam, proszę mi na piśmie taką listę przedstawić.
Teraz drugie pytanie: dla kogo oznakował Pan miejsca parkingowe na płycie Rynku z tabliczkami z napisem - "dla radnych"? Na tych miejscach parkuje pan Burmistrz Pijanowski bez przerwy, parkują Strażnicy Miejscy swoje prywatne samochody. I jeszcze ciekawa sytuacja się wytwarza - stoją już nie powiem może po nazwisku załóżmy, że tak powiem dygnitarzy miejskich, a obok stoją auta zwykłych obywateli. Interwencja Straży Miejskiej wygląda w ten sposób, tych zwykłych obywateli się tam jakoś gani, nie wiem czy kara czy tylko upomina, a obok stoi auto powiedzmy prywatne gośscia, który może tam stać i ten biedny Jarosławianin mówi - a czego ten stoi? - Bo to jest inwalida - słyszy odpowiedź. Nie będę nazwisk tu przytaczał. Zostawię to bez komentarza. Teraz tak; jaką kwotę pieniędzy wydatkowano na nagrody bądź ile placono za prace magisterskie, które były robione powiedzmy, że tak umownie powiem na bazie spółek naszych? I jeżeli takie kwoty zostały wydatkowane w sumie na nagrody, czy na wynagrodzenia, nie wiem na co, to jak zabezpieczono prawa autorskie w sensie Gminy Miejskiej Jarosław, czyli prawa do pieniędzy, bo podejrzewam, że ktoś może na bazie tych prac napisać np. przewód doktorski? I po drodze wejdą nasze pieniądze, czy to się nie będzie kłócić? Może ja się mylę, takie jakieś pytania padają czasem tutaj w Biurze Rady. Teraz tak proszę o przekazanie protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli zakończonej w Urzędzie Miasta. Takie prawo mam, więc proszę mi taki protokół przekazać. I jeszcze ostatnie: na spotkaniu z mieszkańcami Panie Burmistrzu, nie wiem dlaczego Pan wybranej grupie mieszkańców udziela głosu? Nie wszyscy mogą Panu zadać pytanie. Zabiera Pan niektórym mikrofon z ręki, czy Pan się boi takich pytań? Jak pan się boi trudnych pytań, to lepiej nie organizować takich spotkań. Dziękuję".

Ponadto odczytałem:
 • apel Prezesa PCK w Jarosławiu i pismo Rady Miasta Płocka o wsparcie finansowe akcji pod hasłem "Zatoka Bengalska" - pomoc ofiarom tsunami.
 • podziękowanie p. Zofii Nartowskiej za przyznanie jej mężowi ,,Złotej Odznaki za Zasługi dla Miasta Jarosławia".

Poinformowałem również Radnych o uroczystym wręczeniu, ,,Złotej Odznaki za Zasługi dla Miasta Jarosławia" Pani Annie Gajda podczas spotkania z Jarosławska Grupa Poetycką w Hotelu "Hetman".
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30